Geri Tüm Birimler

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü

Murat ÖNÜR

Sosyal Hizmetler Şube Müdür V.


Özgeçmiş

1981 yılında Muğla’ da doğmuş olup, evlidir. İlk, Orta ve Lise eğitimini Muğla’da tamamladı. Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nden 2004 yılında mezun oldu. 2004-2010 yılları arasında Muğla İlinde bulunan çeşitli dershanelerde Matematik Öğretmeni olarak görev yaptı. 2008 yılında Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi-Matematik Öğretmenliği Alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2010-2014 yılları arasında Muğla Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde memur unvanı ile görev yaptı. 2014 yılı Nisan ayından itibaren Muğla Büyükşehir Belediyesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdür Vekili ve 2019 yılından itibaren de Sosyal Hizmetler Şube Müdür Vekili olarak görev yapmakta olup, 2015 yılı Aralık ayında görevde yükselme sınavı ile şef unvanını elde etmiştir.

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün görevleri;

a) Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yaşayan “birey ve ailelerin kendi bünye ve çevre koşullarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine, ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını, hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan proje ve programların planlamasını yapmak,

b) Planlanan faaliyetlerin işlevselliğini arttırıp, maksimum faydayı temin edebilmek amacıyla uygulamalara aktarılacak olan her türlü kaynağın verimli bir biçimde kullanılmasını sağlamak, takip ve kontrolünü yapmak,

c) Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal hizmetler alanlarındaki yasalarda öngörülen yükümlülüklerinin planlamasını yapmak ve bu alanlarda faaliyet gösteren “kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri” ile eşgüdüm ve koordinasyonun sağlanması için gerekli olan etkinlikleri gerçekleştirmek,

ç) Uygulanan program ve projelerin etkinlik düzeyini arttırabilmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi birimleri arasında eşgüdüm ve koordinasyon sağlanması için gerekli prosedürlerin oluşturulup, uygulanmasını sağlamak,

d) Muğla Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeye ve sorunlarını çözmeye yönelik plan, projeler üretmek, uygulaması ve takibini yapmak,

e) Yaşlı vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırıcı ve hayatlarını daha mutlu geçirebilmeleri için evde bakım ve gündüzlü/yatılı bakım hizmet birimleri ve/veya huzurevleri açmak/işletmek, yaşlıların yaşam kalitesini yükseltmek ve boş zamanlarını değerlendirecekleri sosyal, kültürel etkinlikler düzenlemek,

f) Toplumsal düzeyde gerçekleştirilen program ve projelerin gerek hedef kitleler ve gerekse tüm toplum kesimleri tarafından “bilinir kılınıp, gerekli desteklerin sağlanması” amacıyla faaliyetler planlamak ve uygulamak,

g) Sosyal Hizmetler alanında ilimizde, ülkemizde ve dünyadaki mevcut uygulamaları takip ederek; Büyükşehir Belediyesi’nin bu konulardaki program ve projelerinin en üst düzeyde gerçekleşmesi için “bilgi birikimi” sağlamak,

ğ) Yardıma muhtaç, yoksulluk ve yoksunluk içindeki bireylere, dezavantajlı gruplara yardım amacı ile merkezler oluşturmak, projeler geliştirmek, uygulamak, uygulanan projeleri yürütmek, denetlemek,

h) Sosyal hizmet uygulamalarını toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak ve bunlarla ilgili veri tabanı oluşturmak,

ı) İhtiyaç sahiplerine, muhtaçlara ve engellilere ayni, nakdi ve sosyal yardımlar yapmak,

i) Aile içi ve kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik projeler üretmek ve bu konudaki çalışmalara destek vermek,

j) Engelli vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak, sosyal ve fiziki imkânlarını arttıracak, serbest hareket alanları sağlayacak merkezler açmak,

k) Aile ve bireylerinin sorunlarını çözme, danışmanlık ve rehberlik hizmeti alabilmeleri için Aile Danışma Merkezleri açmak ve işletmek,

l) Çalışan anne babaların çocuklarının bakımları, okul öncesi çocukların eğitimlerinin karşılanması ve okula hazırlanması amacıyla kreş ve gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, çocuk oyun park ve bahçeleri, kütüphaneler, oyuncak kütüphaneleri, ilköğretim ve orta öğretim çocukları için rehberlik - gelişim birimleri açmak ve işletmek,

m) İlköğretim, orta öğretim ve yüksek öğretime devam eden ve barınma sorunu yaşayan çocuk ve gençler için çocuk ve gençlik evleri, yurtlar açmak ve işletmek,

n) İhtiyaç sahibi vatandaşların sağlıklı ve düzenli beslenebilmeleri için aşevleri açmak ve işletmek,

o) Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.