Geri Tüm Duyurular

Muğla Kent Hizmetleri İ.T.T.T.İ.İ.S. Ve T. A. Ş. hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların “Açık Teklif Usulü” kiralanmak üzere ihalesi


 1. Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, aşağıda nitelikleri yıllık tahmini kira ve geçici teminat bedelleri belirtilen taşınmazların; 10/12/2020 tarihinde saat 14:00‘da, Muslihittin Mahallesi Mehmet Zekai Özbek Sok. No:77 Menteşe Muğla adresindeki “Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi toplantı salonunda“ , İhale Komisyonu huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile ilanda belirtilen sıraya göre kiralanmak üzere ihale edilecektir.

 

 

S.N.

 

İLÇE

 

MAHALLE

 

ADA

 

PARSEL

 

NİTELİĞİ

 

KAPI

 

KAPASİTE

YILLIK TAHMİNİ KİRA BEDELİ(₺)

GEÇİCİ TEMİNAT

(₺)

 

1

 

Milas

 

Hacıilyas

 

351

 

17

 

Otopark

 

-

 

150 Araç

 

40.000,00+KDV

 

6.000,00 ₺

 

 1. İhale dokümanı (Şartname ve ekleri) Muslihittin Mahallesi Mehmet Zekai Özbek Sokak No:77 Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Menteşe Muğla adresinden görülebilir ve 100,00 TL ( Yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir.
 2. İhalenin yapılacağı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

 

 1. GERÇEK KİŞİLERDEN:
 1. Kimlik Sureti ve T.C Kimlik Numarası,
 1. İkametgâh Belgesi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği (www.turkiye.gov.tr adresinden alınacaktır.),
 1. Nitelik (faaliyet konusu) tanımı yapılan taşınmazlar için, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ihale ilan tarihinden önce kaydı olduğunu gösterir belge veya oda kayıt belgesinin bulunmaması halinde ilgili faaliyet konusuna ilişkin ustalık belgesi,
 1. Temsil durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

B)       TÜZEL KİŞİLERDEN:

 1. Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, dernekler müdürlüğünden veya ilgili makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküsü veya vekaletname,
 1. Kamu tüzel kişiliğini temsilen ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi/kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ve yetkili kişi/kişilerin noterlikçe tasdik edilmiş imza beyannamesi,
 1. Vergi kimlik numarası,

 

 

 

 

.