Geri Tüm Duyurular

23.03.2022, 06.04.2022 ve 14.04.2022 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Ortaca Belediye Başkanlığının 02.03.2022 tarihli ve 24 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda belirlenen, İlimiz, Ortaca İlçesi Fevziye Mahallesi, Güzelyurt Mahallesi, Mergenli Mahallesi, Yeşilyurt Mahallesi, Okçular Mahallesi, Kemaliye Mahallesi, Gölbaşı Mahallesi ve Tepearası Mahallesi olmak üzere toplam sekiz (8) Mahallenin Kırsal Yerleşik Alan statüsüne, Eskiköy Mahallesi, Dereköy Mahallesi, Akıncı Mahallesi, Karadonlar Mahallesi ve Gökbel Mahallesi olmak üzere toplam beş (5) Mahallenin de Kırsal Mahalle statüsüne geçirilmesi için 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Ek Madde 3 gereğince görüşülmesi.

Ek-2 için tıklayınız.


b) İlimiz, Bodrum İlçesi Ortakent Mahallesi, 211 ada 43 parsele ilişkin TEKLİF-48481152 Plan İşlem Numaralı 1/25.000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


c) İlimiz, Bodrum İlçesi Ortakent Mahallesi, 211 ada 43 parsele ilişkin TEKLİF-48823761 Plan İşlem Numaralı 1/5000 Ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


ç) Seydikemer Belediye Meclisi’nin 01.02.2022 tarihli ve 13 sayılı kararıyla İlimiz, Seydikemer İlçesi, Kıncılar Mahallesi, 101 ada, 9 ve 10 numaralı parsellerde Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Uygulama İmar Planı Gösterimlerine uygun olarak hazırlanan Teklif-48160915 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.


2. Çevre ve Sağlık Komisyon Raporunun Görüşülmesi

a) Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde ihdas edilen Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğünün görevlerini düzenlemek üzere bu kapsamda hazırlanan ve yazı ekinde sunulan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin görüşülmesi. 


37. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Bodrum Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 03.03.2022 tarih ve 2022-53 nolu Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.


b) Bodrum Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Ek Ücret  Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 03.03.2022 tarih ve 2022-51 sayılı Meclis Kararının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.


c) 11.07.2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 45 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği'nin 5. maddesi gereğince Muğla Büyükşehir Belediyemiz, yerine kurulduğu mülga Muğla Belediyesi Meclisi tarafından 2013 yılı için belirlenen vergi ve harç tarifelerini kullanmaktadır. Söz konusu tebliğden sonra Bakanlar Kurulu ilga edildiğinden ve Cumhurbaşkanlığınca yeni bir karar alınmamış olduğundan Muğla ilimiz sınırlarında 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nda yer alan 96 ncı maddede belirtilen vergi ve harç tarifelerinde değişikliğe gidilme ihtiyacı duyulmuş ve tarifeler güncellenerek yazı Ekinde sunulmuş olup; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 96 ncı maddesinin (A) bendi  hükmüne istinaden sözkonusu değişiklik önerisinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aracılığıyla Cumhurbaşkanı onayına sunulabilmesi için görüşülmesi.


ç) Bodrum Belediyesi’nin 2022 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.


d) Kavaklıdere Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Ek Ücret Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 01.04.2022 tarih ve 33 sayılı Meclis Kararının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.


e) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi gereğince Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Gider Bütçesinde yazı eki, ek ödenek listesinde gerekçesi belirtilen bütçe tertiplarine ek ödenek verilmesi hususunun görüşülmesi.


f) Ula Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 06.04.2022 tarih ve 33 nolu Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.


g) Seydikemer Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine ilişkin almış olduğu yazı ekinde sunulan 05.04.2022 tarih ve 33 nolu Meclis Kararının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi. 


h) Datça Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Ek Ücret  Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 05.04.2022 tarih ve 33 sayılı Meclis Kararının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.


ı) Bodrum Belediye Meclisi’nin 2022 Mali Yılı Ek Ücret  Tarifesi ile ilgili almış olduğu yazı ekinde sunulan 05.04.2022 tarih ve 2022-58 ve 2022-59 sayılı Meclis Kararlarının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince görüşülmesi.