Geri Tüm Duyurular

Bağyaka A.Ş. Gündüz Bakımevi Çalışma Yönergesi yürürlüğe girmiştir.MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAĞYAKA FETHİYE

GÜNDÜZ BAKIMEVİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam ve Dayanak

 

Madde 1- Bu yönergenin amacı; 25-66 ay grubundaki çocukların, bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, sosyal yaşama uyumunu kolaylaştırmak, çocukları ilköğretime hazırlamak amacı ile kurulan Gündüz Bakımevinde verilecek hizmetler ile kuruluş, yönetim, eğitim, görev, yetki ve işleyiş ile ilgili esasları düzenlemektir.

Madde 2- Bu yönerge; Muğla Büyükşehir Belediyesi veya Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı şirketler tarafından açılan ve açılacak olan Gündüz Bakımevlerini kapsar. 

Madde 3- Bu Çalışma Yönergesi; Aile Sosyal Politikalar Bakanlığının 30 Nisan 2015 tarihli ve 29342 sayılı Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Gündüz Bakımevi Çalışma Kuralları

 

Madde 4- Gündüz Bakımevinde aralıksız eğitim yapılması esas olup, teneffüs yapılmaksızın tam gün eğitim yapılır. Gündüz Bakımevi hafta sonu ve diğer resmi tatillerde kapalıdır. Ayrıca aşağıda belirtilen özel nedenlerle Büyükşehir Belediye Başkanının ya da bağlı şirketin yönetim kurulu kararı ile aşağıdaki mücbir sebeplerle; a)Bulaşıcı hastalık salgınlarında,

b)Gündüz Bakımevinin fiziksel koşullarında ortaya çıkan olağanüstü durumlarda,

c)Gündüz Bakımevinde kayıtlı çocuk sayısının en az olduğu yaz aylarında bakım ve onarım gerektiren zamanlarda kapatılabilir. Bakım ve onarım çalışması için kapatılacak süreçten bir ay önce velilere gerekli bilgi verilir. Bu nedenlerle kapalı olduğu zamanlarda çocuklardan ücret alınmaz.

 

Çalışma Saatleri

Madde 5- Gündüz Bakımevi mesai saatleri:  08:00-18:00’dir. Eğitim bitiminde en geç 18.15’te çocuklar teslim edilir. Gündüz Bakımevlerinde hafta içi günlerde hizmet verilir.

Gündüz Bakımevi eğitim programının ve düzeninin bozulmaması için çocuğun okula veli tarafından en geç saat 10.00’a kadar sabah kahvaltısı yaptırılarak getirilmesi gerekmektedir.

Personel İzinleri

Madde 6- Çalışanların acil ihtiyaçlarından doğacak olan mazeret izinlerini Gündüz Bakımevi Yöneticisi hizmeti aksatmayacak şekilde düzenler. İzin taleplerinde Müdür onayı gerekmektedir.

Madde 7- Çalışanlarının yıllık izinlerini Gündüz Bakımevi kendi içinde planlar. İzinler planlanırken, verilen hizmetin aksatılmaması esastır. Gündüz Bakımevi Yöneticisi iznini yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisinden alabilir. 

Gündüz Bakımevi Tatil Edilmesi   

Madde 8- Gündüz Bakımevi, resmi tatil günleri, dini bayramlar, valilik kararıyla tatil ilan edilen günlerde tam gün tatildir. 31 Aralık günü Gündüz Bakımevleri yarım gün hizmet verir.

Madde 9- Gündüz Bakımevinde eğitim yılı başında, grup sorumluları ve çocuk bakıcıları ile genel zümre toplantıları yapılır. Bu toplantılarda deneyim ve bilgi paylaşımı sağlanır. Eğitim program ve hizmetlerinin verimliliğinin arttırılmasına yönelik görüş ve öneriler bir Tutanakla tespit edilir, toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Toplantıya katılmayanlar tutanakta belirtilir ve bilgi edinilmeleri bakımından kendilerine verilir.

Çocukların Gruplandırılması

Madde 10- Gündüz Bakımevine kabul edilen çocuklar yaşları dikkate alınarak gruplara ayrılabilir. Bu grupların sayısı ve yaş durumu Gündüz Bakımevi yönetimince kararlaştırılır.

Gündüz Bakımevine Geliş ve Dönüş Madde 11- Çocukların Gündüz Bakımevine geliş-gidişleri aileler tarafından gerçekleştirilir. Çocuğu Gündüz Bakımevinden anne ve baba dışında alacak kişilerin isimleri kayıt yılı başında veli tarafından ilgili forma yazılır. Bu kişilerin dışındaki kişilere çocuk teslim edilmez. Anne ve baba dışında çocuğu okuldan alacak kişinin bilgileri aile tarafından okul yönetimine bildirilmelidir. Çocuğu Gündüz Bakımevinden alacakların 18 yaş ve üstü olması gerekmektedir.

Beslenme

Madde 12- Gündüz Bakımevinde çocuklara, sabah kahvaltısı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı verilir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt-Kabul, Devam-Devamsızlık ve İlişik Kesme

Kayıt Zamanı

Madde 13- Yeni eğitim öğretim yılı için Aday Kayıt başvuruları Haziran ayında başlar ve aday öğrenci kaydı yapılır. Aday kayıtları, Eylül ayının sonuna kadar kesin kayda dönüştürülür. Ancak Gündüz Bakımevi koşulları uygun ve sınıflarda yeteri kadar kontenjan olması halinde yıl boyunca başvuru kabul edilebilir.

Okula Kayıt

Madde 14-  Kayıt kabul aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Gündüz Bakımevine kayıtların yapıldığı yılın Eylül ayı sonuna kadar 25 ayını dolduran ve

66 ayını doldurmayan çocuklar kaydedilir. Çocukların tuvalet eğitimini almış olmaları gerekmektedir.

 1. Başvuru sayısının Gündüz Bakımevinin kapasitesinin üstünde olması halinde, Gündüz Bakımevine alınacak çocuklar aday kayıt önceliğine göre belirlenir.
 2. Özel eğitime muhtaç çocuklardan; Rehberlik ve Araştırma Merkezlerince, “Okul öncesi eğitim kurumlarına devam edebilir.” raporu verilmiş ve “eğitilebilir” olanlar ile birden fazla engeli bulunmayanlar, kapasitenin 1/10’u oranında Gündüz Bakımevine kaydedilir.

ç) Gündüz Bakımevine bulaşıcı hastalık taşıyan (hastalık süresince), ağır ruhsal, zihinsel ve bedensel engeli olan çocuklar alınamaz.

 1. Ücretler kayıt tarihinden itibaren tam olarak ödenir.
 2. Yıllık kayıt ücretleri, her yıl Nisan ayı sonuna kadar, Yöneticinin hazırlayacağı rapor doğrultusunda, yönetim kurulu kararına istinaden belirlenir. Olağanüstü durumlarda ücretler yeniden belirlenebilir.

Kayıt - Kayıt Yenileme ve Kesin Kayıt Aşağıdaki Esaslara Göre Yapılır 

Madde 15 - Dilekçesi onaylanan velilere kayıt-kabul koşulları ve uygulama esasları ile ilgili bilgilendirici bir doküman verilir. Veliler aşağıdaki evrakları tamamladıktan sonra kayıtlarını yaptırırlar:

Yeni Kayıt Başvuruları ve Kayıt Yenileme İçin Gerekli Evraklar:

1.Başvuru dilekçesi ve başvuru formu (müdürlüğümüzde doldurulacaktır)

2.Öğrencinin ve anne, babanın nüfus cüzdanı fotokopisi

3.Aşı kâğıdı fotokopisi

4.Sağlık raporu 

5.Gaita ve boğaz kültürü ( 6 ayda bir rapor yenilenir)

6.Öğrencinin 4 adet vesikalık fotoğrafı

7.Anne ve babasının çalıştığı kurumdan, çalıştıklarına ilişkin belge

8.İmzalı sözleşme

Bakımevine Başlarken Getirilmesi Gereken Eşyalar:  

1.Müdürlükten verilen başlama yazısı 

2.Boğaz ve gaita kültürü tetkiki (Gündüz Bakımevine başladığı haftanın tarihine ait olacak ve Gündüz Bakımevine teslim edilecek),

3.Pijama takımı,

4.Yastık (1 Adet),

5.Nevresim takımı (1 Adet),

6.Alez (Yatak Koruyucu, 1 Adet),

7.Mevsime uygun kapalı ayakkabı,

8.Yedek giysi,

9.Yedek iç çamaşırı takımı ve çorap,

10.Yedek giysiler için küçük boy hurç,

11.Yatak takımları için hurç,

12.Mevsim koşullarına göre yorgan, battaniye veya pike,

13.Islak Mendil.

*Tüm eşyalarda tekstil kalemi ile çocuğun adı yazılır.

Devam-Devamsızlık 

Madde 16- Kayıtları yapılan çocukların kuruma günlük eğitimi aksatmayacak şekilde devam etmelerinin sağlanması esastır. Ancak, özel eğitim gerektiren çocukların sosyal uyum ve gelişim özelliğine göre günlük devam sürelerinde esneklik sağlanır.

Madde 17- Sağlık sorunu nedeni ile Gündüz Bakımevine gelemeyen çocukların rahatsızlıkları doktor raporu ile belgelendirdiğinde bu süreler için ücret talep edilmez. Bu uygulama bir yıl içinde aralıksız 15 gün, toplamda 60 gün ile sınırlıdır. Peşin alınmış ücret takip eden ayın ücretinden bir sonraki aya aktarılır. 

Bildirimde bulunmadan, aralıksız olarak 15 gün okula devam etmeyen çocuğun velisi müdürlükçe sözlü ve yazılı olarak uyarılır. Bu uyarıya rağmen devam etmeyen ve ücretleri yatırılmış olsa dahi uyarıyı takip eden 10 gün içinde kaydı silinir. Bu durum veliye yazılı olarak bildirilir. Kaydı silinen çocuk için ödenmiş olan ücret iade edilmez. Söz konusu çocuğun kaydı tekrar başvuru halinde başvuru sıralamasının sonunda yer alır.

Veliler Gündüz Bakımevi yönetimine bilgi vermek koşulu ile izinli ya da tatil yapacakları sürede çocuklarını geçici olarak Gündüz Bakımevi göndermeyebilirler. Çocuğun Gündüz Bakımevinden ayrılabilmesi için velinin bu isteğini 15 gün önceden Gündüz Bakımevi yönetimine yazılı olarak bildirmesi zorunludur.

Gündüz Bakımevinde eğitim alan çocuk yılda en fazla 30 gün ücretsiz izinli sayılır. Bu izin bir defada kullanılabileceği gibi 15’er günlük dönemler halinde de kullanılabilir. Çocuğun izinli olduğu dönemde ücret tam olarak ödenmeye devam eder.

İlişik Kesme

Madde 18- Aşağıda belirtilen durumlarda çocuğun kaydı, Gündüz Bakımevi yönetimi tarafından silinir.

 1. Aylık ücretlerin düzensiz ve gecikmeli olarak ödenmesinin alışkanlık haline getirilmesi nedeni ile yapılan yazılı uyarının dikkate alınmaması
 2. Çocuğun mazeretsiz ve aralıksız olarak 15 gün süreyle Gündüz Bakımevine getirilmemesi
 3. Kayda esas olan bilgi ve belgelerde yanlışlık olduğunun saptanması

ç) Velilerin Gündüz Bakımevinin Yönergesindeki esaslara uymama durumu

 1. Velinin özel yazılı isteği
 2. Gündüz Bakımevi aylık ödemelerinin her ayın 20’sine kadar ödenmemesi, aya ilişkin sözlü ve yazılı uyarılara rağmen ikinci ayda da ödeme yapılmaması durumunda çocuğun Gündüz Bakımevi ile ilişiği kesilir.

f)Son ödeme tarihinin resmi tatillere denk gelmesi durumunda takip eden ilk 3 iş gününde ödenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Alınacak Ücretin Belirlenmesi ve Alınması

Madde 19- Çocukların bakımı, beslenmesi ve eğitimi için alınacak ücretler belirlenirken çevrenin ekonomik durumu, okulun sağladığı olanaklar göz önünde bulundurulur.  a) Ücretler her ayın en geç 20’sine kadar idarenin belirlediği hesaba yatırılır.

 1. Gündüz Bakımevinde birden fazla çocuğu olan velilerin çocuklarının ikincisine Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ücretler uygulanır.
 2. Yeni eğitim döneminde uygulanacak ücretler Ocak ayından itibaren Mayıs ayının sonuna kadar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Ücretlere yılda 1 defa (Eylül ayında uygulanmak kaydıyla)zam yapılarak Gündüz Bakımevi Yöneticisi tarafından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bildirilir.

ç) Gündüz Bakımevinde verilen eğitim tam gün ve yarım gün eğitim şeklindedir. 25-36 ay arası çocuklar velilerin istediği üzerine yarım gün eğitim tercih edebilir. 36 ayını doldurmuş çocukların bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini desteklemek, sosyal yaşama uyumunu kolaylaştırmak ve çocukları ilköğretime hazırlamak amacıyla tam gün eğitim şeklindedir.  

Ücret İadesi

Madde 20- Gündüz Bakımevleri, aşağıda belirtilen durumlarda ücret iadesi yaparlar:

 1. Hastalık nedeniyle on beş iş günü ve daha uzun süreli rapora dayalı devamsızlıklarda, çocuğun raporu olduğu süreci kapsayan ücretlerin,
 2. Çocuğun herhangi bir nedenle kuruluştan ayrılması, ilişiğinin kesilmesi veya kuruluşun kapanması durumunda, ayrılış ve kapanma tarihinden sonraki günlere ve saatlere isabet eden ödenmiş ücretlerin iadesi yapılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yönetim Organları ve Sorumlulukları

Gündüz Bakımevi Yöneticisi

Madde 21- Gündüz Bakımevleri, eğitim-öğretim ortamında diğer çalışanlarla birlikte bir Yönetici tarafından yönetilir. Yönetici; yasa, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak Gündüz Bakımevinin bütün işlerini düzenlemeye, yürütmeye ve denetlemeye yetkilidir. Yönetici, kalite yönetimi anlayışına uygun olarak biriminin yönetilmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesinden sorumludur. 

Madde 22- Yönetici, Gündüz Bakımevini kanun, tüzük, yönetmelik, program doğrultusunda belirlenen amaç ve ilkelere göre yönetir. 

Yöneticinin Görevleri ve Sorumlulukları 

 1. Eğitim ve öğretim ile ilgili her türlü çalışmanın koordinasyonunu gerçekleştirir.
 2. Eğitim ve öğretimle ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgeleri ilgili personele duyurur.
 3. Eğitim ve yönetimin kalitesini arttırmak, eğitimin kalitesini yükseltmek ve bu konuda gerekli gelişimi sağlamak için gerekli danışmanlığı yapar.

ç) Gündüz Bakımevinin araç-gereç temini için gerekli tedbirleri alır.

 1. Çevre ile sıkı işbirliği sağlar.
 2. Gündüz Bakımevinin bakım ve onarımının zamanında yapılması için gerekli önlemleri alır.
 3. Okula yeni alınacak çocukların kaydı için gerekli hazırlıkları yapar.
 4. Personelin sağlık, temizlik, düzen ve beslenme işleri ile ilgili çalışmalarını takip eder.
 5. Gündüz Bakımevinin ihtiyaç ve harcamalarının mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından karşılanmasını sağlar.

ı) Çocukların ailelerine güvenlik içinde teslim edilmesi ile ilgili gerekli önlemleri alır. 

 1. Gelen - Giden yazılarla ilgili dosya ve defterleri tutar. Yazışmaların asıl veya örneklerini dosyalayarak saklar, gerekenlere cevap hazırlar.
 2. Kendisine teslim edilen gizli ya da şahıslarla ilgili yazıların saklanmasından ve gizli tutulmasından sorumludur.
 3. Okulda görevli personelin özlük dosyalarını tutar ve bunlarla ilgili değişiklikleri işler.
 4. Kurum çalışanlarının ve öğrencilerinin özlük dosyalarına görevlendirme ve yazışma ile ilgili iş ve yazı işlemleri yapar.
 5. Yönetim Kurulunun vereceği görevleri yapar.
 6. Kişisel temizliğine dikkat eder, temizlik ve hizmete uygunluk esasına uygun giyinir. Grup Sorumlusu

Madde 23- Gündüz Bakımevi öğretmenleri kanun, tüzük ve yönetmelikler ile eğitim programlarında belirtilen esasları yerine getirmekle yükümlüdür. 

Grup Sorumlusu Görevleri ve Sorumlukları

 1. İdari ve eğitim-öğretim konularında yöneticiye bağlı çalışır.
 2. Eğitim programlarına uygun olarak yıllık ve günlük planları hazırlar ve uygular.
 3. Çocukların kişisel bilgi formunu doldurur, gelişim kayıtlarını tutar ve yılsonu gelişim raporlarını hazırlar.

ç) Etkinlikler için gereken eğitim materyallerini hazırlar. Araç-gereç ve eğitim materyallerinin korunmasını, bakım ve onarımını sağlar.

 1. Anne ve babalarla yapılacak çalışmaları planlar ve uygular.
 2. Çocukların okula geliş ve gidişlerinden, yemek ve dinlenme zamanlarından sorumludur.
 3. Özel eğitim gerektiren çocukların eğitimi için gerekli tedbirleri alır.
 4. Nöbet çizelgesine uygun olarak nöbet görevini yerine getirir. Nöbet görevini, Gündüz Bakımevi öğretmen sayısı ile okulda uygulanan eğitim şekline göre Yönetici tarafından hazırlanan nöbet çizelgesi doğrultusunda yerine getirir.

h)Gündüz Bakımevi yöneticisinin vereceği diğer eğitim-öğretim ile ilgili görevleri yapar.

ı) Kişisel temizliğine dikkat eder, temizlik ve hizmete uygunluk esasına uygun giyinir.

Çocuk Bakıcı 

Madde 24- Gündüz Bakımevi öğretmenleri kanun, tüzük ve yönetmelikler ile eğitim programlarında belirtilen esasları yerine getirmekle yükümlüdür.

Çocuk Bakıcısının Görevleri ve Sorumlulukları

 1. Çocuk Bakıcısı, grup sorumlusuna ve Gündüz Bakımevi Yöneticisine karşı sorumludur.
 2. Çocukların oyun, dinlenme, beslenme ve eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak kendisine verilen işleri yürütür.
 3. Eğitim programının uygulanabilmesi için gerekli ortamın hazırlanmasında, araç-gerecin sağlanmasında grup sorumlusuna ve idareye yardımcı olur. Mevcut araç-gerecin iyi kullanılması ve korunmasını sağlar.

ç) Çocukların yemek ve tuvalet temizliği ile gerekli durumlarda alt temizliğini yapar. Eğitim odasının, uyku odasının ve gerekli durumlarda çocukların bulunduğu diğer mekânların temizliğini yapar, havalandırır.

 1. Nöbet çizelgesine uygun olarak nöbet görevini yerine getirir. Nöbet görevini, Gündüz

Bakımevi öğretmen sayısı ile okulda uygulanan eğitim şekline göre Yönetici tarafından hazırlanan nöbet çizelgesi doğrultusunda yerine getirir.

 1. Kişisel temizliğine dikkat eder, temizlik ve hizmete uygunluk esasına uygun giyinir.
 2. Gündüz Bakımevi yöneticisinin vereceği diğer eğitim-öğretim ile ilgili görevleri yapar.

 Diğer Görevliler

Madde 25- Gündüz Bakımevinde görevli bulunan diğer çalışanlar alanları ile ilgili hizmetleri gerçekleştirirler.

Hizmetli;

 1. Gündüz Bakımevinin bina ve eşyaların temizliğinden sorumludur.
 2. Gündüz Bakımevine gelen-giden çeşitli malzeme ile araç-gereci gerekli yerlere taşır ve yerleştirir.
 3. Gündüz Bakımevi yönetimince yapılacak plânlama ve iş bölümüne göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtır ve toplar.

ç) Gündüz Bakımevi bahçesinin ve bahçe araç-gerecinin temizlik, bakım ve onarımı ile ilgili hizmeti yapar. 

 1. Çöpleri düzenli atar.
 2. Kişisel temizliğine dikkat eder, temizlik ve hizmete uygunluk esasına uygun giyinir.
 3. Günlük rutin temizlik programı dışında okul binasının iç ve dış temizlik kontrollerini yapar, gördüğü aksaklıkları giderir.
 4. Tamir ve tadilat için gelen ilgili ekiplere eşlik eder, sorunun giderilip giderilmediğini takip eder.
 5. Yönetici tarafından kendisine verilen hizmetlerle ilgili diğer görevleri yerine getirir.

 

 

 

Aşçı; 

 1. Günlük yemek listesine göre kendisine teslim edilen besin maddelerini sağlık ve temizlik kurallarına uygun olarak hazırlar ve pişirir. Yiyeceklerin kalitesi ve görüntüsü bozulmadan dağıtımını sağlar.
 2. Teslim aldığı besin maddelerinin bozulmayacak şekilde saklanmasını, eksiksiz olarak hazırlanmasını, yerinde kullanılmasını ve israf edilmemesini sağlar.
 3. Mutfakta kullanılan kapların temiz bulundurulmasına özen gösterir, çöpleri düzenli olarak atar, mutfağın genel temizlik ve çalışma düzenini sağlar.

ç) Yemeklerin dağıtılması ve mutfağın temizliğinden sorumludur.

 1. Çocuklara verilen günlük yemek örneklerinin uygun ortamda 72 saat saklar.
 1. Kişisel temizliğine dikkat eder, temizlik ve hizmete uygunluk esasına uygun giyinir.
 2. Gerekli durumlarda okulun mutfak dışındaki iç ve dış temizliğini yapar.

ı) Mutfağa gelen-giden çeşitli malzeme ile araç-gereci gerekli yerlere taşınmasını ve yerleştirilmesini sağlar. 

 1. Yönetimince hazırlanan mutfak talimatnamesinde belirtilen diğer görevleri yapar.

Madde 26-Yönetim Kurulu uygun gördüğü takdirde, Gündüz Bakımevlerine hizmet vermek üzere; psikolog, sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen/gıda teknikeri, rehberlik öğretmeni, branş öğretmeni ve teknik personel görevlendirilir.  

Psikolog/ Sosyal Hizmet Uzmanı

Psikolog/ Sosyal Hizmet Uzmanı' nın Görev ve Sorumlulukları

 1. Çocuğun yetiştirilmesi ve sağlıklı bir kişilik kazanması için gerektirdiğinde rehberlik yapar.
 2. Kuruluşun amacına uygun, kendi konusunda araştırma ve inceleme yapar.
 3. Hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanmasında görev alır.

ç) Aile eğitimi çalışmalarının planlanması ve uygulamasına aktif olarak katılır, aileler ile görüşmeler yapar.

 1. Uzun süreli hastalık, kaza, yaralanma, parçalanmış ailenin çocukların ebeveynlerinden ayrı yaşama zorunluluğu konularında ilgili yönetici, öğretmen ve diğer personeli aydınlatır.
 2. Varsa özel eğitim gerektiren çocukların bütünleşmiş eğitimine katılarak yapılan eğitime destek verir.

 

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

Aile Katılımı

Madde 27- Veliler, istekli olmaları durumunda Gündüz Bakımevi yönetiminin hazırlayacağı program doğrultusunda eğitim etkinliklerine katılabilirler. Aile katılımı ile ilgili etkinlik ve toplantılara, Gündüz Bakımevi yönetimi velilerin katılımlarını sağlar.

Çocukların Eşyası

Madde 28- Gündüz Bakımevi yönetimince belirlenmiş olan, çocuğun günlük hayatında gerekli eşya ve mallarını, dâhili elbise ve çamaşırlarını aile temin etmekle yükümlüdür. Sorumluluk ve takibi çocuğun dâhil olduğu yaş gurubunun Grup Sorumlusunun kontrolündedir.

Hizmet İçi Eğitim

Madde 29-  Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimleri için hizmet içi eğitim programları düzenlenir. Çalışanların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ve kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayıcı mesleki eğitim için akademisyenler ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yönetim kurulu onayı ile yapılır. Tüm personelin hizmet-içi eğitim programlarına katılımı zorunludur.

Ziyaretçi

Madde 30- Gündüz Bakımevi yöneticisinin uygun göreceği durumlar dışında, veliler çocuklarını ziyaret edemez ve misafir çocuk getiremez. Veliler ve diğer ziyaretçiler, acil durumlar dışında Gündüz Bakımevi Yöneticisi ve öğretmenleri ile önceden randevu almak koşulu ile görüşebilirler. Personel, ziyaretçisini idare tarafından tahsis edilen yer ve saatte kabul eder.

Disiplin 

Madde 31- Personelin görev, yetki ve sorumluluklarının ihlali halinde duruma istinaden yapılacak olan soruşturma ve idari işlemler hakkında yürütmeyi ve kararı Gündüz Bakımevi Yöneticisi ve Yönetim Kurulu belirler. Görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen personele sırasıyla sözlü ve yazılı olmak kaydıyla uyarı yapılır. Tüm bu uyarıları dikkate almayan personelin tazminatsız olarak iş akdi feshedilir.

Veli Toplantısı

Madde 32- Her yıl en az 2 kez olmak üzere Gündüz Bakımevi Yönetiminin belirlediği tarihlerde grup sorumlusu öğretmenin başkanlığında velilerin katılımıyla gündemli olarak toplanır. Toplantıyı Yönetici açar ve eğitim dönemine ilişkin genel bilgilendirmeyi yapar. Toplantı grup sorumlusu ve veliler arasında devam eder. Veli toplantısında çocuğun gelişimi, anne-baba eğitimi ve kurumla ilgili istekler görüşülür, alınan kararlar tutanağa geçirilerek imzalanır.

Madde 33- Veliler, Gündüz Bakımevi ile ilgili şikâyet, öneri ve dileklerini Yönetime dilekçe ile bildirir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

Yürütme 

Madde 34- Bu yönerge hükümleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bağyaka A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yürütülür.

Yürürlük 

Madde 35-Bu yönerge, imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

 

 

 

 

    Hüseyin DAŞGIN                                                                   Birsen KOCATAŞ

Yönetim Kurulu Başkanı                                                 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

 

 

 

    

        Haci KOÇ                                                                                   Emin MADRAN         

           Üye                                                                                                  Üye