Geri Tüm Birimler

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Sezai KOYUNCU

Veteriner Hizmetleri Şube Müdür V.


Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumluluklar;

1- Hayvansal gıdaların, et ve et ürünlerinin sıhhi ve hijyenik şartlarda satışa sunulmasını ve denetlenmesini ilgili kurumlarla işbirliği içinde sağlamak.

2- Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde hayvanlarda görülebilecek salgın hastalıklarla mücadele çalışmalarına katkıda bulunmak.

3- Zoonoz hastalıklar, özellikle kuduz, kene konusunda önleyici tedbirler olarak gerekli mücadeleyi yapmak, yaptırmak, Hayvan, hayvan hastalıkları, hayvansal gıda güvenliği gibi Müdürlüğün temel konularında hizmet içi ve hizmet dışı eğitim faaliyetleri yapmak.

4- Barınak atıklarının çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi.

5- Hayvan tedavi, rehabilitasyon merkezleri açmak, açtırmak, buralarda kısırlaştırma, aşılama, işaretleme- küpeleme uygulamaları ile üremelerini kontrol altına almaya yönelik tedbirler almak, aldırmak.

6- Geçici bakımevine gelen hayvanları   “Sahipsiz Hayvan Kayıt Defteri”  ne kayıt etmek,

7- Geçici bakımevlerinde rehabilitasyon ve tedavileri yapılarak kayıt altına alınan hayvanların sahiplendirilmesine yönelik çalışmalar yaparak, belediye ilan panoları ile belediyenin internet ortamı ve diğer tüm yayın organlarında bu çalışmaları duyurmak.

8- Geçici bakımevinden hayvan sahiplenmek isteyen kişi,  kurum ve kuruluşlar için “Sahipsiz Hayvan Edinme Formu” doldurmak, sorumlu veteriner hekim onayı ile sorumlu veteriner hekim tarafından düzenlenen sağlık karnesini vererek sahiplendirme yapmak.

9- Geçici bakımevinde bulunan sahipsiz hayvanların beslenmesi amacıyla, bölgede bulunan lokanta işyeri ve fabrikaların (sahiplerinin uygun görmesi halinde) mutfaklarında oluşan hayvan beslemeye elverişli besin maddelerinden yararlanmak.

10- Geçici bakımevi kapasitesi göz önünde bulundurularak, düşkün ve sürekli bakıma muhtaç olduğu tespit edilen sokak hayvanlarının bakımevinde, bakımevinin kapasitesi göz önüne alınarak bakımını sağlamak.

11- Geçici bakımevinde kaldıkları süre içerisinde; tedavi edilemez veya tedavi edildikten sonra iyileşme ihtimali olmayan bir hastalığa sahip olduğuna, alındığı ortama bırakıldığında insan ve çevre sağlığını önlenemez derecede tehdit edeceğine geçici bakımevi veterineri tarafından kanaat getirilen hayvanları en az acı veren ve en hızlı yöntemle öldürmek.

12- Kuduzdan şüpheli kedi ve köpek gibi sahipsiz hayvanları müşahede için karantina altına almak.        

13- Müdürlüğün hayvanlara yönelik olarak yürüttüğü tüm faaliyetlerin duyurulması ve toplumda hayvan sevgisinin oluşabilmesi için afiş, broşür vb. yayınların basımı ve dağıtımını yapmak, yaptırmak.

14- Hayvanların korunması, bakım ve beslenmesi, gıda güvenliği, zoonotik hastalıklar gibi müdürlüğün faaliyet alanında bulunan bütün konularda eğitimler düzenlemek.

15- Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu için gönüllü olarak alışan ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği eğitime katılarak “Gönüllü Kartı” almaya hak kazanan yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile koordinasyon sağlamak

16- Evcil hayvanların sokağa terkinin önlenmesi için çalışmalar yapmak.

17- Ev ve süs hayvanı bulunduran hayvan sahiplerinin,   ölümü ya da hayvanına bakamayacak şekilde hastalanması durumunda; hayvan sahiplerinin yakınları tarafından gerekçelerinin belediyeye bildirilmesi halinde, belediye görevlilerince getirilen hayvanların geçici bakımevine kabul edilmesi ve sahiplendirilmesi, sahiplendirilmeyenlerin de tekrar doğaya serbest bırakılması ile ilgili hususlarda gerekli tedbirleri almak

18- Sokak hayvanı yakalama – toplama ekiplerine verilecek eğitimleri organize etmek.

ö)(Değişik:08/10/2015-359 M.K.) Sahipli ve sahipsiz hayvanlara yönelik gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi için Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü Muğla Şube Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğünden oluşan teşekkül komisyonunda görev almak,

19- Ev ve süs hayvanı satan/ satacak olanlara eğitim vermek.

20- (Değişik:08/10/2015-359 M.K.) Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü Muğla Şube Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafınca oluşturulan komisyon ile birlikte görev alarak Muğla İlindeki ev ve süs hayvanı satışı yapan işyerlerinin denetlenmesini sağlamak

21- Her türlü hayvansal menşeli gıda maddeleri imalathane, fabrika, depo ve satış noktaları ile buralarda kullanılan alet ve ekipmanın hijyenik kontrollerini yapmak.

22- Sorumluluk alanına giren gıda iş yerlerinin teknik ve hijyenik standartlarını yükseltmek için işyeri personeline, tüketici gruplarına vb. yönelik bilgilendirici-eğitici çalışmalar yapmak.

23- Hayvanların ve gıda maddelerinin bulunduğu, üretildiği, işlendiği ve depolandığı işyerlerinin ruhsatlandırılmasında bilirkişi ve raportör olarak görev almak.

24- Hizmetlerin yeni, güncel tutulması için AR-GE çalışmalarında bulunmak.

25- Hayvansal besin maddelerinin gerekli görüldüğü hallerde kimyasal, serolojik, bakteriyolojik ve toksikolojik analizlerini varsa kendi laboratuarlarında yoksa devlet laboratuarlarında yaptırmak.

26- Olası salgın durumlarında toplu hayvan hareketlerini izlemek, gerekli kontrolleri yapmak üzere ilgili kurumlarla eşgüdümü sağlamak.

27- Beyaz ve kırmızı et ve et ürünleri ile su ürünlerinin sıhhi ve hijyenik şartlarda satışa sunulmasını ve denetlenmesini sağlamakla ilgili kurumlarla eşgüdümlü olarak çalışmak.

28- Bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıklarının ihbar, itlaf ve takibiyle hastalığın söndürülmesinde katkıda bulunmak, Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde meydana gelebilecek salgın hastalıklar ve zoonozlarla mücadelede ilgili müdürlükler ile koordinasyon içinde çalışmak.          

29- Halk sağlığı için risk oluşturan sivrisinek, karasinek, haşere, kemirgen gibi vektör özelliği taşıyan canlıların kent genelinde yayılmasının azaltılması amaçlı ilaçlama hizmetinin yürütülebilmesi için gerekli organizasyonu kurmak, kurdurmak, denetlemek.