Geri Tüm Duyurular

Marmaris İlçesi Armutalan Mahallesi 4427 Parselde Bulunan 752,66 m² Taşınmaz İhalesi

MUĞLA KENT HİZMETLERİ İNŞAAT TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET İŞLETMECİLİK İLETİŞİM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.


Aşağıda nitelikleri, yıllık tahmini kira bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen MUTTAŞ yetki ve sorumluluğu altında bulunan Marmaris İlçesi Armutalan Mahallesi 4427  parselde bulunan 752,66 m² taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile 4 yıl süreyle 16/07/2018 Pazartesi Günü saat 10:00 MUTTAŞ İhale Salonunda İhale Komisyonu huzurunda ihale edilecektir. 

Sıra

İlçe

Mahalle

PARSEL

NİTELİĞİ

ALAN m ²

YILLIK TAHMİNİ KİRA BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT (ŧ)(%3)

No

1

Marmaris

Armutalan

4427

Çay Bahçesi

752,66 m²

55.970,28 ŧ+ KDV

 

6.716,43 ŧ

 


  1. İhale dokümanı (Şartname ve ekleri, Borcu Yoktur Belgeleri) Muslihittin Mahallesi Mehmet Zekai Özbek Sokak No:63 (MUTTAŞ) Menteşe/MUĞLA adresinden görülebilir ve 250,00TL ( İki Yüz Elli Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir.
  2. İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
  3. İhalenin yapılacağı tarihten itibaren son 6 ay içerisinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A. GERÇEK KİŞİLERDEN

  1. İkametgâh Belgesi,
  2. Nüfus Kayıt Örneği,
  3. İhale tarihinden önce, en az son 1 yıldan bu yana Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı olduğu Meslek Odasına kaydı olduğuna dair belge.

B. TÜZEL KİŞİLERDEN                         

  1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
  2. İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

C. ORTAK BELGELER

1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,

2. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

3. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

4. İstekli tarafından onaylı "Şartname"

5. Muğla Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınacak kira/ecrimisil/işgaliye borcu olmadığına dair belge,

6. Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcu olmadığına ilişkin ihale tarihinden önce 15 gün içinde alınmış belge,

7. Vergi Dairesinden Borcu olmadığına dair ihale tarihinden önce 15 gün içinde alınmış belge,

8. Şartname alındığına dair makbuz. (Şartname bedeli olan 250,00 (İki Yüz Elli Türk Lirası)'nın MUTTAŞ'ın belirlediği hesaba yatırılacaktır.)

D) Ortak Girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

E)Yerli veya Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

5.İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

6.Kiralananın kira bedelleri, aylık olarak her ayın sözleşme günü mesai saati sonuna kadar MUTTAŞ‘n bildirdiği hesaba ödeme yapılır. Sözleşme günü mesai saati sonuna kadar ödenmeyen kiralara ilgili mevzuat gereğince aylık kira bedelinin %10’u oranında günlük ceza uygulanır.

7. İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 13/07/2018 Cuma günü saat 17:00’a kadar Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticaret İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. Ancak; istekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

8.2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.

9.İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

10. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazların kiralanmasında Şartname hükümleri uygulanacaktır