Geri Tüm Duyurular

10.07.2018 ve 12.07.2018 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1.İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi 

a)İlimiz, Milas İlçesi, Kandak Mahallesi, Kahveyanı Mevkiinde yer alan 109 ada 1 ve 2 numaralı parselde kayıtlı taşınmazların “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (200 Büyükbaş Kapasiteli Hayvancılık Tesisi)” amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı kanunun 7/b ve 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

b)İlimiz, Bodrum İlçesi, Konacık Mahallesi, 370 ada, 3 (eski 2557) parsel numaralı taşınmazın “Kamu Tesis Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik meri Konacık Revizyon ve İlave Nazım İmar Planının N18-C-18-C adlı paftasında hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

c)İlimiz, Milas İlçesi, Hacıilyas Mahallesi, 351 ada, 2 parselde (yeni 351 ada 18 parsel) kayıtlı taşınmaza yönelik hazırlanan PİN: UİP-8387,19 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

ç)İlimiz, Yatağan İlçesi, Hacıbayramlar Mahallesi, Doğankonağı Mevkii, 439 parselinde “'Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (500 Büyükbaş Kapasiteli Hayvancılık Tesisi)'” amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

d)İlimiz, Ortaca İlçesi, Terzialiler Mahallesinde yer alan 239 ada 1 parsel ve 240 ada 8 parsel nolu taşınmazları kapsayan planlama alanındaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09.03.2018 tarih ve 57 sayılı Kararının, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün bila tarih ve E.7144 sayılı yazısı gereği Belediyemiz Meclisince incelenerek tashih-i kararı alınması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.

e)İlimiz, Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesinde, Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 05.06.2013 tarih ve 1695 numaralı kararı ile 2. ve 3. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarının 5216 sayılı kanunun 7/b, 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi hususunun görüşülmesi. Tıklayınız.

10.İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun görüşülmesi

a)İlimiz, Menteşe İlçesi, Akçaova Mahallesi, Soğla Mevkiinde yer alan 1197 numaralı parselde ve Kocaçam Mevkiinde yer alan 1705 parselde kayıtlı taşınmazları kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin reddedildiğine dair alınan 11.01.2018 tarih ve 8 sayılı Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararına yönelik yapılan 1 adet itirazın 5216 sayılı kanunun 7/b ve Geçici 1’inci maddesi ile 3194 sayılı Kanunun 8'inci maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

26.Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

a)5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (b) bendi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince; yazı eki ödenek aktarma cetvelinde gerekçesi belirtilen bütçe tertipleri arasında aktarma yapılması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız. Ek için Tıklayınız.

b)Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2017 tarihli ve 369 sayılı kararı ile onaylanan MBB 2018 yılı gelir tarife cetvelinde, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 04.07.2018 tarih ve E.3952 sayılı yazısı ile talep edilen değişikliklerin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesine göre karar alınması hususunun görüşülmesi. Tıklayınız. Ek için Tıklayınız.

27.İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi 
a)Muğla Koruma Amaçlı İmar Planı plan hükümlerinin 4.1.6 maddesine imar mevzuatı uyarınca asansör ve merdiven kulesi yapılabilmesine ilişkin hüküm eklenmesi için hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.

b)İlimiz, Milas İlçesi, Ağaçlıyük Mahallesi, 129 ada 7 parselde hazırlanan “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi. Tıklayınız.