Geri Tüm Birimler

Kararlar Şube Müdürlüğü

Burcu KAYRAK

Kararlar Şube Müdürü

Özgeçmiş

1983 tarihinde Muğla’da doğdu, evli.  Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi, Kimya Öğretmenliği yüksek lisans mezunu. 2008 yılında Mülga Muğla Belediyesi, Yazı İşleri Müdürlüğü’nde göreve başladı. 2014 yılında 6360 Sayılı Yasa kapsamında Muğla Belediyesinin Büyükşehir Belediyesi statüsü kazanmasından sonra Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nda Kararlar Şube Müdür Vekili olarak görev yapmaktadır.

Kararlar Şube Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) Meclis Gündeminin oluşturulmasını, Meclis Üyelerine ve kamuoyuna duyurulmasını sağlamak,

b) Meclis kararlarının tutanaklara uygun olarak yazılıp, kontrol edilerek Meclis Başkanı ve Meclis Divan Kâtiplerine imzalatılmasını sağlamak,

c) Kesinleşen Meclis Kararlarının, yürürlüğe girmek üzere Mülki İdare Amirine gönderilmesini ve uygulanmak üzere ilgili birimlerine dağıtımının yapılmasını sağlamak,

ç) Meclis Üyeleri tarafından Meclis Başkanlık Divanına sunulan sözlü veya yazılı tekliflerden, Meclisçe gündeme alınmasına karar verilenlerle ilgili iş ve işlemlerin takibini sağlamak,

d) Mecliste yapılan görüşmelerin yazılı metinlerle tutanak haline getirilmesini sağlamak,

e) Kesinleşen meclis kararlarının ve karar özetlerinin usulüne uygun olarak ilan edilmesini sağlamak,

f) Belediye Meclisince alınan Kararların, bu Kararlara ilişkin Komisyon Raporlarının ve toplantı tutanaklarının ıslak imzalı asıl nüshalarının ekleri ile birlikte arşivlenmesini sağlamak,

g) Meclisten Komisyonlara havale edilen konuların, Komisyonlardaki seyrinin takip edilmesini, Komisyonlarda görüşmeleri tamamlanan konuların raporlarının yazdırılmasını, imzalattırılmasını ve Meclis sunulmasını sağlamak,

ğ) Meclisin her toplantısından önce yoklama cetvelinin Meclis Başkanına teslim edilmesini ve Meclis Üyelerinin Meclise devamlarını belirlemek üzere Meclis Başkanlığınca tutulan yoklama cetvellerinin muhafazasının gerçekleştirilmesini sağlamak,

h) Müdürlük kayıt defteri haricinde, ayrıca Meclisin iş ve işlemleri ile ilgili, Meclis kayıt ve karar defterlerinin tutulmasını sağlamak,

ı) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu kapsamında, Belediye Başkanınca yapılacak bütçe çağrısına istinaden, Müdürlük bütçe tasarısını hazırlamak ve Bütçe ve Mali Kontrol Şube Müdürlüğüne göndermek ve aynı doğrultuda gerekli iş ve işlemleri yapmak,

i) 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer Kanunların Belediye Encümenine verdiği görevlerin, Belediye Encümenince yerine getirilmesi esnasında, Belediye Encümeninin sekretaryasını yürütmek,

j) Sekretarya görevi kapsamında; evrakların işlemlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, emir ve kararlar ışığında zamanında, verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

k) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 35. Maddesi gereği Başkanlık Makamı tarafından Encümen gündemine girmek üzere havale edilen evrakları, düzenli bir şekilde kayıt defterine işlemek,

l) Encümende görüşülmek üzere, diğer birimlerden Başkanlık Makamı havalesi ile gönderilmiş olan evrakların ön kontrollerini yapmak, eksiklikleri varsa ilgili birimine bildirmek ve gerektiğinde Encümene rapor etmek,

m) Encümen toplantı gündeminin oluşturulmasını ve toplantıdan önce Encümen üyeleri ile ilgili birimlere iletilmesini sağlamak,

n) Encümen toplantı salonunu hazırlamak,

o) Encümen Kararlarının kanuni dayanakları ve gerekçeleri ile anlaşılır bir şekilde yazılarak, Encümen üyelerine imzalatılmasını sağlamak,

ö) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılan ihalelerde, Encümen ihale komisyonu sıfatı ile toplandığında, satış ve kiralama ihalelerine ilişkin alınacak karar ve tanzimi gereken tutanakların, söz konusu kanun hükümlerine göre düzenlenmesini sağlamak,

p) Encümende alınan kararların özetlerini, numara sırasına göre karar defterine işlemek ve Encümen üyelerine imzalatılmasını sağlamak,

r) Encümen Kararlarının ihtiyaca göre çoğaltılıp, “Aslı Gibidir.” kaşesi basılıp onaylanmış şekilde, gereği için ilgili birimlerine gönderilmesini ağlamak,

s) Encümen Karar özetlerinin, Belediyenin resmi internet sitesinde yayımlanmak sureti ile vatandaşlara durulması için gereken iş ve işlemleri yapmak,

ş) Encümen ve ihale kararlarını müdürlük arşivinde muhafaza etmek ve talep edilmesi durumunda ilgililere arşiv evrakı olarak sunmak,

t) Encümen üyelerine verilecek ödeneklere esas teşkil edecek puantaj cetvelini hazırlayıp, her ay sonunda Bordro ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü’ne göndermek,

Tel                  : 0 252 214 37 10
Web                : 
www.mugla.bel.tr
E-Posta          : 
burcukayrak@mugla.bel.tr