Geri Tüm Birimler

Muhasebe Şube Müdürlüğü

Şahin ASLAN

Muhasebe Şube Müdürü 

Özgeçmiş

1964 tarihinde Dicle’de doğdu. İlköğretim ve lise öğrenimini Milas ilçesinde tamamladıktan sonra 1984 yılında Memuriyet hayatına başladı. 6360 Sayılı Yasa ile İlçe Özel İdare Müdürlüklerinin kapanması ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığında şef olarak göreve başladı. Ocak 2016 tarihinden itibaren Muhasebe Şube Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Şahin ASLAN evli ve 3 çocuk babasıdır.

Muhasebe Şube Müdürlüğü Görevleri ve Genel Bilgileri

Harcama birimleri tarafından Bankadan yaptırılacak her türlü ödeme işlemlerini yapmak, takip etmek ve kayıtlarını tutmak, Kurumumuzun bütçesi ile ilgili ödenekleri, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara istinaden düzenlenen ödeme emirlerinin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğindeki çalışması gereken hesaplara alınmasını ve takibini sağlamak,  Çalışan memur ve işçi, aylık, maaş, ücret ve sosyal haklar, fazla mesai vb. tahakkuk eden alacakların ödenmesini sağlamak, 2004 sayılı İcra İflas Kanunu ile 2489 sayılı Kefalet Kanunu hükümleri doğrultusunda yapılacak kesintileri ilgili kurum ve kuruluşlara muhasebe işlemlerinin yapılarak aktarımını sağlamak, İdarenin görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla yapacağı borçlanmalar ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve sonuçlandırmak, İdarenin iç ve dış borç ödemelerini yapmak, Bütçe hizmetleri içinde ve dışında doğan ve tahakkuk eden kişi borçlarını hesaba almak ve kayıtlara işlemek, Yatırım harcamaları ile ilişkili hakediş ve avans işlemlerinin muhasebeleştirilmesini yapmak, Harcırah Kanunun ilgili hükümleri kapsamında geçici görevlendirmelerde bulunan personelin ödeneği ve avans işlemlerini yapmak, İller Bankası, Maliye Bakanlığı ve ilgili kanunlardan doğan paylarımızın hükümler çerçevesince takibinin yapılıp, muhasebe kayıtlarını tutmak, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemine aylık olarak bütçe gelir ve giderlerine ait veri girişlerini yapmak, Mali konularda diğer birimlere mevzuatlar doğrultusunda eğitici ve öğretici olmak, İdarenin nakit, mevduat ve mali borç yapısı ile ilgili rapor ve cetvelleri hazırlamak, Bütçe kesin hesabını hazırlamak, Malî istatistikleri hazırlamak.

Tel                  : 0 (252) 214 07 00 / (2183)

Web                : www.mugla.bel.tr

E-posta           : sahinaslan@mugla.bel.tr