Geri Tüm Duyurular

Muğla Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi İhale İlanı

                MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Aşağıda tahmini bedeli, geçici teminat tutarı, aylık sabit kira bedeli ve aylık cirodan alınacak minimum pay oranı belirtilen, Muğla Büyükşehir Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altındaki Menteşe İlçesi, Akkaya Mahallesi, Sarıotluk Mevkii’nde bulunan Menteşe Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi sahasında Muğla Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi yapılacak azami 1.446 m2 taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile “Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binası Meclis Salonu”nda 21/04/2016 Perşembe saat 14:00 ‘de İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda ihale ile kiralanacaktır.

 1. Muhammen Bedeli:  576.000 TL (BEŞYÜZYETMİŞALTI BİN TÜRK LİRASI)

Geçici Teminat Tutarı: 17.280 TL (ON YEDİ BİN İKİ YÜZ SEKSEN TÜRK LİRASI)

Aylık sabit kira bedeli: 15.000 TL (ON BEŞ BİN TÜRK LİRASI)

Aylık cirodan alınacak minimum pay oranı: %13

 1. İhalede muhammen bedel yalnız geçici teminat tutarının belirlenmesi için verilmiştir. İhale kapsamında Kiracı aylık sabit kira ile ciro üzerinden pay ödeyecektir. İhalede kira bedeli sabit tutulacak olup, verilen minimum ciro payı üzerinden artırım yapılacaktır.
 2. İhale dokümanı (Şartname ve ekleri) Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından bedelsiz alınabilir.
 3. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
 4. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
 5. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

GERÇEK KİŞİLERDEN:

 1. İkametgâh Belgesi,
 2. Nüfus Kayıt Örneği,
 3. Geçici teminat mektubu veya makbuzu
 4. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
 5. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 6. İdare ve istekliler tarafından onaylı ‘’Şartname‘’ ve ‘’Yer Görme Belgesi‘’
 7. Muğla Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından kira/ecrimisil/işgaliye borcu olmadığına dair belge,
 8. İhale tarihinden önce, en az son 1 yıldan bu yana Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı olduğu Meslek Odasına kaydı olduğuna dair belge;
 9. Son 5 yıl içerisinde en az 1 adet tıbbi atık sterilizasyon tesisi inşaatını tamamlamış olduğuna veya son 10 yıl içerisinde kesintisiz olarak 1 yıl boyunca en az 1 adet tıbbi atık sterilizasyon tesisinin işletmesini tamamlamış ya da devam ediyor olduğuna dair belge.

TÜZEL KİŞİLERDEN:

 1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
 2. Noter tasdikli imza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya onaylı sureti ile yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.
 3. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
 4. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
 5. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 6. İdare ve İstekliler tarafından onaylı ‘’Şartname‘’ ve ‘’Yer Görme Belgesi‘’
 7. Muğla Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından kira/ecrimisil/işgaliye borcu olmadığına dair belge,
 8. Son 5 yıl içerisinde en az 1 adet tıbbi atık sterilizasyon tesisi inşaatını tamamlamış olduğuna veya son 10 yıl içerisinde kesintisiz olarak 1 yıl boyunca en az 1 adet tıbbi atık sterilizasyon tesisinin işletmesini tamamlamış ya da devam ediyor olduğuna dair belge.
 1. Ortak Girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
 1. Kira Bedelinin Ödenmesi; aylık sabit kira bedeli her ayın 15. günü, ihale sonucu karara bağlanan ciro oranı ise takip eden ayın 15. günü ödenecektir. İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 20/04/2016 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. Ancak; istekliler 2886 sayılı Kanununun 37. Maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.  Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
 2. 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.
 3. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.