Geri Tüm Duyurular

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Hüküm Ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmazların İhale İlanı


İLAN

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Muğla Büyükşehir Belediyeisinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıda nitelikleri yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince açık arrtırma suretiyle kiraya verilecektir.
 2. İhale, 08/12/2015 Salı günü saat 14:00'de, Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda, Encümen huzurunda yapılcaktır.
 3. İhale ile ilgili bilgi ve şartname mesai saatleri içinde, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından ücretsiz olarak alınabilir.
 4. İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri07/12/2015 Pazartesi günü saat 17:00'ye kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.
 5. KATILIMCILARDAN İSTENİLEN BELGELER
  a- Geçiçi Teminat Mektubu veya Makbuzu,
  b- Nüfus Cüzdanı Sureti,
  c- İkametgâh Belgesi,
  d- Muğla Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından kira/ecrimissil/işgaliye borcu olmadığına dair belge,
  e- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; ihale tarihinden önce, en az son 1 yıldan bu yana Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kaydı olduğuna dair belge;
  g- Ortak Girişimciler (gerçek veya tüzel); yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı ortaklık Yetki Belgesi;
 6. 2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.
 7. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tastikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.


İlan metninin devamına ve tabloya ulaşmak için tıklayınız.