Geri Tüm Duyurular

13.04.2021, 28.04.2021 ve 27.05.2021 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi

a) Köyceğiz Belediye Başkanlığı tarafından tespit edilen, İlimiz, Köyceğiz İlçesi, Sazak, Otmanlar ve Karaçam Mahallelerinin Kırsal Mahalle Tespitine ilişkin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Ek Madde 3 gereğince görüşülmesi.


b) İlimiz, Milas İlçesi Hayıtlı Mahallesi, Bağarası Mevkii, 247 ada 48 parsele ilişkin 48667315 Plan İşlem Numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


c) Milas İlçesi, Boğaziçi Mahallesi, Hisar Mevkiinde yer alan, 162 ada, 2 ve 3 parseller üzerinde talep edilen ve UİP­48231653 Plan İşlem Numarası (PİN) ile Milas Belediye Meclisi’nin 08.01.2021 tarihli ve 25 sayılı kararıyla talebin reddine karar verilen "Ticaret Alanı" amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.


ç) Milas İlçesi, Ulaş Mahallesi, 1116 ve 1117 parselleri kapsayan planlama alanı için “Trafo Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.


2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi

a) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesine istinaden 2021 yılında uygulanacak gelir tarifesine eklenen ücret tarifesi ile ilgili olarak yazı ekinde yer alan Dalaman Belediye Meclisinin almış olduğu 01.03.2021 tarih ve 22 sayılı kararın 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesine göre görüşülmesi.


30. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının Görüşülmesi 

a) Ortaca Belediyesi’nin 2021 Yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi.


b) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 42., 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64., Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. ve Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 35. maddelerindeki hükümler gereğince hazırlanan 2020 Mali Yılı Kesin Hesabının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 64. maddesi gereğince görüşülmesi. 

Ek için tıklayınız.


c) Milas Belediye Meclisi’nin 2021 Mali Yılı Gider Bütçesinde ödenek aktarılmasına dair almış olduğu yazı ekinde sunulan 05.04.2021 tarih ve 116 nolu Meclis Kararı’nın Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. maddesinin üçüncü fıkrası ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.

Ek için tıklayınız.


ç) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 23. maddesine istinaden İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın 14.04.2021 tarihli ve E-88106925­841.02.15-22128 sayılı yazısı gereğince 2021 yılında uygulanacak gelir tarifesinde yer alan Eğitim ve Baca Belge Ücreti Not kısmına "Yardımlaşma protokolü yapılan kurum ve kuruluşlara verilecek itfaiye eğitim hizmetlerinin ücretsiz yapılması" ibaresinin eklenmesi hususunda, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesine göre görüşülmesi.


d) Muğla Büyükşehir Belediyesi 2020­2024 Stratejik Planı, Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 14.11.2019 tarih ve 193 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 15'inci maddesinin altıncı fıkrası hükmüne göre Muğla Büyükşehir Belediyesi 2020­2024 Stratejik Planı’nın 2022­2023­2024 yılları için güncellenmesine ilişkin yazı eki güncelleme listesinde belirtilen değişikliklerin onaylanması hususunun görüşülmesi.


e) Milas Belediye Meclisi’nin 2021 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine dair almış olduğu yazı ekinde sunulan 21.05.2021 tarih ve 144 nolu Meclis Kararı’nın, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.

Ek için tıklayınız.


f) Bodrum Belediye Meclisi’nin 2021 Mali Yılı Bütçesinde ek ödenek verilmesine dair almış olduğu yazı ekinde sunulan 17.05.2021 tarih ve 2021-­81 nolu Meclis Kararı’nın, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi ve  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi. 

Ek için tıklayınız.