Geri Tüm Birimler

Tarım ve Hayvancılık Araştırma Destekleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü

Buket KALLEM

Tarım ve Hayvancılık Araştırma Destekleme ve Eğitim Şube Müdür V.

Özgeçmiş

Lisan ve Yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, uzmanlık eğitimini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümünde tamamlamıştır.

2008 yılında Muğla Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde Veteriner Hekim olarak göreve başlamıştır.

2014-2018 yılları arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında Veteriner Hizmetleri Şube Müdür Vekili olarak görev yaptıktan sonra, 2018 yılında Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına ve Nisan 2019 da Tarım ve Hayvan Araştırma Destek ve Eğitim Şube Müdürlüğüne vekaleten atanmıştır.

Evli ve 1 çocuk annesidir.


Tarım Hayvancılık, Araştırma, Destekleme ve Eğitim Şube Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) Büyükşehir Belediyesinin hizmet alanındaki çiftçilerin ihtiyaç duyduğu her türlü tarımsal ve hayvansal girdiye destek sağlamak.

b) İhtiyaç duyulan tarımsal ve hayvansal girdilerin alım ve dağıtımını yapmak.

c) Toprak laboratuarı kurmak ve toprak analizleri yapmak.

ç) Çiftçilere ilaç ve gübre tavsiyesinde bulunmak.

d) Tarımsal hastalık ve zararlılara karşı tetkik (survey), önlem, koruma ve mücadele çalışmalarının planlama, yürütme ve kontrol işlemlerini yapmak ve ya yaptırmak.

e) Tarımsal ve hayvansal faaliyetlerle ilgili her konuda eğitim faaliyetlerinde bulunmak.

f) Alternatif ürünler yetiştirilmesi için demonstrasyon faaliyetlerinde bulunmak.

g) Sera, bahçe, tarla ürünleri üretimi, hayvansal üretim ve diğer bütün tarımsal amaçlı hizmetlerin sürdürülebilir olmasını temin için, belirli süreli veya belirsiz süreli (daimi) işçi çalıştırmak üzere, mal ve hizmet alımı yapmak veya yaptırmak.

ğ) Çiçekçilik ve süs bitkisi yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için örnek seralar kurmak

h) Tarımsal ürünlerin değerlendirilmesi amacıyla soğuk hava tesisleri kurmak.

ı) Tarımsal ve hayvansal üretimin ve ürün gelirlerinin artırılması amacıyla araştırma faaliyetleri yapmak, kurslar düzenlemek ve kurslara katılmak.

i) Yeni tarım tekniklerini incelemek, uygulama olanakları ve yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar yapmak.

j) Organik ve iyi tarım yönteminin yaygınlaşması için eğitim düzenlemek.

k) Organik ürün yetiştiriciliği, depolanması ambalajlanması ve pazarlanması konusunda üreticilere teknik destek vermek.

l) Organik ürün pazarları kurmak, pazarların yönetim ve koordinasyonunu sağlamak.

m) Koruma altındaki ve endemik bitki türlerinin koruma tedbirlerinin alınması, çoğaltılması ve üretilen bitkilerin doğaya kazandırılması.

n) Hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi için gerek duyulduğunda araç ve iş makinesi kiralaması yapmak.

o) Kendi hizmet alanı ile ilgili işlerin; stratejik plan, performans programı, yatırım programı ve bütçede yer alan hedefler doğrultusunda gerçekleştirilmesini temin ve kontrol etmek, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yürütülüp, sonuçlandırılmasını sağlamak.

ö) Şube Müdürlüğü’nün daha etkin görev yapabilmesi için bünyesinde gerekli alt birimleri oluşturmak, alt birimler arası koordinasyonu sağlamak ve denetlemek.

p) Diğer birimlere teknik destek sağlamak.

r) Şube Müdürlüğünün yapmış olduğu hizmetlerle ilgili ücret, tarife hesap ve önerilerini Daire Başkanına sunmak ve Meclisçe kabul edilen “Belediye Gelirleri Tarifelerini” uygulamak.

s) Daire Başkanlığı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.