Live Stream

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı


Aylin GİRAY

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı


Özgeçmiş

1972 yılında Kırklareli’nde doğan Aylin GİRAY, 1993 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İstanbul’da deniz deşarjları, atık yönetimi ve atık su arıtımı konularında özel sektörde çalıştıktan sonra, 1999 yılında Çevre Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğünde çevre mühendisi olarak göreve başladı. 2015 yılından itibaren Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Giray evli ve 2 çocuk annesidir.


Daire Başkanlığımızca;

 • 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu,
 • 2872 sayılı Çevre Kanunu,
 • Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul Ve Esasları Yönetmeliği ve ilgili diğer yönetmeliklerdeki sorumluluk ve yetkilerimiz çerçevesinde;
 1. Çevrenin korunması,
 2. Geliştirilmesi,
 3. Çevre kirliliğinin önlenmesi,

amacıyla çalışmalar yürütülmektedir.

Daire Başkanlığımız;

a) Çevre Şube Müdürlüğü

b) Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü

c) Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü

d) Hafriyat ve Denetim Şube Müdürlüğü

e) İdari ve Mali İşler Şefliği

olmak üzere 4 Şube ve 1 Şeflikten oluşmaktadır.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Katı Atık Toplama Teknesi Alımı ihalesi 28.03.2023 Salı günü saat 10.00'da elektronik ortamda yapılacaktır.


İhale ilan metni için tıklayınız... Yarışmanın teknik şartnamesi için tıklayınız..

Su tasarrufu  broşürü için tıklayınız..
Şartname için tıklayınız..Başvuru formu için tıklayınız..


Şartname için tıklayınız..
Firma isimleri ve telefon numaraları için tıklayınız...


“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ DURDURABİLİRSİN”

Temalı Enerji Azaltımı Yarışması

  

         Büyükşehir Belediyemizce yürütülmekte olan ve AB tarafından finanse edilen İklim Değişikliği Azaltımı Projesi kapsamında “İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ DURDURABİLİRSİN” temalı enerji azaltımı yarışması düzenlenmektedir.

         Yarışma ile; vatandaşlarımızda enerjinin etkin ve verimli kullanımı konusunda farkındalık oluşturulması, konutlarda gereksiz enerji tüketiminin azaltılması, katılımcıların uygulamış olduğu tasarruf tedbirleri ile elde ettikleri kazancın diğer kesimlere de örnek teşkil etmesi amaçlanmaktadır.

         Yarışma ile ilgili başvurular posta yolu ile veya elden şartnamede belirtilen adrese yapılabilecektir. Yarışma ile ilgili dökümanlara ve şartnameye linkten ulaşılabilecektir.


Teknik şartname için tıklayınız...

Başvuru formu için tıklayınız...


İlan metni için tıklayınız... 

İlan metni için tıklayınız... 

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin değiştirilmesine dair yönetmelik ektedir. 

Çevre Koruma Görev Yetki Çalışma Usul Ve Esasları Yönetmeliği Tıklayınız 

İlimiz Bodrum ilçesi genelinde evsel nitelikli katı atıklar (çöpler) vahşi olarak depolanmaktadır ve ilçe genelinde düzenli depolama tesisi mevcut değildir. Bu nedenle vahşi çöp depolama sahaları gerek insan, gerek çevre sağlığına zarar verecek yangın, toz, koku, bulaşıcı hastalık, haşere, sinek ve kirlilik oluşumu gibi risklere sebep olmaktadır.


Bodrum Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Projesi çalışmalarıyla ilgili olarak; 20/01/2012 tarih V.737 karar numarası ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı, 08/09/2015 tarih ve E.11281 sayılı yazı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Uygulama Projelerinin onayı,10/09/2015 tarih ve 6 sayı ile Bodrum Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinin imar durum onay belgesi ve imar durum onay belgesi onay aşamasında ilgili kurumlardan uygun görüşler, proje alanı için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nden 30/11/2015 tarihli olur ile Kesin İzin Oluru alınmış; 330 gün süreli yapım işi ihalesi 16/02/2016 tarihinde, yüklenici firma ile sözleşme 06/04/2016 tarihinde, yüklenici firmaya yer teslimi 18/04/2016 tarihinde Büyükşehir Belediyemizce yapılmıştır.


2017 Mart ayı sonunda inşaatının tamamlanıp işletmeye alınması planlanan Bodrum Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinin, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan Büyükşehir Belediyemize tahsis edilen proje alanında bulunan ağaçların Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından temizlenmeyip, tarafımıza teslim edilmemesi nedeniyle yapım işlerine başlanamamaktadır.


Proje kapsamında ilk etapta depolama (lot) alanları, sızıntı suyu arıtma tesisi, tesis ulaşım yolları, kantar ve idari binalar yapılacaktır. Projenin 2. etabında ise entegre katı atık bertarafı anlayışıyla ekonomik açıdan değeri olan ve geri dönüşümü mümkün olan ambalaj atıklarının ayrıştırıldığı ön işlem tesisi, katı atık içerisindeki metan gazından elektrik enerji elde edilmesi için biyogaz tesisi ve yine evsel katı atık içerisindeki biyobozunur kısımdan gübre olarak faydalanılabilmesi için kompost tesisinin yapılacaktır.


Proje kapsamında ayrıca Bodrum ilçe genelinde 2 ayrı yere aktarma istasyonu yapılarak, ilçe genelinde oluşan katı atıkların toplanarak tesise taşınması sağlanacaktır. Bodrum katı atık düzenli depolama tesisinin hayata geçirilmesi ile de ilçe genelinde mevcut olan ve çevre ve insan sağlığı açısından risk teşkil eden vahşi depolama sahalarının rehabilitasyonu gerçekleştirilecektir.

 

 

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği için tıklayınız... 

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum Torba Mevkii'nde 4 Mayıs 2016 tarihinde saat 14.00'te yapılması planlanan Hafriyat Atıklarının Geri Kazanımı Tesisi Açılışı olumsuz hava şartları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. 


Halkımıza duyurulur.

                MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Aşağıda tahmini bedeli, geçici teminat tutarı, aylık sabit kira bedeli ve aylık cirodan alınacak minimum pay oranı belirtilen, Muğla Büyükşehir Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altındaki Menteşe İlçesi, Akkaya Mahallesi, Sarıotluk Mevkii’nde bulunan Menteşe Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi sahasında Muğla Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi yapılacak azami 1.446 m2 taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile “Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binası Meclis Salonu”nda 21/04/2016 Perşembe saat 14:00 ‘de İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda ihale ile kiralanacaktır.

 1. Muhammen Bedeli:  576.000 TL (BEŞYÜZYETMİŞALTI BİN TÜRK LİRASI)

Geçici Teminat Tutarı: 17.280 TL (ON YEDİ BİN İKİ YÜZ SEKSEN TÜRK LİRASI)

Aylık sabit kira bedeli: 15.000 TL (ON BEŞ BİN TÜRK LİRASI)

Aylık cirodan alınacak minimum pay oranı: %13

 1. İhalede muhammen bedel yalnız geçici teminat tutarının belirlenmesi için verilmiştir. İhale kapsamında Kiracı aylık sabit kira ile ciro üzerinden pay ödeyecektir. İhalede kira bedeli sabit tutulacak olup, verilen minimum ciro payı üzerinden artırım yapılacaktır.
 2. İhale dokümanı (Şartname ve ekleri) Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından bedelsiz alınabilir.
 3. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
 4. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
 5. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

GERÇEK KİŞİLERDEN:

 1. İkametgâh Belgesi,
 2. Nüfus Kayıt Örneği,
 3. Geçici teminat mektubu veya makbuzu
 4. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
 5. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 6. İdare ve istekliler tarafından onaylı ‘’Şartname‘’ ve ‘’Yer Görme Belgesi‘’
 7. Muğla Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından kira/ecrimisil/işgaliye borcu olmadığına dair belge,
 8. İhale tarihinden önce, en az son 1 yıldan bu yana Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı olduğu Meslek Odasına kaydı olduğuna dair belge;
 9. Son 5 yıl içerisinde en az 1 adet tıbbi atık sterilizasyon tesisi inşaatını tamamlamış olduğuna veya son 10 yıl içerisinde kesintisiz olarak 1 yıl boyunca en az 1 adet tıbbi atık sterilizasyon tesisinin işletmesini tamamlamış ya da devam ediyor olduğuna dair belge.

TÜZEL KİŞİLERDEN:

 1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
 2. Noter tasdikli imza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya onaylı sureti ile yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.
 3. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
 4. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
 5. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 6. İdare ve İstekliler tarafından onaylı ‘’Şartname‘’ ve ‘’Yer Görme Belgesi‘’
 7. Muğla Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından kira/ecrimisil/işgaliye borcu olmadığına dair belge,
 8. Son 5 yıl içerisinde en az 1 adet tıbbi atık sterilizasyon tesisi inşaatını tamamlamış olduğuna veya son 10 yıl içerisinde kesintisiz olarak 1 yıl boyunca en az 1 adet tıbbi atık sterilizasyon tesisinin işletmesini tamamlamış ya da devam ediyor olduğuna dair belge.
 1. Ortak Girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
 1. Kira Bedelinin Ödenmesi; aylık sabit kira bedeli her ayın 15. günü, ihale sonucu karara bağlanan ciro oranı ise takip eden ayın 15. günü ödenecektir. İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 20/04/2016 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. Ancak; istekliler 2886 sayılı Kanununun 37. Maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.  Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
 2. 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.
 3. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.                           MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


 1. Aşağıda tahmini bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen, Muğla Büyükşehir Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altındaki Fethiye İlçesi, Yakacık Mahallesi, Akçataşlar Mevkii’nde bulunan Fethiye Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi sahasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanacak projesine göre Fethiye Ön İşlem Tesisi yapılacak taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile “Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binası Meclis Salonu”nda 21/04/2016 tarihinde saat 14:00 ‘de İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda ihale ile kiralanacaktır.
 2.                                                          Muhammen Bedeli:  695.000 TL (ALTI YÜZ DOKSAN BEŞ BİN TÜRK LİRASI)

                                                          Geçici Teminat Tutarı: 20.850 TL(YİRMİ BİN SEKİZ YÜZ ELLİ TÜRK LİRASI)

 1. İhale dokümanı (Şartname ve ekleri) Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından bedelsiz alınabilir.
 2. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
 3. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
 4. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

GERÇEK KİŞİLERDEN:

 1. İkametgâh Belgesi,
 2. Nüfus Kayıt Örneği,
 3. Geçici teminat mektubu veya makbuzu
 4. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
 5. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 6. İdare ve istekliler tarafından onaylı ‘’Şartname‘’ ve ‘’Yer Görme Belgesi‘’
 7. Muğla Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından kira/ecrimisil/işgaliye borcu olmadığına dair belge,
 8. İhale tarihinden önce, en az son 1 yıldan bu yana Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı olduğu Meslek Odasına kaydı olduğuna dair belge;
 9. Son 5 yıl içerisinde en az 1 adet toplama ayrıştırma tesisi ya da ön işlem tesisi inşaatını tamamlamış olmak veya son 10 yıl içerisinde kesintisiz olarak 3 yıl boyunca en az 1 adet toplama ayrıştırma tesisi ya da ön işlem tesisi işletmesini tamamlamış ya da devam ediyor olmak.

TÜZEL KİŞİLERDEN:

 1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
 2. Noter tasdikli imza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya onaylı sureti ile yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.
 3. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
 4. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
 5. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 6. İdare ve İstekliler tarafından onaylı ‘’Şartname‘’ ve ‘’Yer Görme Belgesi‘’
 7. Muğla Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından kira/ecrimisil/işgaliye borcu olmadığına dair belge,
 8. Son 5 yıl içerisinde en az 1 adet toplama ayrıştırma tesisi ya da ön işlem tesisi inşaatını tamamlamış olmak veya son 10 yıl içerisinde kesintisiz olarak 3 yıl boyunca en az 1 adet toplama ayrıştırma tesisi ya da ön işlem tesisi işletmesini tamamlamış ya da devam ediyor olmak.
 1. Ortak Girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
 1. Kira Bedelinin Ödenmesi; kira bedeli her ayın 15. günü 12 eşit taksitle ve defaten ödenecektir.
 2. İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 20/04/2016 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. Ancak; istekliler 2886 sayılı Kanununun 37. Maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.  Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
 3. 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.
 4. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.


                                                    MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


 1. Aşağıda tahmini bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen, Muğla Büyükşehir Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altındaki Marmaris İlçesi, Yeşilbelde Mahallesi, Akçaalan Mevkii’nde bulunan Marmaris Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi sahasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanacak projesine göre Marmaris Ön İşlem Tesisi yapılacak azami 5.088 m2 taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile “Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binası Meclis Salonu”nda 21/04/2016 Perşembe saat 14:00 ‘de İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda ihale ile kiralanacaktır.
 2. Muhammen Bedeli: 489.000 TL (DÖRT YÜZ SEKSEN DOKUZ BİN TÜRK LİRASI)

Geçici Teminat Tutarı: 14.670 TL (ON DÖRT BİN ALTI YÜZ YETMİŞ TÜRK LİRASI)

 1. İhale dokümanı (Şartname ve ekleri) Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından bedelsiz alınabilir.
 2. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
 3. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
 4. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

GERÇEK KİŞİLERDEN:

 1. İkametgâh Belgesi,
 2. Nüfus Kayıt Örneği,
 3. Geçici teminat mektubu veya makbuzu
 4. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
 5. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 6. İdare ve istekliler tarafından onaylı ‘’Şartname‘’ ve ‘’Yer Görme Belgesi‘’
 7. Muğla Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından kira/ecrimisil/işgaliye borcu olmadığına dair belge,
 8. İhale tarihinden önce, en az son 1 yıldan bu yana Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı olduğu Meslek Odasına kaydı olduğuna dair belge;
 9. Son 5 yıl içerisinde en az 1 adet toplama ayrıştırma tesisi ya da ön işlem tesisi inşaatını tamamlamış olmak veya son 10 yıl içerisinde kesintisiz olarak 3 yıl boyunca en az 1 adet toplama ayrıştırma tesisi ya da ön işlem tesisi işletmesini tamamlamış ya da devam ediyor olmak.

TÜZEL KİŞİLERDEN:

 1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
 2. Noter tasdikli imza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya onaylı sureti ile yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.
 3. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
 4. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
 5. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 6. İdare ve İstekliler tarafından onaylı ‘’Şartname‘’ ve ‘’Yer Görme Belgesi‘’
 7. Muğla Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından kira/ecrimisil/işgaliye borcu olmadığına dair belge,
 8. Son 5 yıl içerisinde en az 1 adet toplama ayrıştırma tesisi ya da ön işlem tesisi inşaatını tamamlamış olmak veya son 10 yıl içerisinde kesintisiz olarak 3 yıl boyunca en az 1 adet toplama ayrıştırma tesisi ya da ön işlem tesisi işletmesini tamamlamış ya da devam ediyor olmak.
 1. Ortak Girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
 1. Kira Bedelinin Ödenmesi; kira bedeli her ayın 15. günü 12 eşit taksitle ve defaten ödenecektir.
 2. İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 20/04/2016 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. Ancak; istekliler 2886 sayılı Kanununun 37. Maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.  Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
 3. 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.
 4. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.


                                                       MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 1. Aşağıda tahmini bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen, Muğla Büyükşehir Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altındaki Ortaca İlçesi, Gölbaşı Mahallesi, Kocabel Mevkii’nde bulunan Ortaca Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi sahasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanacak projesine göre Ortaca Ön İşlem Tesisi yapılacak azami 2.500 m2 taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile “Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binası Meclis Salonu”nda 21/04/2016 Perşembe saat 14:00 ‘de İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda ihale ile kiralanacaktır.
 2. Muhammen Bedeli: 233.000 TL (İKİ YÜZ OTUZ ÜÇ BİN TÜRK LİRASI  Geçici Teminat Tutarı: 6.990 TL (ALTI BİN DOKUZ YÜZ DOKSAN TÜRK LİRASI)
 1. İhale dokümanı (Şartname ve ekleri) Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından bedelsiz alınabilir.
 2. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
 3. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
 4. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

GERÇEK KİŞİLERDEN:

 1. İkametgâh Belgesi,
 2. Nüfus Kayıt Örneği,
 3. Geçici teminat mektubu veya makbuzu
 4. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
 5. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 6. İdare ve istekliler tarafından onaylı ‘’Şartname‘’ ve ‘’Yer Görme Belgesi‘’
 7. Muğla Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından kira/ecrimisil/işgaliye borcu olmadığına dair belge,
 8. İhale tarihinden önce, en az son 1 yıldan bu yana Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı olduğu Meslek Odasına kaydı olduğuna dair belge;
 9. Son 5 yıl içerisinde en az 1 adet toplama ayrıştırma tesisi ya da ön işlem tesisi inşaatını tamamlamış olmak veya son 10 yıl içerisinde kesintisiz olarak 3 yıl boyunca en az 1 adet toplama ayrıştırma tesisi ya da ön işlem tesisi işletmesini tamamlamış ya da devam ediyor olmak.

TÜZEL KİŞİLERDEN:

 1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
 2. Noter tasdikli imza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya onaylı sureti ile yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.
 3. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
 4. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
 5. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 6. İdare ve İstekliler tarafından onaylı ‘’Şartname‘’ ve ‘’Yer Görme Belgesi‘’
 7. Muğla Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından kira/ecrimisil/işgaliye borcu olmadığına dair belge,
 8. Son 5 yıl içerisinde en az 1 adet toplama ayrıştırma tesisi ya da ön işlem tesisi inşaatını tamamlamış olmak veya son 10 yıl içerisinde kesintisiz olarak 3 yıl boyunca en az 1 adet toplama ayrıştırma tesisi ya da ön işlem tesisi işletmesini tamamlamış ya da devam ediyor olmak.
 1. Ortak Girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
 1. Kira Bedelinin Ödenmesi; kira bedeli her ayın 15. günü 12 eşit taksitle ve defaten ödenecektir.
 2. İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 20/04/2016 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. Ancak; istekliler 2886 sayılı Kanununun 37. Maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.  Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
 3. 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.
 4. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.


KONTROLÖRLÜK VE DENETİM HİZMETİ ALINACAKTIR
                  MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İnşaatı Yapım İşi Kontrolörlüğü ve Denetimi İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2016/12314
1-İdarenin
a) Adresi:Emirbeyazıt Mah. Uğurmumcu Bulvarı No:14 48100 MENTEŞE/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası:2522141096 - 2522132095
c) Elektronik Posta Adresi:
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı:
Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İnşaatı Yapım İşi Kontrolörlüğü ve Denetimi İşi , 1 Adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi
c) Süresi:İşe başlama tarihinden itibaren 14(ondört) aydır

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Emirbeyazıt Mah. Uğur Mumcu Bul. No:14 Menteşe MUĞLA (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Adresinde Bulunan Toplantı Odası
b) Tarihi ve saati:23.02.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca verilen 'Düzenli Depolama Tesislerinin Denetimine İlişkin Olarak Yetkilendirilmiş Denetim Firması' veya 12.05.2015 tarihli ve 29353 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında DSİ Genel Müdürlüğü tarafından verilen 'Su Yapıları Yetkili Denetim Firması' Belgesi.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Düzenli Depolama Tesisi İnşaatı Kontrolörlüğü; Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi İnşaatı Kontrolörlüğü; Baraj, Gölet Yapım İşi Kontrolörlüğü benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muğla Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığıadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Emirbeyazıt Mah. Uğur Mumcu Bul. No:14 Menteşe MUĞLA (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA SAHASI YAPTIRILACAKTIR
           MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Muğla İli Bodrum İlçesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.


İhale Kayıt Numarası:2016/1816
1-İdarenin
a) Adresi:Emirbeyazıt Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No:14 48000 MENTEŞE/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası:2522141096 - 2522143475
c) Elektronik Posta Adresi:mbbfenisleri@mugla.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı:
1 Adet Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:Muğla İli Bodrum İlçesi Mumcular Mahallesi Sazköy Mevkii
c) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi:Yer tesliminden itibaren 330 (üçyüzotuz) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı,İhale Odası,Emir Beyazit Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No:14 48000 Menteşe/MUĞLA
b) Tarihi ve saati:16.02.2016 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan (AXVI. GRUP: ENDÜSTRİYEL TESİS İNŞAATLARI) kabul edilecektir. 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Yapım İşleri İhale Şube Müdürlüğü, Emir Beyazit Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No:14 48000 Menteşe/MUĞLA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Evrak kayıt odası, Emir Beyazit Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No:14 48000 Menteşe/MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.


KONTROLÖRLÜK VE DENETİM HİZMETİ ALINACAKTIR
                  MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İnşaatı Yapım İşi Kontrolörlüğü ve Denetimi İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:


İhale Kayıt Numarası:2016/12314
1-İdarenin
a) Adresi:Emirbeyazıt Mah. Uğurmumcu Bulvarı No:14 48100 MENTEŞE/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası:2522141096 - 2522132095
c) Elektronik Posta Adresi:
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı:
Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İnşaatı Yapım İşi Kontrolörlüğü ve Denetimi İşi , 1 Adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi
c) Süresi:İşe başlama tarihinden itibaren 14(ondört) aydır

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Emirbeyazıt Mah. Uğur Mumcu Bul. No:14 Menteşe MUĞLA (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Adresinde Bulunan Toplantı Odası
b) Tarihi ve saati:23.02.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca verilen 'Düzenli Depolama Tesislerinin Denetimine İlişkin Olarak Yetkilendirilmiş Denetim Firması' veya 12.05.2015 tarihli ve 29353 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında DSİ Genel Müdürlüğü tarafından verilen 'Su Yapıları Yetkili Denetim Firması' Belgesi.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Düzenli Depolama Tesisi İnşaatı Kontrolörlüğü; Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi İnşaatı Kontrolörlüğü; Baraj, Gölet Yapım İşi Kontrolörlüğü benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Muğla Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığıadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Emirbeyazıt Mah. Uğur Mumcu Bul. No:14 Menteşe MUĞLA (Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


                       
                                       MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


 1. Aşağıda tahmini bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen, Muğla Büyükşehir Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altındaki Fethiye İlçesi, Yakacık Mahallesi, Akçataşlar Mevkii’nde bulunan Fethiye Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi sahasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanacak projesine göre Fethiye Ön İşlem Tesisi yapılacak taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile “Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binası Meclis Salonu”nda 18/02/2016 tarihinde saat 14:00 ‘de İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda ihale ile kiralanacaktır.
 2. Muhammen Bedeli: 695.000 TL  (ALTI YÜZ DOKSAN BEŞ BİN TÜRK LİRASI)

Geçici Teminat Tutarı: 20.850 TL (YİRMİ BİN SEKİZ YÜZ ELLİ TÜRK LİRASI)

 1. İhale dokümanı (Şartname ve ekleri) Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından bedelsiz alınabilir.
 2. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
 3. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
 4. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

GERÇEK KİŞİLERDEN:

 1. İkametgâh Belgesi,
 2. Nüfus Kayıt Örneği,
 3. Geçici teminat mektubu veya makbuzu
 4. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
 5. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 6. İdare ve istekliler tarafından onaylı ‘’Şartname‘’ ve ‘’Yer Görme Belgesi‘’
 7. Muğla Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından kira/ecrimisil/işgaliye borcu olmadığına dair belge,
 8. İhale tarihinden önce, en az son 1 yıldan bu yana Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı olduğu Meslek Odasına kaydı olduğuna dair belge;
 9. Son 5 yıl içerisinde en az 1 adet toplama ayrıştırma tesisi ya da ön işlem tesisi inşaatını tamamlamış olmak veya son 10 yıl içerisinde kesintisiz olarak 3 yıl boyunca en az 1 adet toplama ayrıştırma tesisi ya da ön işlem tesisi işletmesini tamamlamış ya da devam ediyor olmak.

TÜZEL KİŞİLERDEN:

 1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
 2. Noter tasdikli imza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya onaylı sureti ile yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.
 3. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
 4. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
 5. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 6. İdare ve İstekliler tarafından onaylı ‘’Şartname‘’ ve ‘’Yer Görme Belgesi‘’
 7. Muğla Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından kira/ecrimisil/işgaliye borcu olmadığına dair belge,
 8. Son 5 yıl içerisinde en az 1 adet toplama ayrıştırma tesisi ya da ön işlem tesisi inşaatını tamamlamış olmak veya son 10 yıl içerisinde kesintisiz olarak 3 yıl boyunca en az 1 adet toplama ayrıştırma tesisi ya da ön işlem tesisi işletmesini tamamlamış ya da devam ediyor olmak.
 1. Ortak Girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
 1. Kira Bedelinin Ödenmesi; kira bedeli her ayın 15. günü 12 eşit taksitle ve defaten ödenecektir.
 2. İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 17/02/2016 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. Ancak; istekliler 2886 sayılı Kanununun 37. Maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.  Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
 3. 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilir.
 4. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
Erdal VATANSEVER

Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Şube Müdürü

Özgeçmiş

1986 yılında Bulgaristan’da doğan Erdal VATANSEVER, 2009 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Denizli’de atık yönetimi konusunda özel sektörde çalıştıktan sonra, 2010 yılında Manisa Alaşehir Belediyesi’nde çevre mühendisi olarak göreve başladı. 2016 yılında Muğla  Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığında çevre mühendisi olarak çalışmaya başladı. 2017 yılında Atık yönetimi şube müdür vekili olarak görevini yürütmektedir. 


Atık Yönetimi Şube Müdürlüğünce;

 • 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
 • Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği,
 • Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik,
 • Atık Yönetimi Yönetmeliği,
 • Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,

çerçevesinde;

 1. Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik kapsamında, Evsel Nitelikli Katı Atık Düzenli Depolama Sahalarının yapımı (AR-GE çalışmaları, piyasa araştırması, yaklaşık maliyet, ihale…vs.) ve işletilmesi çalışmalarının yürütülmesi,
 2. Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik kapsamındaki atıkların düzenli depolama tesislerine bertaraf edilmesi,
 3. Büyükşehir Belediyemize ait yol, cadde ve sokaklarda temizlik hizmetinin yürütülmesi,
 4. Vahşi depolama sahalarının kapatılması (rehabilitasyon) çalışmaları,
 5. Tıbbî atık sterilizasyon tesisinin işletilmesi,
 6. Atıklardan kaynaklanan kirlilik şikâyet denetimleri,
 7. Atık Yönetim Planı Hazırlanması,
 8. Tıbbi Atık Yönetim Planı Hazırlanması,

     iş ve işlemleri yürütülmektedir.

 

Menteşe, Fethiye, Ortaca, Marmaris ve Datça İlçelerimizde olmak üzere toplam 5 adet Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ve Menteşe İlçemizde 1 adet Tıbbı Atık Sterilizasyon Tesisi Şube Müdürlüğümüz yetki ve sorumluluğunda, işletilmektedir. Ayrıca Milas İlçemizde yapım aşamasında ve Bodrum İlçemizde planlama aşamasında olan 2 adet tesisimizin hizmete alınmasıyla ilimizde evsel nitelikli katı atıklarla ilgili sorun tam anlamıyla ortadan kalkmış olacaktır.


Aylin AYDIN ERTOP

Çevre Yönetim ve İklim Değişikliği Şube Müdürü


Özgeçmiş

1984 yılında Muğla ili Milas ilçesi doğumlu olan Aylin AYDIN ERTOP, İlk ve orta öğrenimini İlimiz Milas ilçesinde tamamlayarak, 2003 yılında Milas Anadolu lisesinden ve akabinde 2008 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2009 yılında Bodrumda deniz suyu arıtma sistemleri üzerine faaliyet gösteren özel bir firmada çalışma hayatına başlamıştır. Ardından 2010 yılında İlimiz Bodrum ilçesinde bulunan mülga Bitez Belediyesinde çevre mühendisi olarak göreve başlamış ve 20014 yılına kadar gürültü kontrolü, arıtma tesisi ve çevre birimi sorumlusu olarak görev yapmıştır. 2014 yılından itibaren ise Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığında Çevre Şube Müdürü Vekili olarak görevini yürütmektedir.  

Çevre Şube Müdürlüğünce;

 • 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
 • Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği,
 • Çevre Kanunu,
 • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği,
 • Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,

çerçevesinde;

 1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2016 yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza Dalaman, Datça, Menteşe, Yatağan, Ula, Kavaklıdere, Köyceğiz ve Seydikemer İlçelerimizde verilen Gürültü Konulu Yetki Devrine istinaden Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında gürültü kirliliği şikayet denetimleri, gürültü kirliliğine sebep olanlar hakkında idari yaptırım uygulanması,
 2. Canlı müzik yayın iznine esas Büyükşehir Belediyemize sunulan Çevresel Gürültü seviye Değerlendirme Raporunun incelenerek ilgili ilçe Belediyelerine görüş verilmesi,
 3. Büyükşehir Belediyemiz Mülkiyetinde veya İşletmesinde Olan Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Müesseseleri için Canlı Müzik Yayın İzini Belgesinin verilmesi,
 4. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, Çevre Kanunu ve Gemilerden Atıkların Alınması ve Kontrolü Yönetmeliği kapsamında deniz araçlarından kaynaklanan atıkların toplanması, taşınması ve bertarafının sağlanması,
 5. Çevre kirliliği yaratan faaliyetlerle ilgili gelen şikayetlerin değerlendirilerek denetlenmesi,
 6. Deniz araçlarından kaynaklı atıkların kabul edildiği atık kabul tesislerinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun işletilmesi, atık yönetim planlarının hazırlanması ve yenilenmesi,
 7. Çevrenin korunması, geliştirilmesi ve kirliliğin önlenmesine ilişkin çalışmaların yürütülmesi,
 8. Çevre bilincini geliştirmek, çevre ve halk sağlığının önemini vurgulayıcı eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi,
 9. Mevzuat ve teknik yenilikler çerçevesinde AR-GE çalışmalarının yürütülmesi,

iş ve işlemleri yürütülmektedir.

Ali Ekmel KELOĞLU

Hafriyat ve Denetim Şube Müdürü


Özgeçmiş

1984 yılında Muğla‘nın Fethiye İlçesinde doğan Ali Ekmel KELOĞLU Lisans eğitimini 2008 yılında Selçuk Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünde, Yüksek Lisans eğitimini ise 2014 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği Bölümünde tamamladı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra Muğla‘da Krom Ocak işletmeciliği ve Cevher Zenginleştirme konularında özel sektörde çalıştıktan sonra, 2011 yılında Muğla İl Özel İdaresinde Maden Mühendisi olarak göreve başladı. 2014 yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğünde mühendis olarak görev yapmış, 2017 yılından itibaren de Hafriyat ve Denetim Şube Müdür Vekili görevini yürütmektedir. 

Hafriyat ve Denetim Şube Müdürlüğünce;

 • 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
 • Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği,
 • Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,

çerçevesinde;

 1. Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Depolama Sahalarında bertaraf edilmesi ve sahaların işletilmesi,
 2. Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geri Dönüşüm Tesisinin işletilmesi ve atıkların ekonomiye kazandırılması,
 3. Ömrünü tamamlamış Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Depolama Sahalarının kapatılması (rehabilitasyon),
 4. Çevrenin korunması, geliştirilmesi ile hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarından kaynaklanan kirliliğin önlenmesine ilişkin çalışmaların yürütülmesi,
 5. Mevzuat ve teknik yenilikler çerçevesinde AR-GE çalışmalarının yürütülmesi,
 6. Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi müracaatlarının değerlendirilmesi ve iznin yenilenmesi,
 7. Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geçici veya Kalıcı Dolgu İzin Belgesi Müracaatlarının değerlendirilmesi,
 8. Geri Kazanım Tesisi İzin Belgesi Müracaatlarının değerlendirilmesi,

iş ve işlemleri yürütülmektedir.

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğince:

 Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının;

 • Çevreye zarar vermeyecek şekilde,
 • Kaynakta azaltılması,
 • Toplanması,
 • Geçici biriktirilmesi,
 • Taşınması,
 • Geri kazanılması,
 • Değerlendirilmesi ve
 • Bertaraf edilmesine ilişkin,

İş ve işlemlerin yürütülmesinde sorumluluk ve yetkimiz çerçevesinde çalışılmakta, çalışmaların en iyi şekilde yürütülmesi amacıyla halkın ve atık üreticilerinin bilinçlendirilmesi adına çalışmalar Şube Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.

Zinnet ÇOBAN

Ruhsat ve Denetim Şube Müdür V.


Özgeçmiş

Zinnet ÇOBAN, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden 1993 yılında mezun oldu. Özel sektörde Üçhan Ltd.Şti.'inde Kalite Kontrol Mühendisi, Dardanel AŞ.'de Kalite Şefi, Medsa AŞ.'de Kalite Güvence Müdürü görevlerinde bulundu. 1999 yılında girdiği Devlet Memuriyet Sınavı sonrasında sırasıyla Kocaeli İl Sivil Savunma Müdürlüğünde, Köyceğiz Sivil Savunma Memurluğunda ve Muğla İl Afet Acil Durum Müdürlüğünde Sivil Savunma Memuru olarak çalıştı. 2010 yılında İl Özel İdaresine naklen atanarak Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde çalışmaya başladı.

2014 yılında 6360 Sayılı Yasa ile Muğla İl Özel İdaresinin tüzel kişiliğinin kaldırılmasından sonra Muğla Büyükşehir Belediyesinde Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğünde görevlendirildi. Kasım 2015 tarihinden itibaren Ruhsat ve Denetim Şube Müdür Vekili olarak görevine devam etmektedir.

1971 yılında doğdu. Evli ve bir çocuk annesidir.


Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğünce;

 • 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
 • Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği,
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik,

çerçevesinde;

 1. 1. Sınıf Gayrisıhhi Müesseselerin Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni müracaatlarının değerlendirilmesi,
 2. 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseselerin Deneme İzni müracaatlarının değerlendirilmesi,
 3. 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı müracaatlarının değerlendirilmesi,
 4. Belediyemiz Mülkiyetinde veya İşletmesinde Olan 2. veya 3. Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı müracaatlarının değerlendirilmesi,
 5. Belediyemiz Mülkiyetinde veya İşletmesinde Olan Sıhhi Müesseseler İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı müracaatlarının değerlendirilmesi,
 6. Belediyemiz Mülkiyetinde veya İşletmesinde Olan Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Müesseseler İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı müracaatlarının değerlendirilmesi,
 7. Kapalı ve Açık Otopark İçin Otopark Ruhsatı müracaatlarının değerlendirilmesi,
 8. LPG ve Akaryakıt İstasyonları İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı müracaatlarının değerlendirilmesi,
            iş ve işlemleri yürütülmektedir.