Geri Tüm Duyurular

Muğla Kent Hizmetleri Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi Ve Ticaret A.S. Hüküm Ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmazların Kiralanma İhalesi İlanı

  MUĞLA KENT HİZMETLERİ İNŞAAT TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET İŞLETMECİLİK İLETİŞİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

 1. Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, aşağıda nitelikleri yıllık tahmini kira ve geçici teminat bedelleri belirtilen 2 adet taşınmaz; 15/11/2018 tarihinde saat 10:00‘da, Muslihittin Mahallesi Mehmet Zekai Özbek Sok. No:63 Menteşe Muğla adresindeki “Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi toplantı salonunda“ , İhale Komisyonu huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile ilanda belirtilen sıraya göre kiralanmak üzere ihale edilecektir.

S.N.

İLÇE

MAHALLE

MEVKİ

ADA

PARSEL

NİTELİĞİ

ALAN (m²)

BAĞ. BÖL. NO.

KAPI NO.

YILLIK TAHMİNİ BEDEL(₺)

GEÇİCİ TEM.

(₺)

1

Menteşe

Muslihittin

Dirgeme Yolu

(Yeni Otogar Alanı)

432

271

Büfe

9,70

4

-

198.000,00+KDV

19.800,00

2

Marmaris

Armutalan

Siteler

-

4427

Çay Bahçesi

752,66

-

-

895.000,00+KDV

89.450.00

 

 1. İhale dokümanı (Şartname ve ekleri) Muslihittin Mahallesi Mehmet Zekai Özbek Sokak No:63 Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Menteşe Muğla adresinden görülebilir ve 100,00 TL ( Yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir.
 2. İhalenin yapılacağı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

 1. İkametgâh Belgesi,
 1. Nüfus Kayıt Örneği ve Kimlik Sureti,
 1. İhale tarihinden önce, en az son 1 yıldan bu yana Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı olduğu Meslek Odasına kaydı olduğuna dair belge.
 1. TÜZEL KİŞİLERDEN:
 1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
 1. İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.
 1. ORTAK BELGELER:
 1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,
 1. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi,
 1. İdare ve istekliler tarafından onaylı ‘Şartname ve ekleri‘’
 1. Muğla Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca onaylanacak Kira/Ecrimisil/İşgaliye/İlan ve Reklam borcu olmadığına dair belge,
 1. Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcu olmadığına ilişkin ihale tarihinden önce 15 gün içinde alınmış belge,
 1. Vergi Dairesinden Borcu olmadığına dair ihale tarihinden önce 15 gün içinde alınmış belge,

 

 1. Ortak Girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişiliklerin (A) ve/veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.
 1. Yerli veya Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.
 1. İhaleye katılacakların, istenilen belgeleri 14/11/2018 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. Ancak; istekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
 2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme fesih edilir.
 3. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
 4. İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
 5. Kiralananın kira bedelleri, aylık olarak her ayın yer teslim/sözleşme günü mesai saati sonuna kadar Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin bildirdiği hesaba ödeme yapılır
 6. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazların kiralanmasında Şartname hükümleri uygulanacaktır.