Geri Tüm Duyurular

15.12.2017, 26.12.2017, 28.12.2017, 09.01.2018 ve 11.01.2018 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1-İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi 

a)İlimiz, Ula İlçesi, Kızılağaç Mahallesi, Bakkal Yeri Mevkiinde yer alan taşınmazda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız. 

b)1/5000 ölçekli Dalaman Nazım İmar Planı Revizyonunun 12.10.2017 tarihli ve 324 sayılı Meclis kararı sonucunda değiştirilerek onaylanan kısımlarına dair toplam iki adet itiraz dilekçesinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

c)İlimiz, Dalaman İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

ç)İlimiz, Menteşe İlçesi, Kötekli Mahallesinde yer alan, 601 parselde “Ticaret + Turizm Tesis Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

d)İlimiz, Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi 198 ada, 3 parselde Bodrum Belediye Başkanlığı'nın 03.05.2017 tarih ve 60 sayılı Meclis Kararı ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğünün 27.09.2017 tarih ve 5897 sayılı Kararı ile uygun bulunan  “Trafo Alanı” yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

e)İlimiz, Seydikemer İlçesi, Yayla Zorlar Mahallesi, 197 ve 233 parselleri üzerinde “Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Santrali” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız. 

f)İlimiz, Menteşe İlçesi, Soğla Mevkiinde yer alan 1197 parsel ve Kocaçam Mevkiinde yer alan 1705 parsellerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız. 

g)Menteşe İlçesi, Yeşilyurt Mahallesinde hazırlanan 03.01.2017 tarih ve 13 sayılı Menteşe Belediye Meclis Kararı ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 29.09.2017 tarih ve 5943 sayılı Kurul Kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

h)Yatağan İlçesi, Akyol, Konak ve Cumhuriyet Mahallelerinde 5 adet “Trafo Alanı” yapılmasına yönelik Yatağan Belediye Başkanlığı'nın 11.09.2017 tarih ve 142 sayılı Meclis Kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız. 

ı)1/25 000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planı Revizyonuna yapılan toplam 51 adet itiraz hakkında İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca yapılan değerlendirmelere ilişkin hazırlanan yazı ekindeki teknik raporun 5216 sayılı Kanunun 7/b ve Geçici 1’inci maddesi ile 3194 sayılı Kanunun 8'inci maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız. Ek için Tıklayınız.

i)Onaylı Milas Revizyon İmar Planının 20-L-3 paftasında “Konut Alanı” olarak planlı Milas İlçesi, Burgaz Mahallesi, 414 ada, 8 parsel numarasında kayıtlı ve 933,52 m2 yüzölçümlü taşınmazın yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine yönelik N19-B-16-C-1-B paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız. 

j)İlimiz, Seydikemer İlçesi, Kıncılar Mahallesi, Medine Pınarı Mevkii, tapunun 101 ada, 4 nolu parsel 25.844,72 m2 alanın, 10.923,00 m2 alan üzerinde kurulması planlanan Güneş Enerji Santrali ve Tarımsal Nitelikli Alan amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

k)İlimiz, Yatağan İlçesi, Kafacakaplancık Mahallesi, 337 parselde teklif edilen “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

l)İlimiz, Milas İlçesi, Ağaçlıhöyük Mahallesi,  tapuda 129 ada 7 nolu Kadastro parselinde kayıtlı 10.061,23 m2 büyüklüğündeki taşınmaza teklif edilen “Akaryakıt ve Servis İstasyonu (Akaryakıt + LPG. Satış ve Bakım İstasyonu)” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

m)İlimiz, Menteşe İlçesi, Akkaya Mahallesinde hazırlanan “Küçük Sanayi Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız. 

n)İlimiz, Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Enişdibi Mevkii, 3 Pafta, 31 ve 92 nolu parselleri kapsayan planlama alanı için “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

o)Ortaca İlçesi, Merkez Mahallesi, Bahçelievler Mevkii, 381 ada, 1 ve 2 parseller, 1033 ada 1 parsel ve 1110 ada 1 parseli kapsayan planlama alanındaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

21-Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi 

a)24 Aralık 2017 tarih ve 30280 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesi 15. fıkrası hükmü gereğince İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 2018 yılı gider bütçesinden; Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İtfaiye Dairesi Başkanlığının ekteki ödenek aktarma cetvelinde belirtilen bütçe tertiplerine aktarma yapılması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.  Ek için Tıklayınız.

b)İlimiz, Menteşe Belediyesi’nin Evsel Katı Atık Tarife Raporunun 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Tıklayınız.

c)2018 yılında Bodrum Belediye Başkanlığınca uygulanacak gelir tarifesi değişikliğinin ve eklenen ücret tarifesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesine göre karar alınması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.  

d)2018 yılında Fethiye Belediye Başkanlığınca uygulanacak gelir tarifesine eklenen ücret tarifesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesine göre karar alınması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.