Geri Tüm Birimler

Emlak Yönetim Şube Müdürlüğü

Ayhan YILDIZ

Emlak Yönetim Şube Müdür V.


Özgeçmiş

1982 yılında Manisa İli Selendi İlçesi’nde doğdu. İlkokul eğitimini Selendi’de, ortaokul ve lise eğitimini Salihli’de tamamladı. 2005 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Askerlik görevini 2006 yılında tamamladı. 2007 yılına kadar özel eğitim kurumlarında Yönetici olarak çalıştı. 2010 yılına kadar Muğla’da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı farklı okullarda Öğretmen olarak çalıştı. 2010 yılında Muğla Belediyesinde göreve başladı.  2014 yılına kadar Ayniyat Memurluğu görevinde bulundu. 2014 yılında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının kurulması ile birlikte Emlak Yönetim Şube Müdürü Vekili olarak çalışmaya başladı.  Halen aynı görevi yapmakta olup evli ve iki çocuk babasıdır.


Emlak Yönetim Şube Müdürlüğünün Görevleri:

 1. Belediye taşınmazlarına irtifak, intifa, haciz, ipotek, şerh, beyanların işlenmesi ve kaldırılması, cins tashihi, kat irtifakı, kat mülkiyeti kurulması, tapu tescil ve takip işlemlerini yapmak.
 2. Belediye taşınmazlarının, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik ve bu yönetmelik eklerine göre gruplandırılarak tapu kütüklerinin ilçe ve mahallelere göre düzenlenmesi, muhafazası, tasnif ve tashih ve güncellenmesi ve bilgisayar ortamında saklanmasını sağlamak.
 3. Belediye taşınmazlarının Emlak Beyannamelerini ilgili belediyelerine vermek.
 4. Belediyeye ait tapuların her yıl emlak rayiç değerlerini güncellemek.
 5. Belediye taşınmazlarını imar planına göre uygulama yapmak, ifraz, tevhit ve diğer terkin işlemlerini yapmak.
 6. Belediye şirketlerine taşınmaz/işletme hakkı devri işlemlerini yapmak.
 7. İlgili mevzuat hükümlerine göre Belediye lehine veya aleyhine sınırlı ayni hak tesis edilmesi ile ilgili işlemleri yapmak.
 8. Belediyeye ait taşınmaz malların kiralanmasına yönelik idari işlemlerin yapılmasını sağlamak, kiralamalara ilişkin ihale işlemlerini yapmak, sözleşme ve şartnameleri düzenlemek, kira süresi biten belediye taşınmazlarını idari sözleşme kurallarına uygun ve eksiksiz olarak teslim almak, tahliyesini sağlamak, aksi durumda tam teslim amacıyla gereken idari işlemlerin yapılması için gereğini yapmak.
 9. Belediye görev ve hizmet alanına giren konularda gerektiğinde ve ilgili mevzuat doğrultusunda, gerçek ve tüzel kişiler veya kamu kurumları ile yapılacak kiralama ile ilgili protokol ve idari sözleşmelerin düzenlenmesini sağlamak.
 10. Kiracılardan gelen talep ve şikâyetleri değerlendirmek.
 11. Müdürlüğü ilgilendiren ve yargıya intikal eden konular hakkında Mahkeme ya da Hukuk Müşavirliğince istenen bilgi ve belgeler ile denetim müfettişlerince istenen bilgi ve belgeleri zamanında ve tam olarak hazırlayarak iletmek.
 12. Belediyeye bağışlanan taşınmaz malların mevzuat hükümleri doğrultusunda kabul işlemlerini yapmak.
 13. Belediyeye ait taşınmaz malların bütün haklarını korumak, gözetmek, daha iyi değerlendirilmesini sağlamak için projeler üretmek.
 14. Mülkiyetinin tamamı belediyeye ait olan ve olmayan hisseli veya artık parselleri ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda satmak.
 15. Belediyenin yetki ve sorumluluk kapsamında yürüteceği kamu hizmetleri için gerekli olan kamu kurum ve kuruluşlarına veya gerçek veya tüzel kişiliklere ait taşınmazları ilgili yasal mevzuat çerçevesinde satın almak, tahsis veya takas/trampa işlemlerini yapmak.
 16. Satış, devir, irtifak hakkı, üst hakkı, intifa hakkı kurulması vb. yönelik iş ve işlemlerini yürütmek ve bu işlerle ilgili yapılacak olan protokol, teknik ve/veya idari sözleşmelerin hazırlanmasını sağlamak.
 17. Belediye taşınmazlarının, ilgili mevzuat ve amacı doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına bedelli veya bedelsiz tahsis edilmesi, tahsis kararının kaldırılması, tahsis amacının değiştirilmesi veya süre uzatımına yönelik işlemlerini yapmak.