Geri Tüm Duyurular

Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü 2020 yılı istihsali 1.397.490 Kilogram yağlık ayçiçeği mahsulü satış ihalesi

İşletmemizin 2020 yılı istihsali 1.397.490 Kilogram yağlık ayçiçeği mahsulü satış ihalesi 08.09.2020 Salı günü saat 14.00’ de İşletmemizde yapılacaktır.


İ        L        A       N

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

.

 1. İşletmemizin 2020 yılı istihsali 1.397.490 Kg. Yağlık Ayçiçeği Mahsulü ihale ile satışı yapılacaktır.
 1. İhale açık artırma usulü ile yapılacaktır.
 1. İhale 08.09.2020 Salı günü saat 14.00.’de işletme idare binasında Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale bir hafta sonra 15.09.2020 Salı günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir
 1. İhaleye katılan isteklilerde, aşağıdaki şartlar aranır.
 1. Tebligat için adres beyanı,
 1. Geçici teminat vermesi,
 1. Ticaret odası, Sanayi odası veya ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduklarının ve hâlihazırda faaliyette olduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri.
 1. Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi.
 1. Yukarıda belirtilen belgeler bir zarfa konularak zarfın üzerine firma adı ve hangi ihaleye ait olduğu yazılarak işletme Ticaret Şefliğine teslim edilecektir.

5.    TAHMİN EDİLEN BEDEL VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

 1. İhaleye ait miktarlar, muhammen fiyat ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

 

 

P.NO

 

 

CİNSİ

 

BULUNDUĞU AMBAR

NO

 

MİKTARI

 

MUHAMMEN FİYATI

 

MUHAMMEN TUTARI

 

% 5 GEÇİCİ TEMİNAT

1.

Mahsul Yağlık Ayçiçeği (LG 5580)

13 Numaralı Ambar

164.000 Kg.

3,10-TL/Kg.

508.400,00.-TL

25.420,00.-TL

2.

Mahsul Yağlık Ayçiçeği (LG 5580)

13 Numaralı Ambar

164.000 Kg.

3,10-TL/Kg.

508.400,00.-TL

25.420,00.-TL

3.

Mahsul Yağlık Ayçiçeği (LG 5580)

13 Numaralı Ambar

164.000 Kg.

3,10-TL/Kg.

508.400,00.-TL

25.420,00.-TL

4.

Mahsul Yağlık Ayçiçeği (LG 5580)

13 Numaralı Ambar

161.610 Kg.

3,10.-TL/Kg.

500.991,00.-TL

25.049,55.-TL

5.

Mahsul Yağlık Ayçiçeği (LG 5582)

12 Numaralı Ambar

180.900 Kg.

3,10.-TL/Kg.

560.790,00.-TL

28.039,50.-TL

6.

Mahsul Yağlık Ayçiçeği (LG 5582)

12 Numaralı Ambar

180.900 Kg.

3,10.-TL/Kg.

560.790,00.-TL

28.039,50.-TL

7.

Mahsul Yağlık Ayçiçeği (ES BELLA)

11 Numaralı Ambar

167.800 Kg.

3,10.-TL/Kg.

520.180,00.-TL

26.009,00.-TL

8.

Mahsul Yağlık Ayçiçeği (ES BELLA)

11 Numaralı Ambar

167.800 Kg.

3,10.-TL/Kg.

520.180,00.-TL

26.009,00.-TL

9.

Mahsul Yağlık Ayçiçeği (PEGAZ)

11 Numaralı Ambar

46.480 Kg.

3,10.-TL/Kg.

144.088,00.-TL

7.204,40.-TL

GENEL TOPLAM…..………………………….:

1.397.490 Kg.

3,10.-TL/Kg.

4.332.219,00.-TL

216.610,95.-TL

 1. Kat’i teminat ise ihale bedelinin %10 nispetindedir.

c)   İhaleye iştirak eden müşteriler bir partiye iştirak edebilecekleri gibi diledikleri sayıda geçici teminatlarının tutarı kadar partiye iştirak edebilirler.

ç) İhaleye ait geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemizin Türkiye Halk Bankası Dalaman şubesi nezdindeki İBAN NO: TR63 0001 2009 2670 0013 000003 nolu hesabına yatırılacaktır. İhale başladıktan sonra teminat alınmayacağından, geçici teminatların ihale başlamadan önce işletme banka hesabına yatıracaklar ve aldıkları belgeyi veya teminat olarak kabul edilen diğer kıymetleri İşletme Alım-Satım ve İhale Komisyonuna İbraz edeceklerdir. Teminat mektubu alınması halinde, Geçici teminat mektupları, tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz (30) gün fazla süreli olacaktır.(Geçici teminat mektubunun süresi en az 60 gün olacaktır).Tekliflerin geçerlilik süresinin uzatılması halinde geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır.

d)  Teminat olarak kabul edilebilecek kıymetler aşağıda belirtilmiştir.

1- Tedavüldeki Türk parası,

2- Döviz (ihale günündeki T.C.Merkez Bankası döviz alım kuruna göre TL teminat tutarını karşılamak şartıyla)

3- Banka teminat mektupları (limit dahili süresiz olacaktır.) 4- Karşılığı bloke edilmiş çekler.

5-Devlet İstikraz tahvilleri, hazine kefaletine haiz tahviller ve Kanunlarla teminat olarak kabul edileceği belirtilen belgeler,


 1. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile sermayesini tamamı veya yarısından fazlası Kamu sektörüne ait bulunan Kuruluşlardan geçici teminat şartı aranır.
 2. İhale günündeki T.C.Merkez Bankası döviz alım kuruna göre TL teminat tutarını karşılamak ve kesin teminat olması halinde TL’ye çevrilmek şartıyla döviz.
 3. Teminat mektubu dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınmaz, Mali İşler birimine yatırılması zorunludur.
 4. Her ne surette olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir koyulamaz.

ı) Döviz kat’i teminat olarak kabul edilmez.

 1. İhale ile ilgili şartname İşletmemizde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA), Muğla, Denizli, Aydın, Adana, Balıkesir, Uşak, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Eskişehir, Afyonkarahisar Ticaret Borsalarında ve Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneğinde (BYSD) görülebilir.
 2. Bu İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

 

İlgililere ilanen duyurulur.

 

 

 

DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

Tayip ILGAZ                 Adem KALAYCI

Ticaret Şefi                   İşletme Müdürü