Geri Tüm Duyurular

27.01.2022, 31.01.2022,02.02.2022 ve 10.02.2022 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Bodrum İlçesi, Sazköy Mahallesi, Kızılören Mevkii, 118 ada, 25, 30, 31 ve 32 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlara ilişkin TEKLİF – 48084625 Plan İşlem Numaralı “Ekoturizm/Kırsal Turizm Tesis Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


b) Bodrum Belediye Başkanlığının 05.11.2021 tarihli ve 2021-143 sayılı Meclis Kararı ile İlimiz, Bodrum İlçesinin Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Tespitlerinin incelenerek karar alınması hususunun görüşülmesi.


c) İlimiz, Fethiye İlçesi, Esenköy Mahallesi, ormanlık sahada yer alan, Spor Genel Müdürlüğü adına tahsisli alan üzerinde hazırlanan TEKLİF­48839833 Plan İşlem Numaralı “Spor Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. 


2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi 

a) 2022 yılı için toptancı halleri içerisinde bulunan işyeri kiracılarından alınacak olan teminat tutarlarının Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 31. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereği belirlenmesi hususunun görüşülmesi.


b) Ülkemizde ve Dünyamızda büyük kayıplara sebebiyet veren Covid 19 salgını ve akabinde gelişen olumsuz ekonomik koşullar sebebi ile zor durumdaki vatandaşlarımıza katkı sağlamak amacı ile 15.12.2021 tarih , 4920 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 28.01.2002 tarih ve 2002 / 3654 sayılı Bakanlar Kurulu kararına eklemeler yapılmıştır. Yapılan eklemelerle Madde 82 de belirtildiği üzere “ Belediyeler ve bağlı idareleri 3/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye kanununun 15 ve 18.inci maddeleri 26/05/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye gelirleri kanununun 97.maddesi, 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki kanunun 6 ncı, 9 uncu ve 23 üncü maddeleri uyarınca yetkili karar organlarının aldığı karar ile;  hane başı aylık toplam kullanımın beşte birini aşmayacak şekilde bir üst sınır koymak suretiyle, insani su hakkı kapsamında ücretsiz veya indirimli su tarifesi belirleyebilirler. Bu suretle belirlenen tarifelerden yararlanacak olanlar 8/01/2002 tarihli ve 4736 sayılı kanunun 1.maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.” deniImektedir. Bu kararname ışığında bir karar alınmasına yönelik Yazılı Önerge (AK PARTİ Meclis Grup Başkanı Hürol ÖNDER ile MHP Meclis Grup Başkanı Selim BAĞCIOĞLU)


c) Muğla Büyükşehir Belediyesi Sınırları içerisinde Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olup, tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin tarımsal amaçlı kullandıkları elektrik tüketimlerinin  Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması ve bu konuda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine yönelik Yazılı Önerge (Adalet ve Kalkınma Partisi Grubundan; Hürol ÖNDER, Eray ÇİÇEK, Mustafa ŞAHBAZ, Alper ÇALIKOĞLU, Mehmet Hikmet SELÇUK, Halil İbrahim DOĞRAMACI, Mustafa KARACAN, Mesut KARATAŞ, Ufuk BİLDİRİCİ, Levent TOSUN, Yakup OTGÖZ, Biray TAŞKESİĞİ, Bayram Önder AKDENİZLİ, Mehmet DEMİR, Beyhan AKCAN, Mustafa TOKSÖZ, Emre KARAÖZ, Muhammet KARAKUŞ, Mustafa KARAKUŞ ile Milliyetçi Hareket Parti Grubundan; Selim BAĞCIOĞLU, İlhan ŞİMŞEK ve Mustafa KARA )


3. Plan ve Bütçe - Ulaşım Komisyonlarının Müşterek Raporunun Görüşülmesi 

a) 22.12.2021 tarih ve 7349 nolu Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun ile; Madde : 9- 10/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Büyükşehir Belediyeleri, kendisinden izin veya ruhsat almak yada hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilir.” Madde: 10- 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. " Belediyeler kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan ve toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere ; nüfus, hattın uzunluğu ve hattı kullanan sayısı kriterlerini esas alarak tespit edeceği hatlardaki toplu taşıma hizmetlerinden yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapabilir.” denilmektedir. Zor durumdaki şoför esnafımıza bu desteğin verilmesine yönelik Yazılı Önerge (AK PARTİ Meclis Grup Başkanı Hürol ÖNDER ile MHP Meclis Grup Başkanı Selim BAĞCIOĞLU)


4. Tarım ve Hayvancılık Komisyon Raporunun Görüşülmesi

a) Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesinin son fıkrası, Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin 1’nci fıkrasının (h) bendi, Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Destekleme Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesinin (d) ve (g) bendindeki hükümleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde desteklemeler yapılmaktadır. İlimiz, Milas zeytinyağının geliştirilmesi, kapasitesinin arttırılması, yaygınlaştırılması, doğal, sağlıklı erken hasat soğuk sıkım kaliteli zeytinyağının üretilmesi, bölgedeki zeytin ağaçlarının daha iyi bakılmasını sağlamak amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı olarak "Zeytin Ağaçlarının Gençleştirilmesi ve Bakımı Projesi" planlanmış olup; mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına ait olan İlimiz Milas İlçesi, Çamiçi Mahallesi, 2620 parsel, 2854 parsel ve 3200 parsel numaralı, Milas İlçesi, Derince Mahallesi, 800 parsel ve 745 parsel numaralı, Milas İlçesi Karakuyu Mahallesi, 264 parsel numaralı, Milas İlçesi, Kurudere Mahallesi, 139 ada, 14 parsel numaralı, Milas İlçesi, Pınarcık Mahallesi, 148 ada, 121 parsel numaralı, Milas İlçesi, Selimiye Mahallesi, 392 ada, 1 parsel ve 125 ada, 111 parsel numaralı, Milas İlçesi, Eğridere Mahallesi, 104 ada, 1 parsel, 105 ada, 1 parsel, 128 ada, 3 parsel ve 137 ada, 361 parsel numaralı, Milas İlçesi, Ekindere Mahallesi, 107 ada, 1 parsel numaralı, Milas İlçesi, Şenköy Mahallesi, 132 ada, 1 parsel numaralı, Milas İlçesi, Gölyaka Mahallesi, 106 ada, 189 parsel numaralı, Milas İlçesi, Kılavuz Mahallesi, 101 ada, 248 parsel numaralı ve Milas İlçesi, Narhisar Mahallesi, 175 ada, 1 parsel numaralı taşınmazlar, bahse konu proje dahilinde tarımsal amaçla kurulan kooperatif ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Destekleme Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanacak protokol çerçevesinde 3 yıllığına birlikte kullanılması hususunun görüşülmesi.18. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun Görüşülmesi

a) Ula İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, 13 ada 22, 35, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 numarasında kayıtlı parsellerin tamamı ve 13 ada 23, 34, 36, 78, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 104, 105, 135, 136, 137 numarasında kayıtlı parsellerin bir kısmını kapsayan Kapalı Spor Tesis Alanı ve çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


19. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın 02.02.2022 tarihli ve 46240020-105.04/81740 sayılı yazısına istinaden Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2022 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenmesi talep edilen ücretlere ait yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi.b) 2022 mali yılı ek ücret tarifesi ile ilgili olarak yazı ekinde yer alan Bodrum Belediye Meclisinin almış olduğu 05.01.2022 tarih ve 2022-23 sayılı kararın 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi. c) Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2022 yılında uygulanacak gelir tarifesinde güncellenmesi talep edilen ücret kalemlerine ait yazı ekinde yer alan tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. maddesi gereğince görüşülmesi.