Geri Tüm Duyurular

04.03.2020, 11.03.2020 ve 12.03.2020 Tarihli İhtisas Komisyon Raporları

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi 
a) İlimiz, Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesinde, Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 05.06.2013 tarih ve 1695 numaralı kararı ile 2. ve 3. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarının 5216 sayılı Kanun’un 7/b, 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne iletilmesi hususunun görüşülmesi. Kararın devamı için tıklayınız.

b) Ortaca Belediye Başkanlığı tarafından 13/06/2018 tarih ve 148 nolu Büyükşehir Belediye Meclisi Kararımız ile onaylanan, Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarındaki Yapılaşma Hakkındaki Yönergeye uygun olarak hazırlandığı ve Ortaca Belediye Meclisi'nin 03/05/2017 tarih ve 48 nolu kararı ile onaylandığı belirtilen İlimiz, Ortaca İlçesi, Gökbel Mahallesi, Hayıtlıöz Mevkiine ait Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanı Tespitine ilişkin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/b maddesi gereğince görüşülmesi. Kararın devamı için tıklayınız.

c) Menteşe ilçesi, Atatürk Bulvarı, Uğur Mumcu Bulvarı, Teyyare Kavşağı ve çevresindeki alanlara ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ait teklif dosyamızın 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 7/c maddeleri ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. Kararın devamı için tıklayınız.

ç) Menteşe ilçesi, Atatürk Bulvarı, Uğur Mumcu Bulvarı, Teyyare Kavşağı ve çevresindeki alanlara ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Muğla Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait teklif dosyamızın 5216 sayılı Kanun’un 7/b ve 7/c maddeleri ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca görüşülmesi.

d) Dalaman İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. Kararın devamı için tıklayınız.

19. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun Görüşülmesi

a) 2020 yılı Dalaman İlçe Belediyesi Evsel Katı Atık Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi. Kararın devamı için tıklayınız. Ek için tıklayınız.