Live Stream

 


Halis KABAŞ

Destek Hizmetleri Daire Başkanı


Özgeçmiş

Halis KABAŞ, Ankara Maliye Meslek Lisesinden 1994 yılında mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler   Fakültesi İşletme Bölümünü 1998 yılında tamamladı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde halen Yüksek lisans yapmaktadır. Maliye Bakanlığının çeşitli birimlerinde çeşitli görevlerde 2014 yılına kadar görev almış ve halen   Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığında Destek Hizmetleri Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır.1977 yılında doğmuştur. Evli ve tek çocuk babasıdır. Almış olduğu kurs ve seminerler İhale Mevzuatı ve Ekap Uygulamaları, 5018 Sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği, Vergi Kanunları, İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Kanunu, EFQM, Avrupa Birliği Projeleri ile ilgili birçok seminere konuşmacı ve dinleyici olarak katılmıştır.   

Daire Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

1- Daire Başkanının Görevleri Şunlardır.

a) Daire Başkanlığını, kanunlar ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yönetmek, birim personelinin vatandaşa daha iyi ve kaliteli hizmet sunmasını sağlamak,

b) Mevzuattaki değişikliklerin takip edilmesini sağlayarak personelce değişikliklerin uygulamasın sağlamak,

c) Daire Başkanlığı ile ilgili görevlerde yapılması gerekli düzenlemeleri belirleyerek Başkanlığa önerilerde bulunmak,

d) Belediye Başkanlığına sunulmak üzere ilgili birimlerle yıllık çalışma programı hazırlamak,

e) Daire Başkanlığının gelişimini sağlamak üzere ileriye dönük personel, araç, gereç ve yer planlaması yapmak,

f) Birim faaliyetlerinin etkin, verimli ve ekonomik olarak yürütülmesini sağlamak üzere programlar hazırlamak ve uygulamasını izlemek,

g) Birimler arası iletişim, haberleşme ve bilgi alışverişi yapılmak üzere düzen sağlamak,

h) Birim faaliyetlerinin düzgün kayıt altına alınması, dosyalanması ve arşivlenmesini sağlamak,

ı) Birim çalışmalarına ilişkin görev, yetki ve sorumlulukların belirlenerek bu görevlere atanacaklarda aranacak nitelikler ile terfi, atama, görevden alma, ödüllendirme ve cezalandırmalar ile ilgili Başkanlığa bilgi vermek,

i) Birim çalışanları tarafından yapılan önerileri değerlendirip uygun görülenleri Başkanlığa bildirmek

j) Birim çalışanlarının ihtiyaç duyduğu hizmet içi ve diğer eğitimleri belirleyerek ilgili birime iletmek ve eğitimin gerçekleşmesini sağlamak,

k) Daire başkanlığına gelen yazıların ilgili personele havalesi ve gereğinin yapılması ile gerekli yazışmaların takibini sağlamak,

l) Birim personelinin mesaiye geliş gidiş ile kılık kıyafetlerinin takip edilerek uymayanlar hakkında gereğini yapmak

m) Başkanlık tarafından verilen diğer görev ve işlemleri yapmak.


Yetkileri;

2- Daire Başkanının Yetkileri Şunlardır;

a) Kanunları görev ile ilgili mevzuatlar ile Meclis ve Encümen Kararlarını uygulamak,

b) İhtiyaç duyulan yetkiler ile alınması gerekli tedbirlerin bağlı bulunulan Genel Sekreter Yardımcısına iletilmesi,

c) Daire başkanlığı personelinin yıllık izinlerini planlamak, mazeret, sağlık ve yıllık izinlerini kullandırmak, takdirname, ödül, ceza, atama ve yer değiştirmeler için Başkanlığa teklif ve öneride bulunmak,

d) Daire Başkanlığının görev alanına giren işler ile ilgili yönetmelik hazırlayarak Başkanlık ve Meclisin Onayına sunmak,

e) Daire Başkanlığının yatırım programı ve bütçesinin uygulanmasını sağlamak ve sonuçlarının takip etmek,

f) Daire Başkanlığının görev alanına giren hizmetler ile ilgili, başkanlık personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve bildirmek

Sorumlulukları

3- Daire Başkanının Sorumlulukları Şunlardır;

a) Kendisine verilen görev ve yetkilerin Anayasa, Belediye Mevzuatı, Kanun, Meclis ve Encümen kararlarına uygun olarak yerine getirilmesinden ve yetkilerinin yerinde ve zamanında kullanılmasından Belediye Başkanlığına karşı sorumludur.

b) Daire Başkanlığının yetki ve görev alanına giren işler ile yönetmelik, prosedür, talimat bütçe ve emirlerin uygulanması sonuç ve faaliyet raporlarının hazırlanması ve duyurulmasından Büyükşehir Belediye Başkanına karşı sorumludur.


 Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Muğla Büyükşehir Belediyesi Sulama Tesisat Malzemesi Alımı İhalesi 10.06.2024  Pazartesi günü saat: 10.00'da Elektronik Ortamda yapılacaktır.


Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na ait " Hırdavat Malzemesi Alımı" ihalesi 06.06.2024 Perşembe günü saat 10.00'da elektronik ortamda yapılacaktır. 

 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na ait, " 85 Kısım Elektrikli Aletler ve El Aletleri Alımıihalesi 24.05.2024 Cuma günü saat 10.30'da elektronik ortamda yapılacaktır.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na ait,    "36 Kısım İnşaat Malzemesi Alımı"  ihalesi 16.05.2024 Perşembe günü saat 10.30'da elektronik ortamda yapılacaktır. 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na ait, " 55 Kısım Boya Malzemesi Alımı" ihalesi 16.05.2024 Perşembe günü saat 14.00'te elektronik ortamda yapılacaktır.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na ait, "41 Kısım Tıbbi Sarf Malzeme Alımı" ihalesi 02.05.2024 Perşembe günü saat 10.00'da elektronik ortamda yapılacaktır. 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na ait, "39 Kısım demir Malzemesi Alımı" ihalesi 03.05.2024 Cuma günü saat 10.00'da elektronik ortamda yapılacaktır. 

"Muğla İli Milas İlçesi İtfaiye Grup Amirliği Çevre Düzenlemesi" ihalesi 13.05.2024 Pazartesi günü saat 10:30’da  Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No'lu Ek Hizmet Binası'nda yapılacaktır.  

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Muğla Büyükşehir Belediyesi 62 Kalem Elektrik Malzemesi Alımı İhalesi 29.03.2024  Cuma günü saat: 10.30'da Elektronik Ortamda yapılacaktır.


Ulaşım Dairesi  Başkanlığı Muğla Büyükşehir Belediyesi Çelik Oto Korkuluk Malzeme Alımı İhalesi 27.03.2024  Çarşamba günü saat: 10.00'da Elektronik Ortamda yapılacaktır.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Muğla Büyükşehir Belediyesi Yabani Ot İlacı Alımı İhalesi 27.03.2024  Çarşamba günü saat: 14.00'da Elektronik Ortamda yapılacaktır.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol Çizgi Boyası, Cam Küreciği, Tiner ve Boya Uygulama Malzemeleri Alımı ihalesi 28.03.2024 Perşembe günü saat 10.00'da elektronik ortamda yapılacaktır. 

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na ait, "Yol Bakım ve Onarımlarında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı" ihalesi 14.03.2024 Perşembe günü saat 10.00'da elektronik ortamda yapılacaktır. 

İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na ait, "48 UZ 220 Plakalı Aracın Tamir Hizmeti Alımı" ihalesi 15.03.2024 Cuma günü saat 11.00'de elektronik ortamda yapılacaktır.


Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na ait, "Çelik Otokorkuluk Malzemeleri Alımı" ihalesi 27.03.2024 Salı günü saat 10.00'da elektronik ortamda yapılacaktır. 

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na ait, "Alüminyum Konstrüksiyonlu Endüstriyel Etkinlik ve Depo Çadırı Alımı" ihalesi 01.03.2024 Cuma günü saat 10.00'da elektronik ortamda yapılacaktır. 


Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na ait, "Muğla İli Sera Gazı Emisyon Envanterinin Hesaplanması ve İklim Değişikliği Azaltım Eylem Planının Hazırlanmasıihalesi 01.03.2024 Cuma günü saat 14.00'te elektronik ortamda yapılacaktır. 

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na ait, "Muğla İli Stratejik Gürültü Haritalarının Hazırlanmasıihalesi 07.03.2024 Perşembe günü saat 10.00'da elektronik ortamda yapılacaktır. 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na ait, "2024 Yılı Mobil İletişim (GSM), GSM DATA ve M2M  Hizmeti Alımı" ihalesi 06.02.2024 Salı günü saat 10.00'da elektronik ortamda yapılacaktır. 


Kültür ve Sosyal İşler  Dairesi  Başkanlığı Unlu Mamuller, İçecek ve Çerez  Alımı  ihalesi 21.12.2023  Perşembe  günü saat 10.30'da elektronik ortamda yapılacaktır. 


Bilgi İşlem  Dairesi  Başkanlığı 2024 Yılı GSM, GSM DATA ve M2M Hizmeti Alımı ihalesi 07.12.2023  Perşembe  günü saat 11.00'de elektronik ortamda yapılacaktır. 


Basın Yayın ve Halkla İlişkiler  Dairesi  Başkanlığı Kısa Mesaj (SMS) Hizmeti Alımı  ihalesi 11.12.2023  Pazartesi  günü saat 10.00'da elektronik ortamda yapılacaktır.  


Destek Hizmetleri Dairesi  Başkanlığı 2024 Yılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Hizmeti Alımı  ihalesi 20.11.2023  Pazartesi günü saat 11.00'de elektronik ortamda yapılacaktır.   


Sağlık ve Sosyal  Hizmetler Dairesi  Başkanlığı Vektörle Mücadele Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Araç ve Ekipman Kiralanması ihalesi 20.11.2023  Pazartesi günü saat 14.00'de elektronik ortamda yapılacaktır. 


Ulaşım  Dairesi  Başkanlığı Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) (Montaj Dahil) ihalesi 21.11.2023  Salı günü saat 10.00'da elektronik ortamda yapılacaktır.  


Destek Hizmetler  Dairesi  Başkanlığı 2024 Yılı Kalorifer Yakıtı (Kal-Yak) Alımı ihalesi 22.11.2023  Çarşamba günü saat 10.30'da elektronik ortamda yapılacaktır. 


Bilgi İşlem Dairesi  Başkanlığı Belediye Otomasyon Programı İdame ve Bakımı İçin Destek Hizmeti Alımı ihalesi 24.11.2023  Cuma günü saat 10.00'da elektronik ortamda yapılacaktır. 


Ulaşım Dairesi  Başkanlığı 2024 Yılı Akaryakıt Alımı ihalesi 28.11.2023  Salı  günü saat 10.00'da elektronik ortamda yapılacaktır.  


Ulaşım Dairesi  Başkanlığı Baklava Desenli Sıcak Daldırma Galvanizli Galeri Kapağı Alım İşi ihalesi 09.11.2023  Perşembe günü saat 11.00'de elektronik ortamda yapılacaktır.  


İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Dalaman İlçesinde 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli Fotogrametrik Sayısal Halihazır Harita Üretilmesi İşi ihalesi 01.11.2023 Çarşamba günü saat 10.00'da elektronik ortamda yapılacaktı 

Ulaşım  Dairesi Başkanlığı Yangın Sistemi Alım İşi ihalesi 02.11.2023 Perşembe  günü saat 10.00'da elektronik ortamda yapılacaktır.  


Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi  Başkanlığı Biyosidal Ürün  Alım İşi ihalesi 31.10.2023 Salı günü saat 10.00'da elektronik ortamda yapılacaktır.   


İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Ula İlçesinde 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli Fotogrametrik Sayısal Halihazır Harita Üretilmesi İşi ihalesi 25.10.2023 Çarşamba günü saat 10.00'da elektronik ortamda yapılacaktır.  


Ulaşım  Dairesi Başkanlığı 'na ait," 5 Kısım Trafik İşaret ve Levhaları, Levha Direkleri ve Sinyalizasyon Malzemeleri Alımı" ihalesi 09.10.2023 Pazartesi günü saat 10.00'da elektronik ortamda yapılacaktır. 


İtfaiye Dairesi Başkanlığı 'na ait, "Sismik ve Akustik Enkaz Altı Dinleme Cihazı Alımı" ihalesi 25.09.2023 Pazartesi günü saat 10.00'da elektronik ortamda yapılacaktır.


Mezarlık Şube Müdürlüğü 'ne ait, "Mezarlık Alanlarının Yapım, Bakım, Onarım ve Tadilat İşlemleri İçin Mal Alımı" ihalesi 10.10.2023 Salı günü saat 10.00'da elektronik ortamda yapılacaktır. 


Çevre koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 'na ait," Yardımcı Tekne Alımı" ihalesi 29.09.2023 Cuma günü saat 10.00'da elektronik ortamda yapılacaktır.


İtfaiye Dairesi Başkanlığı 'na ait, "Arama Kurtarma Botu Alımı" ihalesi 08.09.2023  Cuma günü saat 10.00'da elektronik ortamda yapılacaktır.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 'na ait, "Alüminyum Konstrüksiyonlu Endüstriyel Etkinlik ve Depo Çadırı Alımı" ihalesi 07.09.2023 Perşembe günü saat 10.00'da elektronik ortamda yapılacaktır. 

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'na ait, "Ula İlçesi Ataköy, Çıtlık ve Kızılyaka Mahalleleri sınırları dahilinde bulunan 1298 hektarlık alanın plana esas mikrobölgeleme etütlerinin yaptırılması, raporlarının hazırlatılması ve onaylatılması" işi ihalesi 24.08.2023 perşembe günü saat 10.00'da elektronik ortamda yapılacaktır. 

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol ve Kaldırım Bakım Onarımlarında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı ihalesi 07.07.2023 Cuma günü saat 10.00'da elektronik ortamda yapılacaktır.  


İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Muğla İli Fethiye İlçesi Merkez Mahalleleri Sınırlarında İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etüdünün Yaptırılması, Raporunun Hazırlatılması ve Onaylatılması İşi ihalesi 05.07.2023 Çarşamba günü saat 10.00'da elektronik ortamda yapılacaktır.


Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bebek Çantası Seti Alımı ihalesi 14.06.2023 Çarşamba günü saat 10.00'da elektronik ortamda yapılacaktır. 


Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na ait, "Otomatik, Paletli Bariyer Çakma Makinesi Alımı" ihalesi 07.06.2023 Çarşamba günü saat 10.00'da  elektronik ortamda yapılacaktır.


Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na ait, "2 Kısım Çelik Otokorkuluk ve Beton Bariyer Malzemeleri Alımı" ihalesi 08.06.2023 Perşembe günü saat 10.00'da elektronik ortamda yapılacaktır. 


Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na ait, "Ses, Işık ve Görüntü Sistemleri Malzemesi Alımı" ihalesi 09.06.2023 Cuma günü saat 10.00'da
elektronik ortamda yapılacaktır.


Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'na ait, "Sosyal Medya Yönetim Hizmeti Alımı" ihalesi 24.05.2023 Çarşamba günü saat 11.00'de elektronik ortamda yapılacaktır. 


Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı 2 adet 24 metre hidrolik merdivenli, 2 adet 28 metre hidrolik merdivenli, 1 adet 32 metre (mafsallı) hidrolik merdivenli İtfaiye arasözü üstyapı alımı ihalesi 09.05.2023 Salı günü saat 10.00'da elektronik ortamda yapılacaktır. 


Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Vektörle Mücadele Hizmetinde Kullanılmak Üzere Biyosidal Ürün Alımı ihalesi 14.04.2023 Cuma günü saat 10.00'da elektronik ortamda yapılacaktır. 


Ulaşım Dairesi Başkanlığı Elektrik Malzemesi Alımı İhalesi 14.04.2023  Cuma günü saat: 13.30'da Elektronik Ortamda yapılacaktır.


Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 'Osman Hamdi Bey ile 19'uncu Yüzyıla Yolculuk Projesi' ihalesi 02.02.2023 Perşembe günü saat 10.00'da elektronik ortamda yapılacaktır. 


 

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 'Fethiye İlçesi, Fethiye Körfezi Akıntı Ölçümleri İle Veri Toplanması, Veri Analizleri ve Raporlanması İşi' Alımı İhalesi 21.12.2022 Çarşamba günü saat 10.00'da elektronik ortamda yapılacaktır.


Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 'Vektörle Mücadele Hizmetinde Kullanılmak Üzere Araç ve Ekipman Kiralanması' Alımı İhalesi 29.12.2022 Perşembe günü saat 10.00'da elektronik ortamda yapılacaktır.


İhale ilan metni için tıklayınız...


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kırsal Alan Durağı Alımı ihalesi 26.10.2022 Çarşamba günü saat 10.00'da elektronik ihale yöntemiyle yapılacaktır. 


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Araç ve İş Makinesi Kiralama Hizmeti Alımı ihalesi 25.10.2022 Salı günü saat 10.00'da elektronik ihale yöntemiyle yapılacaktır. 

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı 'Ses, Işık ve Görüntü Sistemleri Malzemesi Alımı' İhalesi 11.10.2022 Salı günü saat 10.00'da elektronik ihale yöntemiyle yapılacaktır. 


 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 5 Kalem MDF, MDF LAM, ARKALIK Malzemesi Alımı İhalesi 03.10.2022  Pazartesi günü saat 14.00'de 2 No'lu Hizmet Binası İhale Salonunda yapılacaktır.


İhale canlı yayını için tıklayınız...


İtfaiye Dairesi Başkanlığı "Su Altı Arama, Kurtarma Ekipmanı Alımı" ihalesi 08.09.2022 Perşembe günü saat 10.00'da elektronik ortamda yapılacaktır. 


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı 'Üzüm Suyu, Sirke ve Şarap Tesisi Makine ve Ekipmanları' alımı ihalesi 25.08.2022 Perşembe günü saat 10.00'da elektronik ihale yöntemiyle yapılacaktır. 


Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Elektrik Enerjisi Alımı İhalesi 07.06.2022 Salı günü saat 10.00'da elektronik ortamda yapılacaktır.


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sulama Malzemesi Alımı İhalesi 31 Mayıs 2022 Salı günü saat 10.00'da elektronik ihale yöntemiyle yapılacaktır. 


Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çadır Alımı ihalesi 29.04.2022 Cuma günü saat 10.00'da elektronik ortamda yapılacaktır. 


62 Kısım Tıbbi Sarf Malzeme Alımı ihalesi 25.04.2022 Pazartesi günü saat 10.00'da Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No'lu Hizmet Binası ihale salonunda yapılacaktır. 

Canlı yayın için tıklayınız...


Billboard Alımı ihalesi 12.04.2022 Salı günü saat 10.00'da elektronik ihale yöntemiyle yapılacaktır. 


13 Adet Led Tabela İçin Led Panel Alımı İşi ihalesi 06.04.2022 Çarşamba günü saat 11.00'de 2 No'lu Hizmet Binası İhale Salonu'nda gerçekleştirilecektir.

Canlı yayın için tıklayınız...


Bebek Çantası Seti Alımı ihalesi 05.04.2022 Salı günü saat 14.00'de elektronik ihale yöntemiyle yapılacaktır. 


16 Kalem Demir Malzemesi Alımı ihalesi 06.04.2022 Çarşamba günü saat 10.00'da elektronik ihale yöntemiyle yapılacaktır.  


110 Kalem Elektrik Malzemesi Alımı İhalesi 28.03.2022 Pazartesi günü saat 10.00'da Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No'lu Hizmet Binası İhale Salonunda yapılacaktır.


Muğla İli Milas İlçesi Dahilinde Mikrobölgeleme Etüt Çalışmasının Yaptırılması, Raporlarının Hazırlatılması ve Onaylatılması İşi ihalesi 29.03.2022 Salı günü saat 10.00'da elektronik ihale yöntemiyle yapılacaktır. 


Muğla Büyükşehir Belediyesi sınırlarında 2022 yılı içerisinde 3 Ay Süreli Vektörle Mücadele Hizmeti Alımı İhalesi 1. oturumu 22.12.2021 Çarşamba günü saat 10.00'da 2 Nolu Hizmet Binası İhale Salonu'nda gerçekleştirilecektir. 

İhale canlı yayını 1. oturumu için tıklayınız...

İhale canlı yayını 2. oturumu için tıklayınız... Acil Müdahale Teknesi Alımı ihalesi 20.12.2021 Pazartesi günü saat 10.00'da 2 Nolu Hizmet Binası İhale Salonu'nda gerçekleştirilecektir. 

İhale canlı yayını için tıklayınız...
Muğla Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Mobil İletişim (GSM), M2M, GSM DATA Hizmeti Alımı ihalesi 13.12.2021 Pazartesi günü saat 10.00'da 2 Nolu Hizmet Binası İhale Salonunda gerçekleştirilecektir.

İhale canlı yayını için tıklayınız... 
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Elektrik Enerjisi Alımı ihalesi 10.12.2021 Cuma günü saat 10.00'da 2 Nolu Hizmet Binası İhale Salonu'nda yapılacaktır. 


Muğla Büyükşehir Belediyesi Araç ve İş Makinesi Kiralanması İşi ihalesi 23.11.2021 Salı günü saat 11.00'de 2 Nolu Hizmet Binası İhale Salonunda gerçekleştirilecektir.


Muğla Büyükşehir Belediyesi Kısa Mesaj (SMS) Hizmeti Alımı İşi ihalesi 25.11.2021 Perşembe günü saat 11.00'de 2 Nolu Hizmet Binası İhale Salonunda gerçekleştirilecektir.


Muğla Büyükşehir Belediyesi Akaryakıt Alımı ihalesi 26.11.2021 Cuma günü saat 10.00'da 2 Nolu Hizmet Binası İhale Salonunda gerçekleştirilecektir. 


İhale canlı yayını için tıklayınız...


Muğla Büyükşehir Belediyesi Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hizmet Alımı İşi ihalesi 30.11.2021 Salı günü saat 14.00'de 2 Nolu Hizmet Binası İhale Salonunda gerçekleştirilecektir. 


İhalecanlı yayını için tıklayınız...


Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Araç Kiralanması İşi ihalesi 01.12.2021 Çarşamba günü saat 10.00'da 2 Nolu Hizmet Binası İhale Salonunda gerçekleştirilecektir.


İhale canlı yayını için tıklayınız..


Muğla Büyükşehir Belediyesi Unlu Mamuller, İçecek ve Çerez Alımı ihalesi 12.11.2021 Cuma günü saat 09.30'da 2 Nolu Hizmet Binası İhale Salonunda gerçekleştirilecektir.


İhale canlı yayını için tıklayınız..


Muğla Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında 2022 Yılı İçerisinde Vektörle Mücadele Hizmeti Alımı İşi ihalesi 16.11.2021 Salı günü saat 10.30'da 2 Nolu Hizmet Binası İhale Salonunda gerçekleştirilecektir.


İhale canlı yayını için tıklayınız..


Muğla Büyükşehir Belediyesi Belediye Otomasyon Programı İdame ve Bakımı İçin Destek Hizmeti Alımı İşi ihalesi 17.11.2021 Çarşamba günü saat 10.30'da 2 Nolu Hizmet Binası İhale Salonunda gerçekleştirilecektir.


İhale canlı yayını için tıklayınız...


Muğla Büyükşehir Belediyesi Kalorifer Yakıtı Alımı ihalesi 17.11.2021 Çarşamba günü saat 14.00'de 2 Nolu Hizmet Binası İhale Salonunda gerçekleştirilecektir.


Unlu Mamuller, İçecek ve Çerez Alımı İhalesi 12.11.2021 Cuma günü saat 09.30'da yapılacaktır.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2022 Yılı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti Alımı ihalesi 1. oturumu 05.11.2021 Cuma günü saat 10.00'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır. 


Oyun grubu ve açık alan spor aletleri alımı 26.10.2021 Salı günü saat 10.30'da yapılacaktır.

Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (Link ihale saatinde aktif olacaktır)


Muğla Büyükşehir Belediyesi 7 Kalem MDF ve PVC Kenar Bandı Alım İşi ihalesi 21.10.2021 Perşembe günü saat 10.00'da 2 Nolu Hizmet Binası İhale Salonunda gerçekleştirilecektir.

Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (Link ihale saatinde aftik olacaktır)


8 kısım Yol çizgi boyası, cam küreciği ve tiner alımı 07.10.2021 Perşembe günü saat 11.00'de yapıacaktır.

Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (Link ihale zamanında aktif olacaktır)


46 kalem Sıhhi Tesisat Malzemesi alımı 06.10.2021 Çarşamba günü saat 11.00'de yapıacaktır.

Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (Linlk ihale zamanında aktif olacaktır)


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kasalı Elektrikli Golf Aracı Alımı ihalesi 28.09.2021 Salı günü saat 11.00'de 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.

İhale canlı yayını izlemek için tıklayınız..


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Elektrik Malzemesi Alımı ihalesi 29.09.2021 Çarşamba günü saat 11.00'de 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.

Canlı yayını izlemek için tıklayınız..


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığı Donanımlı Kabin Alımı ihalesi 08.09.2021 Çarşamba günü saat 11.00'de 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.

Canlı yayın için tıklayınız...


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mezarlık Alanları İçin İnşaat ve Metal Malzemesi Alımı ihalesi 01.09.2021 Çarşamba günü saat 11.00'de 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.

Canlı yayını izlemek için tıklayınız..


Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye ve Milas Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Projelendirme ve İzin/Lisans Hizmeti Alım İşi ihalesi 25.08.2021 Çarşamba günü saat 11:00'de gerçekleştirilecektir.

İhale Canlı Yayını için tıklayınız...


Fen İşleri Dairesi Başkanlığına ait 2021/400708 İhale Kayıt Numaralı Muğla İli Yatağan İlçesi Atatürk Caddesi ve Mehmet Özcan Caddesi ile Muhtelif Mahallerde Altyapı, Yol ve Kaldırım Düzenlemesi ihalesi 05.08.2021 Perşembe günü saat 14:00'de Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Toplantı salonunda gerçekleştirilecektir.


Fen İşleri Dairesi Başkanlığı "32 Kalem Demir Malzemesi Alımıihalesi 05.07.2021 Pazartesi günü saat 11.00'de 2 No.lu Hizmet Binasında bulunan İhale Salonunda yapılacaktır.

Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (Link ihale zamanında aftif olacaktır)


İtfaiye Dairesi Başkanlığı "Yüksek Sıcaklıklara Dayanıklı Yangına Yaklaşma Kıyafeti Alımıihalesi 06.07.2021 Salı günü saat 11.00'de 2 No.lu Hizmet Binasında bulunan İhale Salonunda yapılacaktır. 

Canı yayını izlemek için tıklayınız.. (Link ihale zamamında aktif olacaktır)


Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na ait Muğla İli Yatağan İlçesi Atatürk Caddesi ve Mehmet Özcan Caddeleri ile Muhtelif Mahallerde Altyapı, Yol ve Kaldırım Düzenlemesi Yapım İşi ihalesi 28.06.2021 Pazartesi günü saat 14:00'da Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır. Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (link ihalesaatinde aktif olacaktır)


Muğla Büyükşehir Belediyesi Çalışanları İçin İş Sağlığı Hizmeti Alımı ihalesi 24.06.2021 Perşembe günü saat 11.00'de 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na ait Muğla İli, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe, Ula, Marmaris, Köyceğiz, Ortaca, Fethiye ve Seydikemer İlçelerine Bağlı Muhtelif Mahallelerde Plentmiks Temel Tabakası, BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) Kaplama, Parke Kaplama ve Sanat Yapıları Yapılması Yapım İşi ihalesi 04.06.2021 Cuma günü saat 14:00'da Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

Canlı yayını izlemek için tıklayınız..


Muğla Büyükşehir Belediyesi 6 Kısım Kuru ve Yaş Kedi, Köpek Maması İşi  ihalesi 07.06.2021 Pazartesi günü saat 11:00'de elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.


Ulaşım Dairesi Başkanlığı "9 Kısım Trafik İşaret ve Levhası, Levha Direkleri ve inyalizasyon Malzemeleri Alımıihalesi 31.05.2021 Pazartesi günü saat 11.00'de 2 No.lu Hizmet Binasında bulunan İhale Salonunda yapılacaktır.

Canlı yayını izlemek için tıklayınz.. (Link ihale zamanında aktif olacaktır)


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol ve Kaldırım Bakım Onarımlarında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı ihalesi 26.05.2021 Çarşamba günü saat 11.00'de 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.

Canlı yayın için tıklayınız..


Muğla Büyükşehir Belediyesi 44 Kısım Tıbbi Sarf Malzeme Alımı İşi  ihalesi 18.05.2021 Salı günü saat 11:00'de 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.

Canlı yayını izlemek için tıklayınız...


Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla İli Bodrum İlçesi Torba Mahallesi Katı Atık Aktarma İstasyonu Uygulama Projesi, Yapım Genel ve Özel Teknik Şartnamesi, Metraj Cetveli Hazırlanması ve Onayının Alınması Hizmeti Alımı İşi ihalesi 05.05.2021 Çarşamba günü saat 11:00'da elektronik ihale yöntemiyle gerçekleştirilecektir.


Muğla Büyükşehir Belediyesi 37 Kalem Demir Malzemesi Alım İşi  ihalesi 27.04.2021 Perşembe günü saat 11:00'de 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.

Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (link ihale saatinde aktif olacaktır)


Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı "Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Araştırması Hizmeti Alımıihalesi 21.04.2021 Çarşamba günü saat 11.00'de 2 No.lu Hizmet Binasında bulunan İhale Salonunda yapılacaktır.


Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (Link ihale saatinde aktif olacaktır)


Muğla Büyükşehir Belediyesi Türk Bayrağı Alım İşi  ihalesi 13.04.2021 Salı günü saat 10:30'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.


3. Oturum canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (link ihale zamanında aktif olacaktır)


Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na ait Muğla İli Milas İlçesi Mezbaha Tesisine Havalandırma Sistemi Yapılması Yapım İşi ihalesi 07.04.2020 Çarşamba günü saat 14:00'da Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır. 


Canlı yayını izlemek için tıklayınız..


Ulaşım Dairesi Başkanlığı "Muğla Büyükşehir Belediyesi Turizm Eksenli Sürdürülebilir Deniz Ulaşım Modeli Oluşturulması İşi Liman Yatırım Fizibilitesiihalesi 09.04.2021 Cuma günü saat 10.00'da 2 No.lu Hizmet Binasında bulunan İhale Salonunda yapılacaktır.


Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (link ihale saatinde aktif olacaktır)


Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bebek Çantası Seti Alımı ihalesi 30.03.2021 Salı günü saat 11.00'de 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.

Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (link ihale zamanında aktif olacaktır)


Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı "144 kalem elektrik malzemesi alımıihalesi 26.02.2021 Cuma günü saat 11.00'de 2 No.lu Hizmet Binasında bulunan İhale Salonunda yapılacaktır.


2. Oturum canlı yayını izlemek için tıklayınız.. ( link ihale saatinde aktik olacaktır)


Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı "Gazete, Kitapçık, Broşür ve Bülten Basım İşi ihalesi 01.03.2021 Pazartesi günü saat 11.00'de 2 No.lu Hizmet Binasında bulunan İhale Salonunda yapılacaktır. 


Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. ( link ihale saatinde aktik olacaktır)


Muğla Büyükşehir Belediyesi 12 Kalem Promosyon Malzemesi Alım İşi  ihalesi 19.02.2021 Cuma günü saat 11:00'de 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.


Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. ( link ihale saatinde aktik olacaktır)


Muğla Büyükşehir Belediyesi Vidanjör Kiralanması Hizmeti Alım İşi  ihalesi 15.01.2021 Cuma günü saat 11:00'de 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.


Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (link ihale zamanında aktif olacaktır)12.01.2021 tarihli Bodrum - Datça ve Datça - Bodrum seferlerimiz fırtına nedeniyle 13.01.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.


Muğla Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Veri Merkezi Malzemeleri Alımı ihalesi 22.12.2020 Salı günü saat 10:00'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.

Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (link ihale zamanında aktif olacaktır)


Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na ait Muğla İli Menteşe İlçesi Kent Meydanı ve Katlı Otopark İkmal İnşaatı Yapılması Yapım İşi ihalesi 16.12.2020 Çarşamba günü saat 14:00'da Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.


Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (link ihale zamanında aktif olacaktır) 


Muğla Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Elektrik Enerjisi Alım İşi  ihalesi 15.12.2020 Salı günü saat 10:00'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.

Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (link ihale zamanında aktif olacaktır)


Muğla Büyükşehir Belediyesi 12 Ay Süre İle 5 Bölgede Park, Yeşil Alan, Arazi, Meydan, Kavşak, Refüj Peyzajı ve Bakımı Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Araç Kiralanması  Hizmeti Alımı İşi ihalesi 08.12.2020 Salı günü saat 10:00'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.
 

Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (link ihale zamanında aktif olacaktır)


Muğla Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Unlu Mamüller, İçecek ve Çerez Alımı İşi ihalesi 09.12.2020 Çarşamba günü saat 11:00'de 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.


Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (link ihale zamanında aktif olacaktır)

2. Oturum için tıklayınız...


Muğla Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Kalorifer Yakıtı ve Motorin Alımı İşi ihalesi 10.12.2020 Perşembe günü saat 10:00'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.

Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (link ihale zamanında aktif olacaktır)


 1. Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, aşağıda nitelikleri yıllık tahmini kira ve geçici teminat bedelleri belirtilen taşınmazların; 10/12/2020 tarihinde saat 14:00‘da, Muslihittin Mahallesi Mehmet Zekai Özbek Sok. No:77 Menteşe Muğla adresindeki “Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi toplantı salonunda“ , İhale Komisyonu huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile ilanda belirtilen sıraya göre kiralanmak üzere ihale edilecektir.

 

 

S.N.

 

İLÇE

 

MAHALLE

 

ADA

 

PARSEL

 

NİTELİĞİ

 

KAPI

 

KAPASİTE

YILLIK TAHMİNİ KİRA BEDELİ(₺)

GEÇİCİ TEMİNAT

(₺)

 

1

 

Milas

 

Hacıilyas

 

351

 

17

 

Otopark

 

-

 

150 Araç

 

40.000,00+KDV

 

6.000,00 ₺

 

 1. İhale dokümanı (Şartname ve ekleri) Muslihittin Mahallesi Mehmet Zekai Özbek Sokak No:77 Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Menteşe Muğla adresinden görülebilir ve 100,00 TL ( Yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir.
 2. İhalenin yapılacağı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

 

 1. GERÇEK KİŞİLERDEN:
 1. Kimlik Sureti ve T.C Kimlik Numarası,
 1. İkametgâh Belgesi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği (www.turkiye.gov.tr adresinden alınacaktır.),
 1. Nitelik (faaliyet konusu) tanımı yapılan taşınmazlar için, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ihale ilan tarihinden önce kaydı olduğunu gösterir belge veya oda kayıt belgesinin bulunmaması halinde ilgili faaliyet konusuna ilişkin ustalık belgesi,
 1. Temsil durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

B)       TÜZEL KİŞİLERDEN:

 1. Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, dernekler müdürlüğünden veya ilgili makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküsü veya vekaletname,
 1. Kamu tüzel kişiliğini temsilen ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi/kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ve yetkili kişi/kişilerin noterlikçe tasdik edilmiş imza beyannamesi,
 1. Vergi kimlik numarası,

 

 

 

 

.Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı "Kısa Mesaj (SMS)ihalesi 01.12.2020 Salı günü saat 10.00'da 2 No.lu Hizmet Binasında bulunan İhale Salonunda yapılacaktır.

Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (link ihale zamanında aktif olacaktır)


Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı "2021 Ylı Mobil İletişim (GSM), M2M, GSM DATA Hizmeti Alımıihalesi 01.12.2020 Salı günü saat 14.00'te 2 No.lu Hizmet Binasında bulunan İhale Salonunda yapılacaktır.

Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (link ihale zamanında aktif olacaktır)


Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı "12 ay süre İle Tarla, Deneme Bahçesi, Üretim Tesisleri, Sulama Tesisleri Bakım Onarım ve Düzenlenmesi Hizmeti " ihalesi 24.11.2020 Salı günü saat 11.00'de 2 No.lu Hizmet Binasında bulunan İhale Salonunda yapılacaktır.


Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (link ihale zamanında aktif olacaktır)


Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı "Muğla Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında 2021 Yılı İçerisinde Vektörle Mücadele Hizmeti Alımı İşi " ihalesi 25.11.2020 Çarşamba günü saat 10.00'da 2 No.lu Hizmet Binasında bulunan İhale Salonunda yapılacaktır.


Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (link ihale zamanında aktif olacaktır)


Muğla Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hizmeti Alımı" ihalesi 26.11.2020 Perşembe günü saat 10.00'da 2 No.lu Hizmet Binasında bulunan İhale Salonunda yapılacaktır.

Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (link ihale zamanında aktif olacaktır)


Muğla Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı "Belediye Otomasyon Programı İdame ve Bakımı İçin Destek Hizmeti Alımı" ihalesi 27.11.2020 Cuma günü saat 10.00'da 2 No.lu Hizmet Binasında bulunan İhale Salonunda yapılacaktır.


Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (link ihale zamanında aktif olacaktır)


Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 Kalem Akaryakıt  Alımı İşi ihalesi 16.11.2020 Pazartesi günü saat 10:00'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.


Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (link ihale zamanında aktif olacaktır) 


Muğla Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı "2021 Yılı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti Alımı İşi" İhalesi 18.11.2020 Çarşamba günü saat 10.00'da 2 No.lu Hizmet Binasında bulunan İhale Salonunda yapılacaktır.

Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (link ihale zamanında aktif olacaktır) 


Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı 2021 Yılı Duvar ve Masa Takvimi Alımı ihalesi 1. oturumu 18.11.2020 Çarşamba günü saat 14:00'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.

Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (link ihale zamanında aktif olacaktır)


Muğla Büyükşehir Belediyesi 31 Kalem Ses, Işık ve Görüntü Sistemleri Malzemesi Alımı İşi İşi ihalesi 09.11.2020 Pazartesi günü saat 10:00'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.


Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (link ihale zamanında aktif olacaktır) 


Muğla Büyükşehir Belediyesi Suni Çim Halı Alımı İşi ihalesi 11.11.2020 Çarşamba günü saat 10:00'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.

Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (link ihale zamanında aktif olacaktır)


Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Torba ve Dereköy (Peksimet) Katı Atık Düzensiz (Vahşi) Depolama Sahalarının İşletilmesi İşi ihalesi 04.11.2020 Çarşamba günü saat 10:00'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.

Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (link ihale zamanında aktif olacaktır)


Muğla Büyükşehir Belediyesi Turizm Eksenli Sürdürülebilir Deniz Ulaşım Modeli Oluşturulması İşi Liman Yatırım Fizibilitesi Hizmeti Alımı İşi ihalesi 02.11.2020 Pazartesi günü saat 10:00'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.


Canlı yayı 2. oturumu izlemek için tıklayınız...  (link ihale zamanında aktif olacaktır)


Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı "Yatağan Katı Atık Aktarma İstasyonunun İşletilmesi ve Yatağan-Kavaklıdere İlçeleri   Belediye Atıklarının Menteşe Katı Atık Depolama Alanına Nakliyesi Hizmet Alımı İşi" İhalesi 20.10.2020 Salı günü saat 10.00'da 2 No.lu Hizmet Binasında bulunan İhale Salonunda yapılacaktır.

Canlı yayını izlemek için tıklayınız... (link ihale saatinde aktif olacaktır)22 Kısım Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı ihalesi 12.10.2020 Pazartesi günü saat 10:00'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.


Canlı yayınını izlemek için tıklayınız.. (Link ihale saatinde aktif olacaktır)


Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı "33 kalem Elektrik Malzemesi Alımı İşi" İhalesi 15.10.2020 Perşembe günü saat 10:00'da 2 No.lu Hizmet Binasında bulunan İhale Salonunda yapılacaktır.

Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (Link ihale saatinde aktif olacaktır)


Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Kırsal Alan Durağı Alımı ihalesi 15.09.2020 Salı günü saat 10:00'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.

Canlı yayını izlemek için tıklayınız..    (Link ihale zamanında aktif olacaktır)


Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Suni Çim Halı Alımı ihalesi 08.09.2020 Salı günü saat 10:00'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.

Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (Link ihale saatinde aktif olacaktır)


Ulaşım Dairesi Başkanlığı 5 Kısım Yol Çizgi Boyası ve Cam Küreciği Alımı İşi ihalesi 01.09.2020 Salı günü saat 10:00'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.

Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (link ihale zamanında aktif olacaktır)


Atatürk Büstü, Atatürk Büstü Bakım Onarımı ve Bayrak Direkleri Yapım İşi ihalesi 04.09.2020 Cuma günü saat 10:00'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.

Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (Link ihale saatinde aktif olacaktır)Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Maske ve Dezenfektan Malzemesi Alımı İşi ihalesi 17.08.2020 Pazartesi günü saat 10:00'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.

2. Oturum canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (Link ihale saatinde aktif olacaktır)MUĞLA İLİ, MENTEŞE İLÇESİ 1/1000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ HALİHAZIR HARİTA ÜRETİLMESİ İŞİ ihalesi 11.08.2020 Salı günü saat 10:00'da 2 Nolu hizmet binasında elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. 

NOT: Canlı yayın yapılmayacaktır.


Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na ait Muğla İli Marmaris İlçesi Turunç Mahallesi Kumlubük Mevkiinde Taş Duvar Yapılması Yapım İşi ihalesi 05.08.2020 Çarşamba günü saat 10:30'da Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2. Oturum Canlı yayınını izlemek için tıklayınız.. (Link ihale saatinde aktif olacaktır)


Uçak Anıtı ve Kaidesi Alımı ihalesi 28.07.2020 Salı günü saat 10:00'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır. 

2. Oturum Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (Link ihale zamanında aktif olacaktır)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       MUĞLA KENT HİZMETLERİ İNŞAAT TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET İŞLETMECİLİK İLETİŞİM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

 1. Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, aşağıda nitelikleri yıllık tahmini kira ve geçici teminat bedelleri belirtilen taşınmazların; 06/08/2020 tarihinde saat 10:00‘da, Muslihittin Mahallesi Mehmet Zekai Özbek Sok. No:63 Menteşe Muğla adresindeki “Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi toplantı salonunda“ , İhale Komisyonu huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile ilanda belirtilen sıraya göre kiralanmak üzere ihale edilecektir.

 

S.N.

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

NİTELİĞİ

KAPI

ALAN (m²)

YILLIK TAHMİNİ  KİRA BEDELİ(₺)

GEÇİCİ TEMİNAT (₺)

1

Bodrum

Çarşı(Liman)

776

26

Feribot Yazıhanesi

2

39,00

80.967,08+KDV

7.287,04 ₺

2

Bodrum

Çarşı(Liman)

776

26

Feribot Yazıhanesi

3

16,00

40.483,54 +KDV

3.643,52 ₺

3

Bodrum

Çarşı(Liman)

776

26

Feribot Yazıhanesi

5

23,00

48.121,94 +KDV

4.330,97 ₺

 

 1. İhale dokümanı (Şartname ve ekleri) Muslihittin Mahallesi Mehmet Zekai Özbek Sokak No:63 Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Menteşe Muğla adresinden görülebilir ve 100,00 TL ( Yüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir.
 2. İhalenin yapılacağı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

 1. Kimlik Sureti ve T.C Kimlik Numarası,
 1. İkametgâh Belgesi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği (www.turkiye.gov.tr adresinden alınacaktır.),
 1. Nitelik (faaliyet konusu) tanımı yapılan taşınmazlar için, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ihale ilan tarihinden önce kaydı olduğunu gösterir belge veya oda kayıt belgesinin bulunmaması halinde ilgili faaliyet konusuna ilişkin ustalık belgesi
 1. TÜZEL KİŞİLERDEN:

 

1.Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, dernekler müdürlüğünden veya ilgili makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküsü veya vekaletname,

2. Kamu tüzel kişiliğini temsilen ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi/kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ve yetkili kişi/kişilerin noterlikçe tasdik edilmiş imza beyannamesi,

3. Vergi kimlik numarası

        C. ORTAK BELGELER

1. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,

2. Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

3. İdare ve istekliler tarafından onaylı şartname ve ekleri,

4. İdare ve istekliler tarafından onaylı yer görme belgesi,

5. Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne vadesi geçmiş herhangi bir borcunun bulunmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve 1. Hukuk Müşavirliğince onaylanmış belge,

6. Feribot Yazıhanesi nitelikli taşınmazların ihalesine katılacak olan isteklilerden;

 1. Halihazırda Şirketimiz tarafından işletilen Bodrum Limanında bağlama ve yurt dışına sefer yapan gemiye/gemilere ait Gemi Tasdiknamesi ve Denize Elverişlilik Belgesi,
 2. Bir kira yılı içerisinde, 01 Nisan 31 Aralık tarihleri arasında, mücbir sebep olmadan toplam 15 takvim günü sefer aksatmayacağına dair taahhütname istenecektir.
 3. Hak lehtarlığının ispatı için istekli şahıs veya firma adının; Gemi Tasdiknamesi üzerinde Gemi Malikleri veya Gemi Kiracıları bölümünde, Denize Elverişlilik Belgesi üzerinde ise Donatan veya İşleten bölümünde bulunması gerekmektedir.

 

.D) Ortak Girişim olması halinde; Noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi,İş ortaklığında her bir ortağın (A) ve/veya (B) ile (C) bölümlerinde istenen belgeleri ayrı ayrı sunmaları zorunludur

E)   Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini taşıması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

7.İhaleye katılacakların, istenilen belgeleri 05/08/2020 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. Ancak; istekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.  Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

8.   2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme fesih edilir.

9.   İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

10. İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

11. Kiralananın yıllık kira bedeli 12 eşit taksitte aylık olarak Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin bildirdiği hesaba ödenir.

     12.   İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazların kiralanmasında Şartname hükümleri uygulanacaktır

 

 


Marangozhane Malzemesi Alımı ihalesi 07.07.2020 Salı günü saat 10:00'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır. 

Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (Link ihale saatinde aktif olacaktır)


Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı "Milas İlçesi Hacıabdi Mah. 1097 Ada, 5 nolu Parselde Muğla Büyükşehir Belediyesi Hacıabdi Kültür Merkezi Mimari-Statik-Mekanik-Elektrik Uygulama Projeleri, Hesap Raporları, Ekb Ön Hesap Raporu, Zemin Etüt Raporu Mahal Listeleri, Keşif, Metraj, Yaklaşık Maliyet Ve İhale Dosyası Hazırlanması Hizmet Alımı İşi" İhalesi 02.07.2020 Perşembe günü saat 10.00'da 2 No.lu Hizmet Binasında bulunan İhale Salonunda yapılacaktır.

Canlı yayını izlemek için tıklayınız... (Link ihale zamanında aktif olacaktır)


Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Konteyner Alımı ihalesi 30.06.2020 Salı günü saat 10:00'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.

canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (Link ihale zamanında aktif olacaktır)


  Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na ait Muğla İli Bodrum, Yatağan, Datça, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer İlçelerine Bağlı Muhtelif Mahallelerde Plentmiks Temel Tabakası, BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) Kaplama, Parke Kaplama ve Sanat Yapıları Yapılması  Yapım İşi ihalesi 24.06.2020 Çarşamba günü saat 14:00'de Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (Link ihale zamanında aktif olacaktır)


Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik İşaret ve Levhaları, Levha Direkleri ve Sinyalizasyon Malzemesi Alımı ihalesi 22.06.2020 Pazartesi günü saat 10:00'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.

Canlı yayını izlemek için tıklayınız..


Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı "Vinil Billboard, Totem, Megalight, Kule ve Raket Afiş Alımı İşi" İhalesi 12.06.2020 Cuma günü saat 10:00'da 2 No.lu Hizmet Binasında bulunan İhale Salonunda yapılacaktır.

2. Oturum Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. 


Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol ve Kaldırım Bakım Onarımlarında Kullanılmak Üzere Malzeme  Alımı ihalesi 20.05.2020 Çarşamba günü saat 10:00'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.

Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (Link ihale zamanında aktif olacaktır)


Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhatarlıklar Dairesi Başkanlığı "Billboard, Totem, Kule, Megalight, Raket Baskı ve Uygulama işi" İhalesi 21.05.2020 Perşembe günü saat 10:00'da 2 No.lu Hizmet Binasında bulunan İhale Salonunda yapılacaktır.

Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (link ihale zamanında aktif olacaktır)


Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı "Kıyafet Alımı" İhalesi 21.05.2020 Perşembe günü saat 10:00'da 2 No.lu Hizmet Binasında bulunan İhale Salonunda yapılacaktır.

Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (Link ihale zamanında aktif olacaktır)


Muğla Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı "175 kalem Elektrik Tesisatı Malzemesi Alımı" İhalesi 07.05.2020 Perşembe günü saat 10:00'da 2 No.lu Hizmet Binasında bulunan İhale Salonunda yapılacaktır. 

Canlı yayını izlemek için tıklayınız...


Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na ait Muğla İli Menteşe İlçesi Sosyo-Kültürel Alan Sundurma Yapısında Cephe Kapatılması  Yapım İşi ihalesi 28.04.2020 Salı günü saat 14:00'de Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (link ihale zamanında aktif olacaktır)


Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı "Kişisel Koruyucu Ekipman ve Dezenfektan Alımı" İhalesi 29.04.2020 Çarşamba günü saat 10:00'da 2 No.lu Hizmet Binasında bulunan İhale Salonunda yapılacaktır.


Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (Link ihale zamanında aktif olacaktır)


Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı "Gıda ve Temizlik Malzemesi Alımı" İhalesi 30.04.2020 Perşembe günü saat 10:00'da 2 No.lu Hizmet Binasında bulunan İhale Salonunda yapılacaktır. 


Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (Link ihale zamanında aktif olacaktır)


Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Demir Malzemesi Alımı ihalesi 21.04.2020 Salı günü saat 10:00'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.

Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (link ihale zamanında aktif olacaktır) 


Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 2 Kısım Gıda ve Temizlik Malzemesi Alımı İşi ihalesi 08.04.2020 Çarşamba günü saat 10:00'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.

Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (Link ihale zamanında aktif olacaktır)


Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı "2 kısım Trafik İşaret ve Uyarıcıları Alımı" İhalesi 31.03.2020 Salı günü saat 10:00'da 2 No.lu Hizmet Binasında bulunan İhale Salonunda yapılacaktır. 

Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (link ihale zamanında aktif olacaktır)


Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı 6 Kısım Hazır Kuru Mama ve Konserve Mama Alımı İşi ihalesi 26.03.2020 Perşembe günü saat 10:00'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (link ihale zamanında aktif olacaktır)


Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Madeni Yağ, Gres ve Antifiriz Alımı İşi ihalesi 11.03.2020 Çarşamba günü saat 10:00'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.

Canlı yayını izlemek için tıklayınız..


Muğla Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Elektrik Malzemesi Alımı ihalesi 13.03.2020 Cuma günü saat 10:00'da 2 No.lu Hizmet Binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.

Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (link ihale zamanında aktif olacaktır)


Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na ait Muğla Büyükşehir Belediyesi Makine ve İkmal Tesisleri Otopark Yapısında Tadilat Yapılması Yapım İşi ihalesi 03.03.2020 Salı günü saat 14:00'de Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (link ihale zamanında aktif olacaktır)


Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Araştırması Hizmet Alımı ihalesi 28.02.2020 Cuma günü saat 10:00'da 2 No.lu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır. 

Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (link ihale zamanında aktif olacaktır)

2. oturum canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (link ihale zamanında aktif olacaktır)


Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı İki Ayaklı Durak ve Kırsal Alan Durak Alımı ihalesi 12.02.2020 Çarşamba günü saat 10:00'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.

Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. ( Link ihale saatinde aktif olacaktır ) 


İlan detayları için tıklayınız..


İhale ilanı detayları için tıklayınız..


Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na ait Muğla İli Menteşe İlçesi Camikebir Mahallesi Gözcüler Evi Restorasyonu Yapılması Uygulama İşi ihalesi 11.12.2019 Çarşamba günü saat 14:00'de Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.

 

 Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (Link ihale zamanında aktif olacaktır)


Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı Unlu Mamuller, İçecek ve Çerez Alımı ihalesi 1. oturumu 12.12.2019 Perşembe günü saat 10:00'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.


Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (Link ihale zamanında aktif olacaktır)

2. Oturum Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. (Link ihale zamanında aktif olacaktır)


Muğla Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti Alımı ihalesi 1. oturumu 11.12.2019 Çarşamba günü saat 10:00'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.


Canlı yayını izlemek için tıklayınız. (Link ihale zamanında aktif olacaktır)

2. Oturum Canlı yayını izlemek için tıklayınız. (Link ihale zamanında aktif olacaktır)


Muğla Büyükşehir Belediyesi 2020 Yılı Kalorifer Yakıtı ve Motorin  Alımı ihalesi 09.12.2019 Pazartesi günü saat 10:00'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.


Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. ( Link ihale zamanında aktif olacaktır. )


Muğla Büyükşehir Belediyesi Elektrik Enerjisi Alımı İşi ihalesi 06.12.2019 Cuma günü saat 14.00'te 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.

Canlı yayını izlemek için tıklayınız.. ( Link ihale zamanında aktif olacaktır. )


Muğla Büyükşehir Belediyesi Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hizmeti Alımı İşi ihalesi 05.12.2019 Perşembe günü saat 10.00'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.

Canlı Yayını İzlemek İçin tıklayınız..  ( Link İhale Zamanında Aktif Olacaktır. )


Muğla Büyükşehir Belediyesi Metro Ethernet İnternet, xDSL, MPLS VPN ve Ses Hizmeti Alımı İşi ihalesi 06.12.2019 Cuma günü saat 10.00'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.


Canlı Yayını İzlemek İçin tıklayınız.. ( Link İhale Zamanında Aktif Olacak )


Muğla Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında 2020 Yılı İçerisinde Vektörle Mücadele Hizmeti Alımı İşi ihalesi 04.12.2019 Çarşamba günü saat 10.00'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.


Canlı Yayını İzlemek İçin tıklayınız..  ( Link İhale Zamanında Aktif Olacaktır. )


Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 2020 Yılı Akaryakıt  Alımı ihalesi 03.12.2019 Salı günü saat 10:00'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.


Canlı Yayını İzlemek İçin tıklayınız..  (Link İhale Zamanında Aktif Olacaktır.)


 Muğla Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İşyeri Hekimliği Hizmeti  Alımı  ihalesi 1. oturumu 25.11.2019 Pazartesi günü saat 14:00'te 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır. 


Canlı Yayını İzlemek İçin tıklayınız...  ( Lİnk İhale Zamanında Aktif Olacaktır. )


Muğla Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı  Kısa Mesaj (SMS) Hizmeti Alımı  ihalesi 20.11.2019 Çarşamba günü saat 10:00'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.


Canlı Yayını İzlemek İçin tıklayınız...  ( Lİnk İhale Zamanında Aktif Olacaktır. )


Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı  2 Kalem Süt Soğutma Tankı Alımı ihalesi 21.11.2019 Perşembe günü saat 10:00'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.


Canlı Yayını İzlemek İçin tıklayınız...  ( Lİnk İhale Zamanında Aktif Olacaktır. )


Muğla Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı  2020 Yılı için Mobil İletişim (GSM), M2M, GSM DATA Hizmeti Alımı  ihalesi 19.11.2019 Salı günü saat 10:00'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.


Canlı Yayını İzlemek İçin tıklayınız...  ( Lİnk İhale Zamanında Aktif Olacaktır. )


Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı  Unlu Mamul, İçecek ve Çerez Alımı  ihalesi 1. oturumu 15.11.2019 Cuma günü saat 10:00'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.


Canlı Yayını İzlemek İçin tıklayınız...  ( Lİnk İhale Zamanında Aktif Olacaktır. )

14:30 da yapılacak 2. oturum için tıklatınız... ( Lİnk İhale Zamanında Aktif Olacaktır. )


Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı  Avadanlık, Hırdavat, Makine ve Yedek Parça Alımı ihalesi 1. oturumu 14.11.2019 Perşembe günü saat 10:00'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.


Canlı Yayını İzlemek İçin tıklayınız...  ( Lİnk İhale Zamanında Aktif Olacaktır. )


Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı  Torba ve Dereköy(Peksimet) Düzensiz(Vahşi) Katı Atık Depolama Sahasının İşletilmesi Hizmeti  Alımı ihalesi 12.11.2019 Salı günü saat 10:00'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.


Canlı Yayın İçin tıklayınız...  ( Link ihale saatinde aktif olacaktır.)


Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı  Madeni Yağ ve Antifriz  Alımı ihalesi 05.11.2019 Salı günü saat 10:00'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.Canlı Yayın İçin tıklayınız...  ( Link ihale saatinde aktif olacaktır. )


Muğla Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 2 Ay Süre ile MPLS VPN, Metro Ethernet İnternet, Ses ve xDSL  Hizmeti Alımı ihalesi 2. açık oturumu 30.09.2019 Çarşamba günü saat 10:00'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.


Canlı yayın için tıklayınız.. (Link ihale zamanında aktif olacaktır)


Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Şişme Bot ve Motor Alımı ihalesi 25.10.2019 Cuma günü saat 10:00'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.


Canlı yayın için tıklayınız.. (Link ihale zamanında aktif olacaktır)


Muğla Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 2 Ay Süre ile MPLS VPN, Metro Ethernet İnternet, Ses ve xDSL  Hizmeti Alımı ihalesi 25.10.2019 Cuma günü saat 11:00'de 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.


Canlı yayın için tıklayınız.. (Link ihale zamanında aktif olacaktır)Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Oyun Gurubu ve Açık Alan Spor Aletleri  Alımı ihalesi 11.10.2019 Cuma günü saat 10:00'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.


Canlı yayın için tıklayınız.. (Link ihale zamanında aktif olacaktır) 


Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı 6 Kısımlı Trafik Malzemesi ve Durak Alımı ihalesi 08.10.2019 Salı günü saat 10:00'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.


Canlı yayın için tıklayınız.. (Link ihale zamanında aktif olacaktır)


Muğla Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 3 Ay Süre ile MPLS VPN, Metro Ethernet İnternet, Ses ve xDSL  Hizmeti Alımı ihalesi 2. açık oturumu 17.09.2019 Salı günü saat 14:00'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.Canlı Yayın için tıklayınız.. (Canlı yayın linki ihale zamanında aktif olacaktır.)


Muğla Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 3 Ay Süre ile MPLS VPN, Metro Ethernet İnternet, Ses ve xDSL  Hizmeti Alımı ihalesi 16.09.2019 Pazartesi günü saat 10:30'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.  


Canlı Yayın için tıklayınız.. (Canlı yayın linki ihale zamanında aktif olacaktır.)


Muğla Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Belediye Otomasyon Programı Bakım Hizmeti Alımı ihalesi 12.09.2019 Perşembe günü saat 10:00'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.


Canlı Yayın için tıklayınız.. (Canlı yayın linki ihale zamanında aktif olacaktır.)


Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 43 Kısım Tıbbi Sarf Malzeme Alımı ihalesi 21.08.2019 Çarşamba günü saat 10:00'da 2 Nolu hizmet binasında bulunan ihale salonunda yapılacaktır.


İhale anını canlı yayın olarak izlemek için lütfen tıklayınız..T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ

İHALE İLANI

 

 1. Aşağıda cinsi, markası, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati belirtilen Büyükşehir Belediyesine ait kullanımı ekonomik olmayan araçlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45’nci maddesi uyarınca Açık Arttırma Usulü ile ihale edilmek suretiyle satılacaktır.

ARAÇ SATIŞ LİSTESİ

 

Sıra No

Cinsi

İmal Yılı

Plaka No

Marka/Model

Muhammen Bedeli TL.                      (% 1 KDV Hariç)

Geçici Teminat (TL.)

İhale Saati

 
 

1

Binek Otomobil

1993

48 NE 631

Ford Taunus Gts

1.000,00

30,00

14:35

 

2

Binek Otomobil

1993

48 NK 712

Tofaş Kartal Slx

6.500,00

195,00

14:50

 

3

Binek Otomobil

1998

48 EM 813

Opel Frontera

3.000,00

90,00

15:05

 

Araçların Muhammen Bedeli Toplamı

10.500,00

 

 

 
 1. İhale 05 / 04 / 2018 Perşembe günü yukarıda belirtilen saatte Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, ihale komisyonunca yapılacaktır.
 2. İhale ile ilgili şartname ve diğer evraklar Büyükşehir Belediyesi, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Taşınır Mal ve Ambarlar Şube Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir ve aynı adresten temin edilebilir.
 3. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;
  1. Gerçek kişiler

                        1-  T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdanı Sureti,

      2-  İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış İkametgah Belgesi,

3-  Geçici Teminatın yatırıldığına ilişkin belge aslı,

4-  Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

5-  Ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

6-  Katılımcı tarafından "okudum anladım" şeklinde imzalanmış şartname ve taahhütname,

                  b)   Tüzel kişiler

                        1-  Tüzel kişiler adına teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl                                       içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri;

 1. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

 1. Geçici Teminatın yatırıldığına ilişkin belge aslı,
 2. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
 3. Ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
 4. Katılımcı tarafından "okudum anladım" şeklinde imzalanmış şartname ve taahhütname,

     5-   Katılımcılar bu şartnamenin ekindeki örneğine uygun olarak, aracın, hali hazır durumunu yerinde    

           ( Büyükşehir Belediyesi 2 Nolu Hizmet Binası ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Gökova Konkasör             Şantiyesi) görüp incelendiğine dair yazılı taahhütnameyi vereceklerdir.                        

            Katılımcılar aracın, muhammen bedelinin % 3’ ü tutarında geçici teminat vereceklerdir.                            (Teminat mektubu dışındaki geçici teminatlar Büyükşehir Belediyesi, Mali Hizmetler Dairesi             Başkanlığı, Muhasebe Şube Müdürlüğünün belirttiği ilgili hesabına yatırılacaktır)

6- Katılımcılar istenen belgeleri ve geçici teminatları ihale günü saat 11.00’e kadar yeterlilik                           değerlendirmesi için Büyükşehir Belediyesi, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Taşınır Mal ve       Ambarlar Şube Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

 1. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhalenin yapılmaması veya iptal edilmesi nedeniyle istekliler bir hak talep edemez. İlan Olunur.

                                                                                                                                                                                                                                         

 

İlan metni için tıklayınız... 


Erhan HOŞGÜL 

İhale ve Satın Alma Şube Müdür V.

İhale ve Satın Alma Şube Müdürlüğü’ nün görevleri şunlardır;

a) İhalesi yapılacak işlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na göre ilgili Biriminden Başkanlık Olur'u, Yaklaşık Maliyet, Bütçe Onayı, İlan Bütçesi, Teknik Şartname, Proje, Pursantaj Tablosu vs. belgeler bir ön yazı ekinde Birimimize gelen ihale taleplerinin ihale dokümanını oluşturmak,

b) Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına bağlı birimlerden yapılan sarf malzemesi (temizlik ve kırtasiye gibi), (projelendirme ile ilgili hariç) hizmet alım, yapım ve danışmanlık alım taleplerini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ilgili alım maddesine uygun şekliyle sonuçlandırıp, talep eden birime teslim etmekle görevlidir.

c) Bütçesi, Teknik Şartname, Proje , Pursantaj Tablosu vs. belgeler bir ön yazı ekinde Birimimize gelen ve Birimimizce bu verilerin üzerine ihale dokümanı oluşturmak, 

d) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 60. maddesinde de belirtildiği üzere harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla, harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayı ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22. maddesindeki işlemleri yerine getirmek.

e) İhale ilanlarının yayımlanma aşamasına kadar takibini yapmak,

f) İhale komisyonunda; sekretarya görevini yaparak, dokümanları "İhale İşlem Dosyası" haline getirmek,

g) Tüm İhaleler ilgili yazışmaların, ilgili mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak,

h) Sonuçlanan ihaleye ilişkin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10.maddesi uyarınca istenen belgelerin, ihale üzerinde kalan istekliden alınarak, ihalenin yapılmasını talep eden birime sözleşme imzalamak üzere üst yazı ile göndermek.

ı) Kamu İhale mevzuatı ile ilgili değişiklikleri internette www.kik.gov.tr adresinden ve Resmi Gazeteden takip etmek.

i) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3. Maddesi kapsamında yapılacak alımlar. İhalesi yapılan mal ve hizmet alımı işlerinden ön mali kontrol gerektirenlere bu işlemleri yaptırmak.

j) Müdürlük bünyesinde çalışanları denetlemek, işlerin zamanında ve mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak.

k) Yapılan iş ve işlemlerle ilgili yılsonunda faaliyet raporu hazırlamak.

l) Daire Başkanlığınca verilen iş ve işlemleri yapmak.

Erhan HOŞGÜL

Taşınır Mal ve Ambarlar Şube Müdür V.

Özgeçmiş


Taşınır Mal ve Ambarlar Şube Müdürlüğü ‘nün Görevleri;

a) Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Taşınır Mal ve Ambarlar Şube Müdürlüğü, Belediyemizce kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesini sağlamak üzere faaliyet göstermektedir.

b) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 44. Maddesi ve Taşınır Mal Yönetmeliği esas ve usulleri doğrultusunda Daire Başkanlığımıza ait, taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtların tutulmasını, bunlara ilişkin belge ve cetvellerin düzenlenmesini ve taşınır yönetim hesap cetvellerinin düzenlenmesini sağlamak.

c) Harcama birimlerinde görevlendirilecek, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinin birimlerince görevlendirilmelerini ve kefalete tabi tutulmalarını sağlamak ve harcama birimlerince görevlendirilen Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinin eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak ve ilgili birim ile işbirliği içinde bulunmak.

d) Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinin ( emeklilik, ölüm, istifa gibi nedenlerle görevden ayrılmaları  )  sorumluluğunda bulunan ambarların devir işlemlerinin yapılmasını sağlamak

e) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince Taşınır Mal ve Ambarlar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan taşınır kayıtlarına ilişkin evrakların dosyalanması ile ilgili arşiv hizmetlerini yürütmek

f) Taşınırların takibine ilişkin olarak barkot sisteminin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek

g) Taşınırların tüm giriş ve çıkış kayıtları ile kullanılacak defter, belge ve cetvellerin bilgisayar ortamında tutulması ve düzenlenmesini sağlamak üzere taşınır kaydına ilişkin yazılımların etkin ve verimli biçimde kullanımını sağlamaya yönelik yazılım programlarında gerekli değişiklikleri yapmak.

h) Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde Müdürlüğe bağlı Merkez Ambarda bulunan malzemelerin giriş ve çıkış hareketlerini izleyerek stok ikmalinin zamanında yapılmasını sağlamak

ı) Belediye Başkanlığımız ve bağlı birimlerinin ihtiyacı olan temizlik ve kırtasiye malzemelerinin dağıtımını sağlamak.

i) Harcama birimlerinin dönemsel tüketim çıkışlarını gösteren listelerinin 3 ‘er aylık dönemler halinde düzenlenmesini ve muhasebe kayıtlarının yapılması amacıyla Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına bildirilmesini sağlamak.

j) Harcama birimlerine bağlı ambarların yılsonu sayım işlemlerinin yapılması, Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabına ilişkin cetvellerin düzenlenmesi ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına iletilerek istenildiğinde ibraz edilmesini sağlamak.

k) Harcama Birimi Yönetim Hesabı Cetvellerinin işlemlerini yapmak ve Taşınır Kesin Hesabına ilişkin cetvelleri ilgili mercilere sunmak üzere Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına göndermek.

l) Harcama birimlerince hurdaya ayrılan veya ekonomik ömrünü tamamlayan araç, gereç ve malzemelerin ilgili mevzuat hükümlerine göre satışlarının yapılmasını sağlamak.

m) Müdürlük bünyesinde çalışanları denetlemek, işlerin zamanında ve mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak.

n) Yapılan iş ve işlemlerle ilgili yılsonunda birimimize ait faaliyet raporu hazırlamak.

o)  Daire Başkanı tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak