Geri Tüm Duyurular

Mali Hizmetler Daire Başkanlığı İlan ve Reklam Duyurusu

İLAN VE REKLAM VERGİSİ DUYURU

İLAN-REKLAM MÜKELLEFLERİMİZİN DİKKATİNE

Sayın Mükellefimiz,

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 12 nci maddesine göre, Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam,İlan Ve Reklam Vergisine tabidir.


VERGİNİN MÜKELLEFİ

İlan ve Reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzel kişilerdir. İlan ve Reklam işlerini mutad meslek olarak ifa edenler başkaları adına yaptıkları ilan ve reklamlara ait vergileri mükellefler adına ilgili belediyeye yatırmaktan sorumludurlar.

Muğla Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanında bulunan anaarterlerde  var olan ilan ve reklamlarınız için 2015 yılı beyannemelerinizi beyan verme dönemi olan 01-31 ocak tarihleri arasında MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI  Gelirler Şube Müdürlüğüne müracaat ederek verebilirsiniz.

Gerekli Evraklar;

 • İlan Ve Reklam Vergisi Beyannamesi
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Başvuru Şirket adına sorumlusu tarafından (sorumlusu,müdür,ortak,kendisi,diğer) yapılacaksa İmza Yetki Belgesi
 • Başvuru gerçek kişi adına yapılacaksa kimlik fotokopisi

Posta ile Müracaat

Aşağıdaki İlan ve Reklam Vergi Beyannamesi linkinden indireceğiniz İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesi örneğini Beyanname nasıl doldurulur linkini inceleyerek doldurunuz.

Mevcut tabelalar ile ilgili Belediyemiz ekipleri tarafından il genelinde tabela ölçümleme ve fotoğraflama çalışması yapılmaktadır.Mevcut tabelalarınızın ölçüleri ile alakalı beyanı doldurmadan önce Belediyemiz Gelirler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisi ile iletişime geçiniz.

Doldurduğunuz beyannamenizi MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Gelirler Şube Müdürlüğü adına ilgili adrese kargo veya posta yoluyla gönderiniz.

Belediyemize gönderdiğiniz beyannameleriniz tarafımıza ulaşır ulaşmaz ilgili birim tarafından gerekli tahakkuk işlemleri yapılıp mükelleflerimiz telefon sms veya elektronik posta yoluyla bilgilendirilecektir.

Posta ile müracaatlarda İlan ve Reklam Vergisi Beyannamenizi eksiksiz doldurmanız önemle rica olunur.Eksik veya hatalı doldurulan beyannameler dikkate alınmayacaktır


Şahsen Müracaat

İlan ve Reklam Vergisi Beyannamelerinizi MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğüne şahsen gelip müracaat edebilirsiniz

Ödeme Seçenekleri:

Belediyemiz İnternet sitesi http://www.mugla.bel.tr/ adresindeki e-belediye uygulamasına giriş yapınız. Ardından Online Vezne başlığı altındaki Borç ödeme sekmesine tıklayın.Ekranda göreceğiniz kutucuğa tahakkuk kurum adına yapıldıysa; Muhatap no, Sicil veya Vergi Numarası ile; tahakkuk şahıs adına yapıldıysa TC Kimlik No veya Muhatap No yazarak sisteme giriş yapınız.Buradan Adınıza/Kurumunuza Tahakkuk etmiş borçları görebilirsiniz.

1)KREDİ KARTI İLE ÖDEME:Belediyemiz internet sayfasında yaptığınız borç sorgulama işleminden sonra aynı menüyü takip ederek kredi kartınızla online ödeme yapabilirsiniz.

2)HESABA ÖDEME:Adınıza/Kurumunuza Tahakkuk etmiş bir borç varsa MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ aşağıdaki  hesap bilgilerinden yararlanarak ödemenizi yapabilirsiniz

3)VEZNEDEN ÖDEME: Adınıza/Kurumunuza Tahakkuk etmiş İlan Reklam Vergisi borcunuz varsa Muğla B. Belediyesi -Şeyh Mah. Kurşunlu Cad. No:4 - (Kurşunlu Camii karşısı) adresli idare binasındaki veznelerden ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.


TARİFE VE NİSBET

 1. Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher m²’sinden yıllık olarak (ışıksız levhalardan) : 40 TL.
 2. Motorlu taşıt araçlarının içine konulan ilan reklamların beher m²’sinden yıllık olarak: 20 TL.
 3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımlar üzerine gerilen binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların m²’sinden haftalık olarak: 10 TL.
 4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her m² için yıllık olarak: 60 TL
 5. İlan ve Reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için: 0,25 TL.
 6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler vb. beher m²’sinden: 0,50 TL
 7. İlan Reklam yayınlamak amacıyla araçlara takılan veya özel mülke ve umuma açık olan yerlerde(meydan,cadde yeşil ve ticari alanlarda, açık havada elektrik, elektronik veya bilgisayar sistemi ile(LED pano vb.) toplu işyeri tanıtımlarında, yapılan tanıtım ve reklamların m²'sinden (YILLIK) 150 TL
 8. Motorlu taşıt araçlarının dışına konulan ilan ve reklamların beher  m²'sinden(yıllık) 40 TL
 9. Bina dış cephesine yapılacak olan poster,pano,boyama,resim baskı,dijital baskı, afiş yazı v.b reklam faaliyetlerinin  m² sinden(yıllık) 65 TL


VERGİ TARİFESİNİN UYGULANMASINDA UYULACAK ESASLAR

 1. m² üzerinden yapılan hesaplamalarda yarım m²’ye kadar olan kesirler yarım m², yarım m²’yi aşanlar ise tam m²’ye tamamlanır.
 2. Herhangi bir yüzeye yazılmak, takılmak veya çizilmek suretiyle yapılan ilan ve reklamlarda yazı ve resimlerin kapladığı alanın yüzölçümü esas alınır.
 3. Çok cepheli ilan vereklamlarda m² hesabı her cephe için ayrı ayrı dikkate alınır.
 4. Vergi tarifesinin 1,2 ve 4. bendlerinde belirtilen İlan Ve Reklamların süresi 6 aydan ; 3 üncü bendinde belirtilen İlan Ve Reklamların süresi 1 haftadan az olursa 6 ayı geçen süreler 1 yıl, hafta kesirleri de tam hafta sayılır
 5. Vergi Tarifesinin 5 ve 6 ncı bentlerinde yer alan ve çok nüsha olarak basılan ilan ve reklamlar üzerinde basımevinin ticari ünvanı, adresi ve kaç nüsha olarak basıldığı ayrıca belirtilir.
 6. Meydan, Bulvar veya Cadde üzerlerinde cephesi bulunan binaların üzerine asılan ilan ve reklamların vergileri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 23. maddesi gereğince Büyükşehir Belediyesine aittir.


VERGİNİN HESAPLANMASI VE ÖDENMESİ

İlan ve Reklam işinin mükellefçe yapılması halinde ilan reklam işinin yapılmasından önce beyanname verilecek ve vergisini beyanname verdikleri sırada ödeyeceklerdir.

İlan ve Reklam işini mutad meslek olarak ifa edenler ise ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20.nci günü akşamına kadar verilecek beyanname üzerine tarh ve tahakkuk ettirecektir.

Tahakkuk eden vergi, Belediye Meclisimizin kararı gereğince mükellefin isteği halinde Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit halinde ödenebilir.


İLAN VE REKLAM VERGİSİNDE İSTİSNA VE MUAFLIKLAR

 1. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından yayınlanan ve yapılan ilan ve reklamlar,
 2. Her türlü gazete, dergi ve kitaplarda yapılan ilan ve reklamlar,
 3. Gerçek kişilerin ikametgahlarının iç veya dış kapılarına konan ve kimliklerini gösterir levhalar,
 4. İşletmelerin işgal veya imal konusu maddelerinin ambalajları üzerinde bulunan ve kendi işlerine ait ilan ve reklamları ile ambalaj muhtevasından olan prospektüs ve tarifnameler,
 5. Gerçek veya tüzel kişilere ait işyerlerinin içine veya dışına asılan, iş sahibinin kimliği ile işin mahiyetini gösteren ve alanı ½ m²’ yi aşmayan ışıksız levhalar, (Alanı ½ m²’yi aşan levhalar aşan kısım üzerinden vergiye tabidir)
 6. Genel ve Katma bütçeli idareler ile il özel idarelerinin, belediyelerin, köylerin ve bunların kuracakları birliklerin ve Posta Telgraf Telefon ve T.C. Devlet Demiryolları İşletmelerinin yapacakları her türlü ilan vereklamlar,
 7. Siyasi Partiler Kanununa göre siyasi partilerin siyasi faaliyet sınırları içinde yapacakları ilan ve reklamlar,
 8. Altıncı bentte yazılı idarelerle, kooperatifler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından ülke ürünlerinin ve turizminin reklamını yapmak ve herhangi bir ticari ve sınai kuruluşa ait olmamak üzere hazırlanan her türlü levha ve afişlerle, aynı kuruluşlar tarafından Türkiye’deki ticaret, sanayi, tarım ve mesleki müesseselerinin isim ve ticaret ünvanları ile ad ve adreslerini ihtiva etmek üzere yayınlanacak kitap, broşür, katalog ve dergiler,
 9. Umumi mahallere reklam amacı ile konulacak sıra, bank ve benzeri gereçler üzerindeki ilan ve reklamlar,
 10. Sinema ve tiyatroların kendi programlarına ilişkin olarak gösterinin yapıldığı binanın içinde ve dış yüzünde yaptıkları ilan ve reklamlar


REKLAM UNSUNRUNUN YERİNDEN KALDIRILMASI HALİNDE YAPILMASI GEREKENLER:

 • Reklam unsurunuzu yıl sonu itibari ile kaldırmanız halinde diğer yıl ile alakalı vergi tarhiyatının doğmaması için yıl sonunda var olan tabelanızı kaldırdığınıza dair Dilekçe ile Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Müdürlüğüne başvurmanız yeterlidir.
 • 01 Ocak – 31 Aralık dönemi içerisinde vergi tarhiyatı yapılan reklam unsurunuzu 30 Haziran tarihine kadar kaldırmanız halinde idaremize bir dilekçe ile başvurarak 6 aylık vergi dilimi (01 Ocak –30 Haziran) üzerinden ilan reklam verginizi ödeyebilirsiniz. 01 Temmuz tarihinden sonra kaldırılan reklam unsurları 1 yıl üzerinden (01 Ocak – 31 Aralık) vergilendirilmektedir.
 • 1 yıl üzerinden tarhiyatı yapılarak ödenen reklamın 30 Haziran tarihi öncesinde kaldırılması halinde, Belediyemize dilekçe verilir (30 Haziran tarihinden önce) ise, yıllık ödenen verginin 6 aylık kısmı için para iadesi talebinde bulunulabilir.

ÖNERİ İSTEK VE ŞİKAYETLER;

 • İlan Ve Reklam Vergisi ile ilgili Öneri istek ve şikayetleriniz için Belediyemiz Gelirler Müdürlüğüne dilekçe ile başvurunuz.
 • Gelirler Müdürlüğü olarak siz mükelleflerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışmaktayız. Bu nedenle hizmetlerimize ilişkin beklenti, görüş ve önerileriniz bizim için önemlidir.
 • Hizmetlerimize ilişkin tarafınızdan tespit edilen bir eksiklik veya hata olması halinde durumu  bize iletebilirsiniz.
 • Talepleriniz üzerine yaptığımız iyileştirmelerle ilgili size dönüş yapabilmemiz için  dilekçenizde lütfen ad, soyad, telefon açık yazışma adresi ve elektronik posta bilgilerinizi yazmayı unutmayınız.


HESAP BİLGİLERİMİZ:

Alıcı:MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Banka:HALK BANKASI

IBAN: TR13 0001 2009 2590 0007 0000 38

POSTA ÇEKİ: Posta Çeki Hesap No:11333524


ADRES ve TELEFON BİLGİLERİMİZ:

Web Sitemiz: www.mugla.bel.tr

e-mail: gelirler@mugla.bel.tr

Muğla Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Müdürlüğü

Adres:Şeyh Mahallesi Kurşunlu caddesi No:4 Menteşe /Muğla

Telefon:(0252) 214 07 00/212 76 26/214 22 97   Dahili:2175/2176/2177

Faks:0 252 214 66 45İlan ve Reklam Vergi Beyannamesi

Beyanname Nasıl Doldurulur