Geri Tüm Duyurular

Muğla Büyükşehir Belediyesi Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazların 27.08.2020 Tarihinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Kapsamınca ihalesi


 1. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının mülkiyetinde bulunan ve aşağıdaki tabloda tapu kaydı, imar durum bilgisi, tahmin edilen satış ile geçici teminat bedeli belirtilen 4 adet taşınmaz; 27.08.2020 tarihinde saat 14.00’de, Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi No: 1 Kat: 2 Menteşe Muğla adresindeki Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda, İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile ilanda belirtilen sıraya göre satılmak üzere ihale edilecektir.

 

S.N.

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

NİTELİĞİ

ALAN (m²)

HİSSE

İMAR DURUM BİLGİSİ

TAHMİN EDİLEN

SATIŞ BEDELİ (₺)

GEÇİCİ TEMİNAT

BEDELİ(₺)

1

Fethiye

Ovacık

241

5

Arsa

1.030,00

216/515

Yerleşik Tercihli Alan Taks:0,20

Kaks:0,40 Emsal:0,40

790.000,00

23.700,00

2

Menteşe

Akçaova

111

1

Arsa

7.635,27

Tam

Gelişme Konut Alanı Teras Evler

Serbest Nizam Hmax:13,50

14.500.000,00

435.000,00

3

Menteşe

Akçaova

137

1

Arsa

5.419,93

Tam

Gelişme Konut Alanı Ayrık Nizam

4 Kat Taks:0,25 Kaks:1,00

9.751.000,00

292.530,00

4

Menteşe

Karamehmet

991

2

Arsa

942,08

Tam

Gelişme Konut Alanı Ayrık Nizam

3 Kat Taks:0,30 Kaks:0,90

800.000,00

24.000,00

 1. İhale dokümanı (Taşınmaz Satış İdari Şartnamesi, Yer Görme ve Borcu Yoktur Belgeleri) Şeyh Mahallesi Kocamustafendi Caddesi 1 Nolu Belediye Hizmet Binası Kat: 3 (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı) Menteşe Muğla adresinde bedelsiz görülebilir, ₺1.000,00 karşılığında aynı adresten temin edilebilir.
 1. İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A)  GERÇEK KİŞİLERDEN:

 1. Kimlik Sureti ve T.C Kimlik Numarası,
 1. İkametgâh Belgesi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği (www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınacaktır),
 1. Temsil durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

C) ORTAK BELGELER:


 1. TÜZEL KİŞİLERDEN:
 1. Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, dernekler müdürlüğünden veya ilgili makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküsü veya vekâletname,
 1. Kamu tüzel kişiliğini temsilen ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi/kişilerin tüzel kişiliği temsile

yetkili olduğunu belirtir belge ve yetkili kişi/kişilerin noterlikçe tasdik edilmiş imza beyannamesi,

 1. Vergi kimlik numarası,

 1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,
 1. Türkiye’de tebligat için adres beyanı,
 1. İdare ve istekliler tarafından onaylı Taşınmaz Satış İdari Şartnamesi,

ç. İdare ve istekliler tarafından onaylı yer görme belgesi,

 1. Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne vadesi geçmiş herhangi bir borcunun bulunmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve 1. Hukuk Müşavirliğince onaylanmış belge,
 1. Taşınmaz Satış İdari Şartnamesinin satın alındığına ilişkin belge.

Ç) İŞ ORTAKLIĞI OLMASI HALİNDE:

 1. Noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi,
 1. İş ortaklığında her bir ortağın (A) ve/veya (B) ile (C) bölümlerinde istenen belgeleri ayrı ayrı sunmaları zorunludur.

D) YABANCI KATILIMCILAR:

Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini taşıması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

 1. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda Taşınmaz Satış İdari Şartnamesinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır.
 2. İhaleye katılacakların, teklif dosyalarını 27.08.2020 Perşembe günü saat 14.00’e kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmez. Ancak; istekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilirler. Postadaki gecikme nedeniyle Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler işleme konulmaz. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
 3. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
 4. Taşınmazların satış bedeli tapu devir ve tescil işleminden önce peşin olarak ödenir.
 5. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazın satışı hususunda Taşınmaz Satış İdari Şartnamesi hükümleri uygulanır.