Live Stream

Şevket GÜLEN

Zabıta Dairesi Başkanı


Özgeçmiş

Şevket GÜLEN, 1963 yılında doğmuştur. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. 1985 yılında Zabıta Memuru olarak göreve başlamıştır. Sırasıyla Zabıta Komiseri, Zabıta Amiri ve Zabıta Müdürü olarak görevlerine devam etmiştir. 2014 yılından itibaren ise Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığında Zabıta Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Daire başkanının görev yetki ve sorumlulukları

(a) Daire Başkanı birimin en üst amiridir.

(b) Daire Başkanı; Daire Başkanlığına, Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle verilmiş olan görevleri Başkanlık Makamının emir ve direktifleri yönünde mevzuata, plan ve programlara uygun olarak zamanında ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Üst Yönetime karşı sorumludur.

(c) Başkan, ayrıca emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden de sorumlu olup, Daire Başkanlığının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir

(d) Büyükşehir Belediyemiz sorumluluk ve yetki alanında bulunan yerlerde zabıta hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

(e) Başkan, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninde alınan kararları uygulamak,

(f) Zabıtanın görevleri ile ilgili konularda, şube müdürlükleri arası koordineyi sağlamak, müdürlüklerin çalışmalarını denetlemek, şube müdürlerine emir ve talimat vermek,

(g) Daire Başkanlığına gelen evrakları ilgili müdürlüklere havale etmek, takibini yapmak,

(h) Daire Başkanlığı tarafından yapılan yazışmaları imzalamak,

(ı) Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak, etkin ve verimli olarak kullanmak,

(i) Harcama yetkilisi görevini ifa etmek,

(j) İhale yetkilisi olarak Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan ihalelerde ihale onay belgesini düzenlemek, ihaleleri onaylamak,

(k) Daire Başkanlığı faaliyet raporunu hazırlamak, hazırlattırmak,

(l) Daire Başkanlığının stratejik plan ve performans programı çalışmalarını yapmak, yaptırmak,

(m) Daire Başkanlığı arşivini oluşturmak, arşiv çalışmalarını yapmak, yaptırmak,

(n) Daire Başkanlığını ilgilendiren konularda Belediye Meclisi ve Belediye Encümenine teklifte bulunmak,

(o) Bilgi edinme başvurularını ilgili müdürlüklere göndermek ve takibini yapmak,

(ö) İlçe Belediye Zabıta Müdürleri arasında koordinasyonu sağlamak.

(p) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.


İlgili değişiklik için meclis kararı ve değişen maddeler için tıklayınız..


Zabıta dairesi başkanlığı emir ve yasakları yönetmeliği bazı maddelerin değiştirilmesine dair yönetmelik için tıklayınız..

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir Ve Yasakları Yönetmeliği’nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik için tıklayınız... 

İlan metni için tıklayınız... 

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik için tıklayınız... 

Engin özkaya

Hal Şube Müdür V.


Hal Şube Müdürlüğünün Görevleri

a) Yaş sebze ve meyve toptan ticaretinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet sistemi içerisinde yapılmasını sağlamak,

b) Üretici ve Tüketiciler ile yaş sebze ve meyve ticaretini meslek edinenlerinin çıkarlarını dengeli ve eşit şekilde kullanmak,

c) Sorumluluğunda bulunan Karaçulha,Ortaca, Eşen ,Karadere, Kumluova Yaş sebze ve meyve toptancı Hallerin modern, çağdaş bir alt ve üst yapı sistemine kavuşturmak, 

d) Hallerde kendilerine yer tahsis edilen komisyonculardan, yasal mevzuat çerçevesinde doğan Belediye payını tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerini yapmak,

e) Hal’de kendilerine iş yeri tahsil edilen komisyoncu esnafın aylık iş yeri tahsis ücretlerini tahsis etmek,

 f) Sebze/Meyve üreticilerinin yetiştirip satılması için hal komisyoncularına gönderdikleri malların ücretlerinin tahsili ile ilgili ortaya çıkan anlaşmazlık ve ihtilafların çözülmesini sağlamak

g) Kayıt dışı yollarla şehre mal girişini önleyici tedbirleri almak, gayri yasal mal girişleri ile ilgili caydırıcı kanuni müeyyideleri uygulamak

h) Yaş sebze ve meyvelerin hallere giriş ve çıkışı ile muhafaza, depolama ve satışını kanun ve yönetmeliklerde düzenlenen hükümlere uygun olarak yapılmasına ilişkin konularda her türlü önlemlerin alınmasını ve uygulanmasını sağlamak,

ı) Yasalarla belirlenmiş çerçeve içerisinde diğer yükümlülüklerin yerine getirmektir.   

   Hal Şube Müdürünün Görevleri

a) Müdürlüğün yönetiminde; Zabıta Daire Başkanlığına bağlı  tek yetkili ve sorumlu kişidir,

b) Çalışmaları yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,

c) Müdürlüğün sevk, idare disiplininden sorumludur,

d) Personel arasında görev dağıtımını yapar

e) Müdürlükte çalışan personelin birinci amiri olup, memur, işçi ve diğer personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,

f) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını mer’i mevzuat çerçevesinde belirler

g) Müdürlük bünyesinde görev yapan büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetir. Ayrıca sorumlu olduğu memur, işçi, geçici işçi, sözleşmeli ve diğer personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar

h) Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir,

Ahmet ŞAN

Zabıta Şube Müdürü


Özgeçmiş

Ahmet ŞAN, 1983 yılında Muğla ilinde doğmuştur. Kamu Yönetimi mezunudur. 2007 yılında İtfaiye memuru olarak göreve başlamıştır. 2010 yılında Zabıta Müdürlüğünde zabıta memuru olarak görevine devam etmiştir. 2013 yılında Zabıta Komiserliğine 2018 yılında ise Zabıta Amirliğine yükselmiş olup, halen Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığında Zabıta Şube Müdür Vekili olarak görev yapmaktadır.

Bekardır.

Zabıta Şube Müdürünün Görevleri

(a) Şube müdürlüğünün sorumluluk ve yetki alanında bulunan yerlerde ve konularda zabıta hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

(b) Başkan, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanı tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, Belediye Meclisi ve  Belediye Encümeninde alınan kararları uygulamak,

(c) Şube müdürlüğünün görevleri ile ilgili konularda, amirlikler arası koordineyi sağlamak, amirliklerin çalışmalarını denetlemek, amirlere emir ve talimat vermek,

(d) Şube müdürlüğüne gelen evrakları ilgili amirliklere havale etmek, takibini yapmak,

(e) Şube müdürlüğü tarafından yapılan yazışmaları imzalamak,

(f) Şube müdürlüğünün faaliyet raporunu hazırlamak, hazırlattırmak ve Daire Başkanına sunmak.

(g) Şube müdürlüğünün stratejik plan ve performans programı çalışmalarını yapmak, yaptırmak,

(h) Şube müdürlüğünün arşivini oluşturmak, arşiv çalışmalarını yapmak, yaptırmak,

(ı) Bilgi edinme başvurularını ilgili amirliklere göndermek ve takibini yapmak,

(i) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.


Ali ZABİR

Zabıta Şube Müdürü