Live Stream

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı


Onur DEMİRTAŞ

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı


Daire Başkanlığı'nın görevleri şunlardır;

a) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki ilçe belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak ile ilgili ilgili hizmetleri yürütmek,

b) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak,

c) Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek,

ç) Hazırlanan kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara      ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak veya konulacak yerleri belirlemek       konusunda gerektiğinde ilgili daire başkanlıklarına görüş vermek,

d) Coğrafî ve kent bilgi sistemleri konusunda çalışan diğer daire başkanlıkları ile koordineli olarak çalışmak

e) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek, ettirmek.

f) Yukarıda belirtilen görev ve yetkiler dışında oluşabilecek ya da başka bir müdürlük veya daire başkanlığının yetki ve görevi kapsamına da giren görev ve işlerin yapılması ile ilgili

Başkanlık Makamınca verilecek talimatları uygulamak.

1/5000 Ölçekli Askı İlan Tutanağı için tıklayınız...

1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı Açıklama Raporu için tıklayınız...

1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı  Paftası için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı   Paftası için tıklayınız...  

1/5000 Ölçekli Askı İlan Tutanağı için tıklayınız...

1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı  Açıklama Raporu için tıklayınız...

1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı Paftası için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Paftası için tıklayınız...  

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Paftası için tıklayınız... 

1/5000 Ölçekli Askı İlan Tutanağı için tıklayınız...

1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı Açıklama Raporu için tıklayınız...

1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı  Paftası için tıklayınız...

1/5000 Ölçekli Askı İlan Tutanağı için tıklayınız...

1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı  Açıklama Raporu için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Paftası  için tıklayınız...

1/5000 Ölçekli Askı İlan Tutanağı için tıklayınız...

1/5000 Ölçekli  Nazım  İmar Planı  ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Açıklama Raporu için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Değişikliği Paftası için tıklayınız...  

1/5000 Ölçekli Askı İlan Tutanağı için tıklayınız...

1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı Değişikliği Açıklama Raporu için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Notları için tıklayınız...

1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı Değişikliği Paftası için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği  Paftası için tıklayınız...  

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği  Paftası için tıklayınız... 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği  Paftası için tıklayınız... 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği  Paftası için tıklayınız... 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Paftası için tıklayınız... 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Paftası için tıklayınız... 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Paftası için tıklayınız... 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Paftası için tıklayınız... 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Paftası için tıklayınız... 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Paftası için tıklayınız...       

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Paftası için tıklayınız...  
1/5000 Ölçekli Askı İlan Tutanağı için tıklayınız...

1/5000 Ölçekli  Nazım  İmar Planı Araştırma  Açıklama Raporu için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Değişikliği Paftası için tıklayınız...    

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Değişikliği Paftası için tıklayınız...   

1/5000 Ölçekli Askı İlan Tutanağı için tıklayınız...

1/5000 Ölçekli  Nazım ve 1/1000 Ölçekli   Uygulama İmar Planı Araştırma  Açıklama Raporu için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Değişikliği Paftası için tıklayınız...    

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Değişikliği Paftası için tıklayınız...   

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Değişikliği Paftası için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Değişikliği Paftası için tıklayınız... Askı İlan Tutanağı için tıklayınız...

1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan  Notu Değişikliği Açıklama Raporu için tıklayınız...

1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Paftası için tıklayınız...

1/1000 Ölçekli Askı İlan Tutanağı için tıklayınız...

1/1000 ölçekli Uygulama  İmar Planı Paftası için tıklayınız...

1/1000 ölçekli Uygulama  İmar Planı Paftası için tıklayınız...


1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Açıklama Raporu için tıklayınız...

1/5000 Ölçekli Askı İlan Tutanağı için tıklayınız...

1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı ve Gerekçeli  Plan Açıklama Raporu için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Değişikliği Paftası için tıklayınız...


1/5000 Ölçekli Askı İlan Tutanağı için tıklayınız...

1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı ve Gerekçeli  Plan Açıklama Raporu için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Değişikliği Paftası için tıklayınız...


Askı İlan Tutanağı için tıklayınız...

Parselasyon planı için tıklayınız...

Mal sahipleri araştırma ve özet formu (kadastro parseline sıralı) için tıklayınız...

Tescile esas dağıtım cetveli (İmar Parseline Sıralı) için tıklayınız...

1/5000 Ölçekli Askı İlan Tutanağı için tıklayınız...

1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı ve Gerekçeli  Plan Açıklama Raporu için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Değişikliği Paftası için tıklayınız...

1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı ve Plan Değişikliği  Paftası için tıklayınız...

Askı İlan Tutanağı için tıklayınız...

Parselasyon planı için tıklayınız...

Mal sahipleri araştırma ve özet formu (kadastro parseline sıralı) için tıklayınız...

Tescile esas dağıtım cetveli (İmar Parseline Sıralı) için tıklayınız...

1/5000 Ölçekli Askı İlan Tutanağı için tıklayınız...

1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı ve Plan Değişikliği  Plan Açıklama Raporu için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Değişikliği Paftası için tıklayınız...

1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı ve Plan Değişikliği  Paftası için tıklayınız...

Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu için tıklayınız...  

1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Paftası için tıklayınız...

1/5000 Ölçekli Askı İlan Tutanağı için tıklayınız...

1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı Plan Açıklama Raporu için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Paftası için tıklayınız...

 1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı Paftası için tıklayınız...


 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Paftası için tıklayınız...  


 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Paftası için tıklayınız... 

1/5000 Ölçekli Askı İlan Tutanağı için tıklayınız...

1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı Teklifi Plan Açıklama Raporu için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi Paftası için tıklayınız...

1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı Teklifi  Paftası için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi  Paftası için tıklayınız...  

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi Paftası için tıklayınız... 

1/5000 Ölçekli Askı İlan Tutanağı için tıklayınız...

1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı Plan Açıklama Raporu için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Paftası için tıklayınız...

1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı Paftası için tıklayınız...

1/5000 Ölçekli Askı İlan Tutanağı için  tıklayınız...

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Paftası için tıklayınız...          

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Paftası için tıklayınız... 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı  Plan Açıklama Raporu için  tıklayınız...   

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 11.01.2024 tarihli ve 11 sayılı kararı için  tıklayınız... 

1/1000 Ölçekli Askı İlan Tutanağı için tıklayınız...

1/1000 ölçekli Uygulama  İmar Planı Paftası için tıklayınız... 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Paftası için tıklayınız... 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Açıklama Raporu için tıklayınız...

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 11.01.2024 tarihli ve 12 sayılı kararı için tıklayınız...

Askı İlan Tutanağı için tıklayınız...

Parselasyon planı için tıklayınız...

Mal sahipleri araştırma ve özet formu (kadastro parseline sıralı) için tıklayınız...

Tescile esas dağıtım cetveli (İmar Parseline Sıralı) için tıklayınız...

1/5000 Ölçekli Askı İlan Tutanağı için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü  Değişikliği Plan Açıklama Raporu için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü  Değişikliği Paftası için tıklayınız...


Askı İlan Tutanağı için tıklayınız...    

Parselasyon planı için tıklayınız... 

Mal sahipleri araştırma ve özet formu (kadastro parseline sıralı) için tıklayınız...

Tescile esas dağıtım cetveli (İmar Parseline Sıralı) için tıklayınız...


Askı İlan Tutanağı için tıklayınız...

Parselasyon planı için tıklayınız...

Mal sahipleri araştırma ve özet formu (kadastro parseline sıralı) için tıklayınız...

Tescile esas dağıtım cetveli (İmar Parseline Sıralı) için tıklayınız...

1/5000 Ölçekli Askı İlan Tutanağı için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Plan Açıklama Raporu için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Paftası için tıklayınız...    

 

 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Paftası için tıklayınız...        


 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Paftası için tıklayınız...  


 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Paftası için tıklayınız...      

1/5000 Ölçekli Askı İlan Tutanağı için  tıklayınız... 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Paftası için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı  Plan Açıklama Raporu için tıklayınız...

1/1000 Ölçekli Askı İlan Tutanağı için  tıklayınız...

1/1000 ölçekli Uygulama  İmar Planı Paftası için tıklayınız...

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Açıklama Raporu için tıklayınız...

1/1000 Ölçekli Askı İlan Tutanağı için tıklayınız...

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü  Değişikliği Plan Açıklama Raporu için tıklayınız...

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükmü  Değişikliği Paftası için tıklayınız...


Askı İlan Tutanağı için tıklayınız...    

Parselasyon planı için tıklayınız... 

Mal sahipleri araştırma ve özet formu (kadastro parseline sıralı) için tıklayınız...

Tescile esas dağıtım cetveli (İmar Parseline Sıralı) için tıklayınız...


1/1000 Ölçekli Askı İlan Tutanağı için tıklayınız...

1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planı Değişikliği  Gerekçeli Plan Açıklama Raporu için tıklayınız...

1/1000 ölçekli Uygulamalı  İmar Planı Değişikliği Paftası için tıklayınız...


1/1000 ölçekli Uygulamalı  İmar Planı Değişikliği Paftası için tıklayınız...   


1/5000 Ölçekli Askı İlan Tutanağı için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Uygulamalı İmar Planı Değişikliği  Gerekçeli Plan Açıklama Raporu için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Uygulamalı  İmar Planı Değişikliği Paftası için tıklayınız...     


1/25000 Ölçekli Askı İlan Tutanağı için tıklayınız...

1/25000 ölçekli Uygulamalı İmar Planı Değişikliği  Gerekçeli Plan Açıklama Raporu için tıklayınız...

1/25000 ölçekli Uygulamalı  İmar Planı Değişikliği Paftası için tıklayınız...Yapı Kullanma İzin Belgesi İçin  İstenen  Bilgi ve Belgeler Listesi  için tıklayınız...     


Yapı Ruhsatı- Yapı Müteahhit ve Şantiye Şefi İçin İstenen Bilgi ve Belgeler Listesi için  tıklayınız...   


Yapı Ruhsatı Aşamasında  İstenen Bilgi ve Belgeler Listesi için  tıklayınız...   

Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

Parselasyon planı için tıklayınız...

Mal sahipleri araştırma ve özet formu (kadastro parseline sıralı) için tıklayınız...

Tescile esas dağıtım cetveli (İmar Parseline Sıralı) için tıklayınız...    

Geri Dönüşüm Uygulama Planı için tıklayınız...     

Geri Dönüşüm Cetvelleri için tıklayınız...Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu için tıklayınız...  

1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Paftası için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Paftası için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Paftası için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Paftası için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Paftası için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Paftası için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Paftası için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Paftası için  tıklayınız...

1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Paftası için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Paftası için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Paftası için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Paftası için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Paftası için  tıklayınız...

Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Plan Açıklama Raporu için tıklayınız...

Parselasyon planı için  tıklayınız...Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

Geri Dönüşüm Cetveli için tıklayınız...

Geri Dönüşüm Uygulama Planı  için  tıklayınız...Askı ilan tutanağı için tıklayınız... 


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

Parselasyon planı için tıklayınız...

Mal Sahipleri Araştırma ve Özet Formu (Kadastro Parseline Sıralı)  tıklayınız...

Tescile esas dağıtım cetveli (İmar Parseline Sıralı) için tıklayınız...Askı İlan Tutanağı için tıklayınız...

1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planı Değişikliği  Plan Açıklama Raporu için tıklayınız...

1/1000 ölçekli Uygulamalı  İmar Planı Değişikliği Paftası için tıklayınız...


1/1000 ölçekli Uygulamalı  İmar Planı Değişikliği Paftası için tıklayınız...Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

Parselasyon planı için tıklayınız... 

Mal sahipleri araştırma ve özet formu (kadastro parseline sıralı) için tıklayınız...

Tescile esas dağıtım cetveli (İmar Parseline Sıralı) için tıklayınız... Askı İlan Tutanağı için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği  Plan Açıklama Raporu için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği Paftası için tıklayınız...


Askı İlan Tutanağı için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği  Plan Açıklama Raporu için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Paftası için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Paftası için tıklayınız...


Askı İlan Tutanağı için tıklayınız...

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği  Plan Açıklama Raporu için tıklayınız...

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Paftası için tıklayınız...

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Paftası için tıklayınız...


Askı İlan Tutanağı için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Açıklama Raporu için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Paftası için tıklayınız...


Askı İlan Tutanağı için tıklayınız.

Mal Sahipleri Araştırma ve Özet Formu için tıklayınız.

Tescile Esas Dağıtım Cetveli için tıklayınız.

Parselasyon Planı için tıklayınız.


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Paftası için tıklayınız...


Askı İlan Tutanağı için tıklayınız...

1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Açıklama Raporu için tıklayınız...

1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Paftası için tıklayınız...


Askı ilan tutanağı için tıklayınız... 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Açıklama Raporu için tıklayınız...

1/1000 ölçekli N20C-04B-3C ve N20C-04B-3D Uygulama İmar Planı Paftası için tıklayınız...Askı İlan Tutanağı için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Açıklama Raporu için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Paftası için tıklayınız...


Askı ilan Tutanağı için tıklayınız...

1/25000 ölçekli İmar Planı Açıklama Raporu için tıklayınız...

1/25000 ölçekli İmar Planı Değişikliği Paftası için tıklayınız... Askı İlan tutanağı için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Revizyon-İlave Nazım İmar Planı Plan Açıklama Raporu için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Paftası için tıklayınız...

 

 Askı ilan tutanağı için tıklayınız... 

 Açıklama raporu  için tıklayınız...

 Nazım İmar  planı için tıklayınız...


 Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

 Açıklama raporu  için tıklayınız...

Uygulama imar  planı için tıklayınız...


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

Parselasyon planı için tıklayınız... 

Mal sahipleri araştırma ve özet formu (kadastro parseline sıralı) için tıklayınız...

Tescile esas dağıtım cetveli (İmar Parseline Sıralı) için tıklayınız... Askı İlan Tutanağı için tıklayınız...

1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu değişikliği plan araştırma ve açıklama raporu için tıklayınız... 

1/25000 ölçekli plan paftası için tıklayınız... 


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu değişikliği plan araştırma ve açıklama raporu için tıklayınız...

1/5000 ölçekli plan paftası için tıklayınız...


Askı İlan Tutanağı için tıklayınız... 

1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu değişikliği plan araştırma ve açıklama raporu için tıklayınız...Askı İlan Tutanağı için tıklayınız...

Nazım İmar Planı Açıklama Raporu için tıklayınız... 

III. Etap 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı için tıklayınız... Askı İlan Tutağı için tıklayınız...

Mal Sahipleri Araştırma ve Özet Formu için tıklayınız...

Tescile Esas Dağıtım Cetveli için tıklayınız...

Parselasyon planı için tıklayınız...


Askı İlan Tutağı için tıklayınız...

Mal Sahipleri Araştırma ve Özet Formu için tıklayınız...

Tescile Esas Dağıtım Cetveli için tıklayınız...

Parselasyon planı için tıklayınız...


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

Mal Sahipleri Araştırma ve Özet Formu için tıklayınız... 

Tescile Esas Dağıtım Cetveli için tıklayınız... 

Parselasyon Planı Paftası için tıklayınız...


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...Askı ilan tutanağı için tıklayınız...Askı ilan tutanağı için tıklayınız... 

Muğla İli, Milas İlçesi, Ören Mahallesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu Değişikliği için tıklayınız...


Askı ilan tutanağı için tıklayınız... 

NİPR Paftası için tıklayınız...


İlan askı tutanağı için tıklayınız...

1/5000 ölçekli Revizyon-İlave Nazım İmar Planı için tıklayınız... 


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

1/5000 ölçekli kısmi revizyon nazım imar planı için tıklayınız...

1/5000 ölçekli kısmi revizyon nazım imar planı plan açıklama raporu için tıklayınız...


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

Plan paftaları için tıklayınız...


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

Plan pafta örneği -1 için tıklayınız...

Plan pafta örneği -2 için tıklayınız...


Askı ilan tutanağı için tıklayınız... 

1. Etap Revizyon Nazım İmar Planı Pafta 1 ve Pafta 2 için tıklayınız... 


Askı ilan tutanağı için tıklayınız... 

1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği için tıklayınız... Askı ilan tutanağı için tıklayınız... 

Ticaret alanı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı için tıklayınız... Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için tıklayınız...


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

Mülkiyet listesi için tıklayınız...

Parselasyon planı için tıklayınız...


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

1/5.000 ölçekli revizyon ve nazım imar planı değişikliği için tıklayınız...


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

1/25.000 ölçekli revizyon ve nazım imar planı değişikliği için tıklayınız... 


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

Nazım imar planı paftası için tıklayınız...


Jeolojik Etüd raporu için tıklayınız... 

Karar sayısı için tıklayınız... 


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

5000 plan için tıklayınız...
 


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

Nazım İmar planını görmek için tıklayınız...


Askı İlan Tutanağı için tıklayınız... 

Ortakent Yahşi Beldesi Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Açıklama Raporu için tıklayınız... 


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

Revizyon ve ilave nazım imar planı değişikliği için tıklayınız... 


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

Revizyon ve ilave nazım imar planı değişikliği için tıklayınız...


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

Parselasyon planı için tıklayınız...

Mal sahipleri ve araştırma özet formu için tıklayınız... 


Gökpınar Mahallesi Mülkiyet Listesi için tıklayınız...

Nebiköy Mahallesi Mülkiyet Listesi için tıklayınız...

Gökpınar Mahallesi - Tescile Esas Parselasyon Planı için tıklayınız...

Nebiköy Mahallesi - Tescile Esas Parselasyon Planı için tıklayınız...


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

Faralya Mahallesi Kıdrak Mevkii Kıyı Koruma Yapısı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı için tıklayınız...


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

Revizyon için tıklayınız...


Askı İlan Tutanağı için tıklayınız... 

1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği için tıklayınız...


Askı ilan tutanağı için tıklayınız... 

Tescile esas dağıtım cetveli için tıklayınız...

Mal sahipleri araştırma ve özet formu için tıklayınız...  

Parselasyon planı için tıklayınız... 


Aslı ilan tutanağı için tıklayınız...

Parselasyon planı için tıklayınız... 


1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Örneği 1 için tıklayınız... 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Örneği 2 için tıklayınız... 

Askı İlan Tutanağı Örneği için tıklayınız... 


Askı ilan tutanağı için tıklayınız... 

Parselasyon planı için tıklayınız... 


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

Parselasyon planı için tıklayınız... 


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

Parselasyon bilgisi için tıklayınız... 


Akyol mahallesi mülkiyet listesi için tıklayınız... 

Akyol Mahallesi parselasyon planı için tıklayınız... 

Bozarmut (Kuru) Mahallesi mülkiyet listesi için tıklayınız... 

Bozarmut (Kuru) parselasyon planı için tıklayınız... 

Bozarmut (Sulu) Mahallesi mülkiyet listesi için tıklayınız... 

Bozarmut (Sulu) Mahallesi parselasyon planı için tıklayınız... 

Bozüyük Mahallesi mülkiyet listesi için tıklayınız...

Bozüyük Mahallesi parselasyon planı için tıklayınız... 

Kınık Mahallesi mülkiyet listesi için tıklayınız... 

Kınık Mahallesi parselasyon planı için tıklayınız... 

Seki Mahallesi mülkiyet listesi için tıklayınız... 

Seki Mahallesi parselasyon planı için tıklayınız... 

Yayla Ceylan Mahallesi mülkiyet listesi için tıklayınız... 

Yayla Ceylan Mahallesi parselasyon planı için tıklayınız... 

Yeni Mahallesi mülkiyet listesi için tıklayınız... 

Yeni Mahallesi parselasyon planı için tıklayınız... 

Yeniköy Mahallesi mülkiyet listesi için tıklayınız... 

Yeniköy Mahallesi parselasyon planı için tıklayınız... 


Askı ilan tutanağı için tıklayınız... 

Parselizasyon bilgisi için tıklayınız...

Tescile esas dağıtım cetveline ulaşmak için tıklayınız... 

Mal sahipleri araştırma ve özet formuna ulaşmak için tıklayınız... 


Askı ilan tutanağı için tıklayınız... 

Parselizasyon bilgisi için tıklayınız.... 


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Parselasyon Planı için tıklayınız...


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

Parselizasyon bilgisi için tıklayınız...


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı için tıklayınız...

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı için tıklayınız...

1/5000 Ölçekli Uygulama İmar Planı için tıklayınız...
Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı için tıklayınız...


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

Parselasyon Planı için tıklayınız...


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Parselasyon Planı için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı ve pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanagı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı ve pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı ve pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı ve pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı ve pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı ve pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı ve pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..

1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Plan Hükümleri için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilantutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanğı için tıklayınız..

Pafat için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafa için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..Askı ilan tutanağı ve pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..


Askı ilan tutanağıve parsel için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilna tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


İhale detayları için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Dont mahallesi parseller için tıklayınız...

Girme ve seki parseller için tıklayınız...

Dont yeni mülkiyet soyadı sıralı listesi için tıklayınız..

Temel yeni mülkiyet soyadı sıralı listesi için tıklayınız..
Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

Pafta için tıklayınız...


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

Pafta için tıklayınız..
Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız...Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

Pafta için tıklayınız...


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

Pafta için tıklayınız..

Askı ilan tutanağı için tıklayınız.. 


Pafta için tıklayınız..Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız...


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

Paftalar için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Paftalar için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız.

Pafta hükmü ve onayı için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Encümen kararı için tıklayınız..

Parselasyon planı için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Parselasyon Planı için tıklayınız...Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

Pafta için tıklayınız...


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..


Detaylı bilgi için için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

Pafta için tıklayınız...


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..


Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..


1. Etap pafta için tıklayınız..

2. Etap pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..


Askı ilan planı için tıklayınız..

Pafta için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..


Pafta İçin tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız.

Pafta için tıklayınız..


Askı İlan Tutanağı İçin Tıklayınız..


Askı İlan Tutanağı İçin Tıklayınız.

Pafta İçin Tıklayınız..


Askı İlan Tutanağı İçin Tıklayınız..


Askı İlan Tutanağı İçin Tıklayınız...

Pafta İçin Tıklayınız...


Askı İlanı İçin Tıklayınız...


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

Pafta için tıklayınız...


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..


Askı İlanı İçin Tıklayınız...Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

Pafta için tıklayınız..


Askı ilanı için tıklayınız...

Pafta için tıklayınız...Askı ilan tutanagı için tıklayınız...

Paftalar için tıklayınız...


Askı İlanı İçin Tıklayınız...


Askı İlanı İçin Tıklayınız...

Askı ilan tutanağı için tıklayınız...Askı ilan tutanağı için tıklayınız..Askı ilanı için tıklayınız...Askı ilan tutanağı için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

İlimiz, Menteşe İlçesi Akkaya Ve İkizce mahallesinde 3402 sayılı kadastro kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının a bendi 3402/EK-4, 7139 sayılı kanunla 3402 sayılı kanuna eklenen 13-14 fıkraları hükümlerine göre güncelleme alanı içinde bulunan taşınmaz malların güncelleme ve diğer işlemlerine 22.07.2019 günü başlayacaktır.


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...Askı ilan tutanağı için tıklayınız...
Askı ilanı için tıklayınız...Askı ilan tutanağı için tıklayınız...Bodrum ilçesi, Gündoğan mahallesi, 618/1, 619/1, 620/1, 623/1, 624/1, 628/1, 629/1, 630/1 ve 630/1 numaralı taşınmazlar önü "İskele" amaçlı Nazım İmar Planı


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...
Ula İlçesi Köprübaşı Mahallesi 4,20,21,22 Ada'larında Bazı Parsel Numaralarında Kayıtlı Taşınmazlar ile Ölçü Krokisinde (A) ile Gösterilen İdari Yoldan Tescil Edilecek Alanın Bulunduğu Taşınmazlarda 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine Göre İmar Uygulaması

Askı ilan tutanağı için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...Askı ilan tutanağı için tıklayınız...


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..Askı ilan tutanağı için tıklayınız...
Askı ilan tutanağı için tıklayınız...


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

Askı ilan tutanağı için tıklayınız...
Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

Askı ilan tutanağı için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...Askı ilan tutanağı için tıklayınız...Ula İlçesi Köprübaşı Mahallesi 18,19 Nolu Ada'da Bazı Parseller, 64 Ada 9,10,11,13 ve 14 Nolu Taşınmazlar ile Geçici 64 Ada 101 Parsel Nolu Taşınmazın 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine Göre İmar Uygulaması

Askı ilan tutanağı için tıklayınız...


Askı ilanı için tıklayınız...Askı ilan tutanağı için tıklayınız...Askı ilan tutanağı için tıklayınız...Askı ilan tutanağı için tıklayınız...Askı ilan tutanağı için tıklayınız...


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...
Askı ilan tutanağı için tıklayınız..
Askı ilan tutanağı için tıklayınız...


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

İskele Amaçlı Nazım İmar Planı Raporu için tıklayınız...Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

Plan için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...Askı ilan tutanağı için tıklayınız..Askı ilan tutanağı için tıklayınız..Askı ilan tutanağı için tıklayınız...


Askı ilan tutanağı için tıklayınız..


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...Değişiklik yapılan bölümler için tıklayınız...


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...Askı ilan tutanağı için tıklayınız...


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...Askı İlanı İçin Tıklayınız...
Askı İlanı İçin Tıklayınız...

Askı ilan tutanağı için tıklayınız...Askı ilan metni için tıklayınız...Askı ilan tutanağı için tıklayınız...Askı ilan metni için tıklayınız...Askı ilan metni için tıklayınız..

Askı ilan metni için tıklayınız...
Askı ilan tutanağı için tıklayınız...Askı ilan tutanağı için tıklayınız...Askı ilan tutanağı için tıklayınız...Askı ilan tutanağı için tıklayınız...Askı ilan tutanağı için tıklayınız...Askı ilan tutanağı için tıklayınız...Askı ilan tutanağı için tıklayınız...Askı ilan tutanağı için tıklayınız...Askı ilan tutanağı için tıklayınız...Askı ilan tutanağı için tıklayınız...


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...Askı ilan tutanağı için tıklayınız...Askı ilan tutanağı için tıklayınız...


Askı İlanı İçin Tıklayınız...


MUĞLA KENT HİZMETLERİ İNŞAAT TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET İŞLETMECİLİK İLETİŞİM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.


Aşağıda nitelikleri, yıllık tahmini kira bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen MUTTAŞ yetki ve sorumluluğu altında bulunan Marmaris İlçesi Armutalan Mahallesi 4427  parselde bulunan 752,66 m² taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile 4 yıl süreyle 16/07/2018 Pazartesi Günü saat 10:00 MUTTAŞ İhale Salonunda İhale Komisyonu huzurunda ihale edilecektir. 

Sıra

İlçe

Mahalle

PARSEL

NİTELİĞİ

ALAN m ²

YILLIK TAHMİNİ KİRA BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT (ŧ)(%3)

No

1

Marmaris

Armutalan

4427

Çay Bahçesi

752,66 m²

55.970,28 ŧ+ KDV

 

6.716,43 ŧ

 


  1. İhale dokümanı (Şartname ve ekleri, Borcu Yoktur Belgeleri) Muslihittin Mahallesi Mehmet Zekai Özbek Sokak No:63 (MUTTAŞ) Menteşe/MUĞLA adresinden görülebilir ve 250,00TL ( İki Yüz Elli Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir.
  2. İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
  3. İhalenin yapılacağı tarihten itibaren son 6 ay içerisinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A. GERÇEK KİŞİLERDEN

  1. İkametgâh Belgesi,
  2. Nüfus Kayıt Örneği,
  3. İhale tarihinden önce, en az son 1 yıldan bu yana Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı olduğu Meslek Odasına kaydı olduğuna dair belge.

B. TÜZEL KİŞİLERDEN                         

  1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
  2. İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.

C. ORTAK BELGELER

1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,

2. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,

3. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

4. İstekli tarafından onaylı "Şartname"

5. Muğla Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınacak kira/ecrimisil/işgaliye borcu olmadığına dair belge,

6. Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcu olmadığına ilişkin ihale tarihinden önce 15 gün içinde alınmış belge,

7. Vergi Dairesinden Borcu olmadığına dair ihale tarihinden önce 15 gün içinde alınmış belge,

8. Şartname alındığına dair makbuz. (Şartname bedeli olan 250,00 (İki Yüz Elli Türk Lirası)'nın MUTTAŞ'ın belirlediği hesaba yatırılacaktır.)

D) Ortak Girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

E)Yerli veya Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

5.İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

6.Kiralananın kira bedelleri, aylık olarak her ayın sözleşme günü mesai saati sonuna kadar MUTTAŞ‘n bildirdiği hesaba ödeme yapılır. Sözleşme günü mesai saati sonuna kadar ödenmeyen kiralara ilgili mevzuat gereğince aylık kira bedelinin %10’u oranında günlük ceza uygulanır.

7. İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 13/07/2018 Cuma günü saat 17:00’a kadar Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticaret İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. Ancak; istekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

8.2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.

9.İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

10. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazların kiralanmasında Şartname hükümleri uygulanacaktır

 


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...


Askı ilanı için tıklayınız...Askı İlanı İçin Tıklayınız...
Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarındaki Yapılaşma Hakkında Yönerge için tıklayınız... 


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...Askı ilan tutanağı için tıklayınız...Askı ilan tutanağı için tıklayınız...Askı ilan tutanağı için tıklayınız...Askı ilan tutanağı için tıklayınız...Uygulama İmar Planı Bulunmayan Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanlarındaki Yapılaşma Hakkında Yönerge için tıklayınız...


Askı ilan tutanağı için tıklayınız...Askı ilan tutanağı için tıklayınız...


İlimiz Kavaklıdere İlçesi, Çayboyu Mahallesi 2709 Parsel Numaralı, Köyceğiz İlçesi Toparlar Mahallesi 214 Ada 2 Parsel Numaralı, Seydikemer İlçesi, Gölbent Mahallesi 2496 Parsel Numaralı Seydikemer İlçesi Güneşli Mahallesi 394 Parsel Numaralı Taşınmazlar Üzerinde İlan Metni Listede Belirtilen Hazineye Ait Arsa Karşılığı Verilerek Çevre Tanzimi Dahil Anahtar Teslim Okul İnşaatı İhalesi 10/07/2018 Tarihinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51. maddesine göre Pazarlık Usulu İle Yapılacaktır.


İlan Metni İçin Tıklayınız...

İlan Metni İçin Tıklayınız...Askı ilan tutanağı için tıklayınız...
Uygulama İmar Planı Askı ilan tutanağı için tıklayınız...

Nazım İmar Planı Askı İlan Tutanağı için tıklayınız...