Geri Tüm Birimler

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü

Murat ÖNÜR

Mezarlıklar Şube Müdür V.

.

Özgeçmiş

1981 yılında Muğla’ da doğmuş olup, evlidir. İlk, Orta ve Lise eğitimini Muğla’da tamamladı. Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nden 2004 yılında mezun oldu. 2004-2010 yılları arasında Muğla İlinde bulunan çeşitli dershanelerde Matematik Öğretmeni olarak görev yaptı. 2008 yılında Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi-Matematik Öğretmenliği Alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2010-2014 yılları arasında Muğla Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde memur unvanı ile görev yaptı. 2014 yılı Nisan ayından itibaren Muğla Büyükşehir Belediyesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdür Vekili olarak görev yapmakta olup, 2015 yılı Aralık ayında görevde yükselme sınavı ile şef unvanını elde etmiştir.

Şube Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları şunlardır;

 

Mezarlık hizmetleri usulüne uygun şekilde ilçe belediyelerine devredilmemiş ise;

 1. Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı ile yürürlüğe konulan Muğla Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Yönetmeliğine uygun iş ve işlemleri yürütmek,
 2. Mezarlık alanlarının ilçelere göre tahsisini yapmak,
 3. (Değişik: 10/04/2015-135 M.K) Ölüm raporunun tanzimi, defin ruhsatının verilmesi ve mezarlık alanlarına nakli ile ilgili tüm işlemlerin ilçe belediyeleri ile diğer ilgili birimlerle koordinasyon içinde yapılmasını sağlamak,
 4. Mezarlıkların lahit yapılarının ölçülere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
 5. Lahit yapımından kişi ve firmalara ruhsat vermek, yapılan üst yapıların yönetmeliklere uygunluğunu denetlemek ve yapılan işin uygun olmasını sağlamak,
 6. Yasaların öngördüğü işgaliye harcını almak,
 7. Mezarlıkların, defin sahalarının genişletilmesi veya yeni mezarlık alanları ihdas edilmesi ve mezarlık ve cenaze işlerinin yeni teknolojilerle donatılması, yeni projeler oluşturulmasına ilişkin çalışmalarını yürütmek,
 8. Mezarlıkların içindeki ana ve tali yolların asfalt ve bordür döşemelerinin, su ve aydınlatma şebekelerinin, mezarlık çevre ve iç duvarlarının yapımı, bakımı, ıslahı ve onarımı işlerinin yapılmasını sağlamak,
 9. Mezarlık alanlarının peyzaj tasarımı ve uygulamasını, ağaçlandırılmasını ve yeşil alanların bakımının yapılmasını sağlamak,
 10. Mezarlık alanlarının temizliğinin sağlanması ve kış aylarında kar temizliğinin yapılmasını sağlamak,
 11. Yasalarla bildirimi zorunlu tutulan (ihbarı mecburi) hastalıklardan ölenlerin durumları defin işlemleri yapılırken İl Sağlık Müdürlüğüne bildirmek ve ilgili mercilerle işbirliği yapmak. Bulaşıcı hastalıktan ölenlerin cenaze definleri sırasında gerekli (ilaçlama, kireçleme, kefenleme, tabutlama işlemleri vb. ) önlemlerin; defin ruhsatı veren kurumca alınmasını sağlamak. Bulaşıcı hastalıktan ölenlerin cenazelerinin nakledilmesine mani olmak,
 12. Birim faaliyetleri ile ilgili iç ve dış toplantılara birim olarak katılmak, iç ve dış kuruluşlarla koordinasyon kurmak, gerektiğinde İl Çevre Kurulu ve İl Umimi Hıfzısıhha Kurul toplantılarına katılmak,
 13. (Ek: 08/10/2015-359 M.K.) Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.