Geri Tüm Birimler

Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü (KUDEB)

Esin GENÇTÜRK GÜMÜŞ

Koruma Uygulama ve Denetim (KUDEB) Şube Müdürü

Özgeçmiş

Esin GENÇTÜRK GÜMÜŞ 2005 yılında Ege Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu. 2005-2006 yıllarında Muğla Kültür Envanteri Projesinde görev aldı. 2006- 2014 yılları arasında Muğla Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Koruma Uygulama ve Denetim Bürosunda Sanat Tarihçisi olarak görev yaptıktan sonra Mart 2014’te Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Koruma, Uygulama ve Denetim (KUDEB) Şube Müdürlüğünde vekil müdür olarak görevlendirildi.

1981 yılında doğan Esin GENÇTÜRK GÜMÜŞ evlidir.

Koruma Uygulama Ve Denetim Şube Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır;

a) Mevzuatı gereği; Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) görevini yürütmek,

b) Tescilli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu sit alanları için koruma amaçlı imar planları aşamasında imar planlama şube müdürlükleri ile koordineli çalışmak, gereken bilgi, belge ve altlıkları sağlamak,

c) Taşınmaz kültür varlıkları ve bunların korunma alanlarının kamulaştırma, satın alma, takas işlemleri ile ifraz-tevhit işlemlerinin ilgili birimlerle işbirliği içinde yürütülmesini sağlamak, 

ç) Büyükşehir Belediye mülkiyetinde bulunan korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının korunması, değerlendirilmesi,  geliştirilmesi,  kullanılması,  tahsisi vb.  işlemler için gerekli röleve, restorasyon, restitüsyon, rekonstrüksiyon, sokak sağlıklaştırılması, çevre düzenlemesi vb. projelerini yapmak, yaptırmak,

d) Kentsel, arkeolojik ve doğal sit alanlarının mekansal kalitelerini artıracak ve ilave değer kazandıracak her türlü kentsel tasarım projeleri (altyapı, üstyapı, kent mobilyaları, kaldırım, meydan) yapmak, yaptırmak,

e)  Koruma Bölge Kurulu toplantılarında gerektiğinde nazım ve planlama şube müdürlüğü temsilcileri ile  Büyükşehir Belediyesini temsil etmek,

f) 2863 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereği belediye bünyesinde oluşturulacak kurulların çalışmalarını izlemek, bu kurulların sekretarya hizmetini yürütmek,   

g) Koruma amaçlı planlama, projelendirme, uygulama, araştırma, geliştirme, değerlendirme çalışmalarının sonuçlarını, tarihi ve kültürel değerlerin envanterini yayınlamak, Tarihi Miras Bilgi Sistemi kurmak,

ğ) Kent kimliğinin belirlenmesi ve korunarak yaşatılması için çalışmalar yapmak,

h) Gerekmesi halinde Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde uygulanacak olan Muğla Büyükşehir İmar Yönetmeliğinin hazırlanması konusunda Yapı Ruhsatı ve Kontrol Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışmak,

ı) Tescilli  kültür  varlıklarının  mail-i  inhidam  olmaları  halinde  can  ve  mal  güvenliğinin  sağlanması  için  gerekli  işlemleri  yaparak  durumu  koruma  bölge  kurulu  müdürlüğüne iletmek,

i) Maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştiremeyecek durumda olan maliklere ilgili idarelerce yapılacak mali yardımlar ile ilgili düzenlemeleri gerçekleştirmek,

j) Maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştiremeyecek durumda olan maliklere ilgili idarelerce yapılacak teknik eleman yardımında doğrudan görev almak ya da bu görevi üstlenenleri denetlemek,

k) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 3194 sayılı İmar Kanunu’na aykırı uygulamaların tespiti halinde ilgili idareye ve Cumhuriyet Savcılığına bildirimde bulunmak üzere Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğüne bildirmek,

l) Ulusal ve uluslar arası alanda iyi uygulama örneklerini araştırmak, gereken süreli yayın ya da basılı yayınları tespit etmek ve başkanlığın onayı ile alımını sağlamak, kongre, sergi, sempozyum gibi aktiviteleri takip etmek bu amaçla yerinde inceleme çalışmalarını planlamak ve onaya sunmak,

m) Görev kapsamı ile ilgili olarak eğitim, danışmanlık, etüd, proje ihtiyaçlarını daire başkanlığına iletmek, bilgilendirici eğitim faaliyetleri yapmak/yaptırmak, düzenlenen etkinlik, eğitim ve organizasyonlara katılım sağlamak,

n) Çalışmaları ile ilgili tüm teknik, idari ve arşivleme işlemlerini yapmak,

o) Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.