Geri Tüm Duyurular

14.06.2017, 30.06.2017, 11.07.2017 ve 13.07.2017 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları


1.İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi 
a)Bodrum Belediye Meclisinin 03.05.2017 tarih ve 2017-66 sayılı kararıyla uygun görülen İlimiz, Bodrum İlçesi, Yokuşbaşı Mahallesi, 559 ada, 1 parsel (eski 482 ada, 1 parsel) nolu taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
b)Menteşe İlçesi, Kötekli Mahallesinde DM10/4 numaralı trafo yeri için park alanının güneybatısında “Trafo Alanı” düzenlenmesine yönelik N20-C-08-C-1-C imar paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
c)Milas İlçesi, Burgaz Mahallesi, 722 ada, 72, 73, 74 parselle ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.  Tıklayınız.
ç)Bodrum İlçesi, Yokuşbaşı Mahallesi, 559 ada, 4 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın kullanımının “Pansiyon” olarak değiştirilmesi ve yapı yaklaşma sınırlarının 5 metreye düşürülmesine yönelik meri Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planının N18-C-24-B-1-B paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.
d)İlimiz Seydikemer İlçesi, Seki Mahallesi, Çatalağaç Mevkii'nde yer alan mülkiyeti özel şirkete ait tapunun 10-13 pafta 1122 nolu kadastro parselinde kayıtlı toplam 10.500,00 m2 büyüklüğündeki taşınmaz üzerine toplam 250kW(0.25 MW) kurulu gücünde teklif edilen “Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

2.Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi 
a)2017 yılında Dalaman Belediye Başkanlığınca uygulanacak gelir tarifesine eklenen ücret tarifesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25.maddesi gereğince görüşülmesi. Tıklayınız.  Ek için Tıklayınız.
b)Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 01/06/2017 tarih ve 1871 sayılı yazısında hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının toplanması konulu ek fiyat tarifesinin 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesi gereğince görüşülmesi.  Tıklayınız.  Ek için Tıklayınız.
c)Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğünün, Fethiye Liman Başkanlığının yazıları kapsamında; Fethiye Belediyesi tarafından işletilmekte olan ve henüz Büyükşehir Belediyemize devredilmemiş olan alanlar ile ilgili Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.12.2016 tarih ve 474 nolu kararı ile onaylanan Fethiye Belediye Başkanlığının 2017 yılı Gelir Tarife cetvelindeki “Yat Limanı ve İskele Tarifesi” bölümünün onayının kaldırılması ve Fethiye Belediyesinin 17/05/2017 tarih ve 5894 sayılı yazısı ile 2017 yılı Gelir Tarifesinde Yıllık Ticari Yatlar Bağlama Tarifesi 3. Bölümde 08/05/2017 tarih ve 51 nolu meclis kararı ile yapılan değişikliğin 5216 Kanununun 25. maddesine istinaden değerlendirilip karar alınması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.

43.İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi
a)Menteşe İlçesi, İkizce Mahallesi, Enişdibi Mevkiinde yer alan, 3 Pafta, 31 ve 92 parseller üzerinde toplam 52.602,07 m2  planlama alanında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi.Tıklayınız. 
b)Milas İlçesi, Koru Mahallesi, onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında X=4.123.500-4.124.500 ve Y=562.500-563.000 koordinatları arasında yer alan 10 metrelik yaya yolunun 10 metrelik taşıt yolu olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan NİP-19396,2 PİN nolu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b Maddeleri uyarınca görüşülmesi.Tıklayınız. 

44.Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

a)Seydikemer Belediye Meclisinin 2017 Mali Yılı Gider Bütçesinde ek ödenek verilmesine dair 04.07.2017 tarih ve 50 sayılı, Yol Yapım Giderleri harcama kalemine ödenek aktarılmasına dair 04.07.2017 tarih ve 48 sayılı Meclis Kararlarının 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.Tıklayınız. 
b)Ulaşım Dairesi Başkanlığı 03.07.2017 tarih 13757 sayılı yazısı ile UKOME Kurulunun 23.06.2017 tarih 2017/4-267 sayılı kararı gereğince Ticari Araçlara reklam verilmesi karşılığında alınacak Reklam Yetki Belgesi ve Reklam İzin Belgesi ücretleri için uygulanacak ek fiyat tarifesinin 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesine göre karar alınması hususunun görüşülmesi.Tıklayınız.  Ek için Tıklayınız.