Geri Tüm Birimler

Taşınır Mal ve Ambarlar Şube Müdürlüğü

Önder YILDIZ

Taşınır Mal ve Ambarlar Şube Müdür V.

Özgeçmiş

Önder YILDIZ Rize Endüstri Meslek Lisesi Yapı Bölümünden mezun olmuş. K.T.Ü Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümünü bitirmiş ve Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü mezunudur. 1990-2006 yıllarında Özel İdare Müdürlüğü yapmış. 2006-2014 yılları arasında İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevinde bulunmuştur. 2014 yılından sonra halen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale ve Satın Alma Şube Müdürü Olarak görev yapmaktadır. 1967 yılında doğmuştur. Evli ve tek çocuk babasıdır. Almış olduğu kurs ve seminerler Proje Hazırlama Kapasitesinin Geliştirilmesi Proje Döngüsü Eğitimi, İl Özel İdaresi Stratejik Plan Hazırlama Eğitimi, Kamu İhale Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği Eğitimi , İçişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personeli Eğitimi, AB ye Yönelik Proje Hazırlama ve Değerlendirmesi Eğitimi dir.

Taşınır Mal ve Ambarlar Şube Müdürlüğü ‘nün Görevleri;

a) Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Taşınır Mal ve Ambarlar Şube Müdürlüğü, Belediyemizce kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesini sağlamak üzere faaliyet göstermektedir.

b) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 44. Maddesi ve Taşınır Mal Yönetmeliği esas ve usulleri doğrultusunda Daire Başkanlığımıza ait, taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtların tutulmasını, bunlara ilişkin belge ve cetvellerin düzenlenmesini ve taşınır yönetim hesap cetvellerinin düzenlenmesini sağlamak.

c) Harcama birimlerinde görevlendirilecek, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinin birimlerince görevlendirilmelerini ve kefalete tabi tutulmalarını sağlamak ve harcama birimlerince görevlendirilen Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinin eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak ve ilgili birim ile işbirliği içinde bulunmak.

d) Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinin ( emeklilik, ölüm, istifa gibi nedenlerle görevden ayrılmaları  )  sorumluluğunda bulunan ambarların devir işlemlerinin yapılmasını sağlamak

e) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince Taşınır Mal ve Ambarlar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan taşınır kayıtlarına ilişkin evrakların dosyalanması ile ilgili arşiv hizmetlerini yürütmek

f) Taşınırların takibine ilişkin olarak barkot sisteminin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek

g) Taşınırların tüm giriş ve çıkış kayıtları ile kullanılacak defter, belge ve cetvellerin bilgisayar ortamında tutulması ve düzenlenmesini sağlamak üzere taşınır kaydına ilişkin yazılımların etkin ve verimli biçimde kullanımını sağlamaya yönelik yazılım programlarında gerekli değişiklikleri yapmak.

h) Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde Müdürlüğe bağlı Merkez Ambarda bulunan malzemelerin giriş ve çıkış hareketlerini izleyerek stok ikmalinin zamanında yapılmasını sağlamak

ı) Belediye Başkanlığımız ve bağlı birimlerinin ihtiyacı olan temizlik ve kırtasiye malzemelerinin dağıtımını sağlamak.

i) Harcama birimlerinin dönemsel tüketim çıkışlarını gösteren listelerinin 3 ‘er aylık dönemler halinde düzenlenmesini ve muhasebe kayıtlarının yapılması amacıyla Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına bildirilmesini sağlamak.

j) Harcama birimlerine bağlı ambarların yılsonu sayım işlemlerinin yapılması, Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabına ilişkin cetvellerin düzenlenmesi ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına iletilerek istenildiğinde ibraz edilmesini sağlamak.

k) Harcama Birimi Yönetim Hesabı Cetvellerinin işlemlerini yapmak ve Taşınır Kesin Hesabına ilişkin cetvelleri ilgili mercilere sunmak üzere Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına göndermek.

l) Harcama birimlerince hurdaya ayrılan veya ekonomik ömrünü tamamlayan araç, gereç ve malzemelerin ilgili mevzuat hükümlerine göre satışlarının yapılmasını sağlamak.

m) Müdürlük bünyesinde çalışanları denetlemek, işlerin zamanında ve mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak.

n) Yapılan iş ve işlemlerle ilgili yılsonunda birimimize ait faaliyet raporu hazırlamak.

o)  Daire Başkanı tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak