Geri Tüm Duyurular

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının yetki ve sorumluluğundaki 4 bölgede bulunan yol üstü araç park yerlerinin işletilmesi kapsamında 3 (üç) yıl süreyle kiraya verilmesi işi


MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının yetki ve sorumluluğundaki 4 bölgede bulunan yol üstü araç park yerlerinin işletilmesi kapsamında 3 (üç) yıl süreyle kiraya verilmesi işi 20.08.2020 tarihinde saat 16:00 ‘da, Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi No: 1 Kat: 2 Menteşe Muğla adresindeki “Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda, İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile ihale edilecektir.

BÖLGE NO

İLÇE

ÜCRETLENDİRİLECEK OTOPARK SAYISI

TOPLAM ÜCRETLENDİRİLECEK OTOPARK SAYISI

LOKASYON SAYISI

KİRA

SÜRESİ

(Yıl)

YILLIK TAHMİNİ

BEDEL(₺)

GEÇİCİ

TEMİNAT

BEDELİ(₺)

1

Bodrum

205

958

14

3

268.000,00+KDV

24.120,00

Milas

753

2

Menteşe

660

915

22

3

744.000,00+KDV

66.960,00

Yatağan

77

Ula

178

3

Marmaris

510

603

12

3

529.000,00+KDV

47.610,00

Datça

93

4

Fethiye

737

1121

12

3

382.000,00+KDV

34.380,00

Dalaman

206

Ortaca

178

 1. İhale dokümanı (Şartname ile Ekleri, Yer Görme ve Borcu Yoktur Belgeleri) Muslihittin Mahallesi Cemalkaramuğla Sok No:62 (Ulaşım Dairesi Başkanlığı) Menteşe
 2.  Muğla adresinde bedelsiz görülebilir, her bir bölge için ₺500,00 karşılığında aynı adresten temin edilebilir.
 3. İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

a. Kimlik Sureti ve T.C Kimlik Numarası,

b. İkametgâh Belgesi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği (www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınacaktır),

c. Temsil durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

a. Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline

kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, dernekler

müdürlüğünden veya ilgili makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik

adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir

noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküsü veya vekâletname,

b. Kamu tüzel kişiliğini temsilen ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi/kişilerin tüzel kişiliği temsile

yetkili olduğunu belirtir belge ve yetkili kişi/kişilerin noterlikçe tasdik edilmiş imza beyannamesi,

c. Vergi kimlik numarası,

C) ORTAK BELGELER:

a. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,

b. Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

c. İdare ve istekliler tarafından onaylı şartname ve ekleri,

ç. İdare ve istekliler tarafından onaylı yer görme belgesi,

d. Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne vadesi geçmiş herhangi bir borcunun bulunmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve 1. Hukuk Müşavirliğince onaylanmış

belge,

e. İhale tarihinden önce otopark işletmeciliği alanında en az 3 (üç) yıl süreyle faaliyette bulunduğunu, iş deneyimini gösteren Mahalli İdarelerle imzalanmış noter

onaylı kira sözleşmesi ve bu sözleşmenin geçerli olduğuna dair ilgili idareden alınan belge,


f. 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle son 3 (üç) yıl içerisinde bu yıllara ait cirolarından an az bir tanesinin  ₺5.000.000,00’un üstünde olduğuna dair bilgileri

teyit eden yeminli mali müşavir ya da vergi dairesi onaylı bilanço ve gelir tablosunu gösterir belge,

g. Ödenmiş Sermayesinin en az ₺5.000.000,00 olduğuna ilişkin Ticaret ve Sanayi Odası veya mali müşavir onaylı belge,

ğ. Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcu olmadığına ilişkin ilgili kurumca onaylı belge,

h. Vergi Dairesine borcu olmadığına ilişkin ilgili kurumca onaylı belge,

ı.  Şartname ve eklerinin satın alındığına ilişkin belge.

 

Ç) İŞ ORTAKLIĞI OLMASI HALİNDE:

a. Noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi,

b. İş ortaklığında her bir ortağın (A) ve/veya (B) ile (C) bölümlerinde istenen belgeleri ayrı ayrı sunmaları zorunludur.

D) YABANCI KATILIMCILAR:

      Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması,

Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini taşıması gerekmektedir.

Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

 1. Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata
 2.  esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka
 3.  teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin
 4.  hangi işe ait olduğu yazılır.
 1. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen 
 2.  fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan
 3.  teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır.
 1. İhaleye katılacakların, teklif dosyalarını 20.08.2020 Perşembe günü saat 14.00’e kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekir. Bu tarih ve
 2. saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmez. Ancak; istekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri 
 3. ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilirler. Postadaki gecikme nedeniyle
 4.  Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler işleme konulmaz. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve
 5.  kesin teklif olarak kabul edilir.
 1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu hususun sonradan tespit 
 2. dilmesi halinde sözleşme fesih edilir.
 1. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna
 2. itiraz edemezler.
 1. İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
 1. Kiralananın yıllık kira bedeli ve KDV (%18) 12 eşit taksitte aylık olarak ödenir.
 1. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, yol üstü araç park yerlerinin işletilmesi kapsamında Kira İdari Şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.