Geri Tüm Duyurular

MELSA Muğla El Sanatları Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların 2886 sayılı devlet ihalesiile 3 yıl kiralanacaktır


 1. MELSA Muğla El Sanatları Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin hüküm ve tasarrufu altında bulunan aşağıda nitelikleri yazılı taşınmaz,2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.
 2. İhale, 27/10/2021 Çarşamba günü saat 14:00’de, Kurşunlu Cad. No:6 Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 nolu Hizmet Binası 2. Kat Encümen Salonunda, İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
 3. İhale ile ilgili bilgi ve şartname mesai saatleri içinde, Şeyh. Mah. Kocamustafendi Cad. No:2/A Menteşe/Muğla adresinde bulunan MELSA Muğla El Sanatları Sanayi Ticaret Limited Şirketi muhasebesinden ücretsiz olarak alınabilir.
 4. İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 26/10/2021 Salı günü saat 17:00’ye kadar MELSA Muğla El Sanatları Sanayi Ticaret Limited Şirketi muhasebe ofisine teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.
 5. ASLI VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİ OLMAK KAYDIYLA; İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:
 1. GERÇEK KİŞİLERDEN;
 1. İkametgâh Belgesi,
 1. Nüfus Kayıt Örneği,
 1. TÜZEL KİŞİLERDEN;
 1. İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.
 1. İhale tarihinden önce, Ticaret veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğuna dair belge
 1. ORTAK BELGELER
 1. Geçici teminat mektubu veya makbuzu
 1. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
 1. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 1. İdare ve istekliler tarafından onaylı ‘’Şartname‘’ ve ‘’Yer Görme Belgesi‘’
 1. Muğla Büyükşehir Belediyesine kira, ecrimisil, işgaliye borcu olmadığına dair belge.
 1. Ortak Girişim olması halinde; (A) veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
 1. Yerli veya Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.
 • 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.
 • İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemez

S.N.

İLÇE

MAHALLE

CADDE/SOKAK /MEVKİİ

KAPI NO.

NİTELİĞİ

MUH. BED. (TL)

GEÇİCİ TEM. (TL)

1

Menteşe

Muslihittin

Mehmet Zekai Özbek

37/2

Ofis, İş Yeri

35.000,00

3.150,00