1 01 1 03

PERSONEL DURUMU

 •    1   Müdür
 •    6   Memur
 •    12 İşçi

GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE HİZMETLER

 •    İnşaat ruhsatı
 •    Zemin ve temel etüt raporu
 •    Arazi ve büro kontrol
 •    Subasman vizesi
 •    Yapı kullanım izin belgeleri ve arşivi
 •    Numarataj
 •    Kamulaştırma işlemleri
 •    İmar durumu
 •    Harita
 •    KUDEB
 •    Kent bilgi sistemi

KUDEB (KORUMA UYGULAMA DENETİM BÜROSU)

TADİLAT VE TAMİRATA İLİŞKİN HUSUSLAR

1.Taşınmaz kültür varlıklarında tadilat ve tamirat gerektiren uygulamalarda, uygulamayı gerçekleştirecek olan kişi yada    kuruluş şu belgeleri KUDEB’e bir başvuru ekinde verecektir.
   -Yapının malikleri olduklarına ilişkin belge (tapu).
   -Yapının mevcut durumunu özellikle tamir ve tadilat gereken bölümleri ayrıntılı olarak gösteren fotoğraflar.
   -Başvuru sahibinin yapacağı uygulamaya ilişkin açıklayıcı bilgiyi içeren bir rapor.

2.Tadilat ve tamirat uygulaması tamamlandıktan sonra, başvuru sahibi uygulamanın tamamlandığını KUDEB’e bildirecektir.    Yapılan uygulamalar KUDEB uzmanlarınca incelenecek ve ön izin belgesinde yer alan hususlar doğrultusunda tamamlanmış    ise onarım uygunluk belgesi düzenlenecektir.

3.Tadilat ve tamiratlar KTVKYK’nun “Sit Alanları İle Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bitişik Parselleri    ile Koruma Alanlarındaki Tescilsiz Yapıların Bakım ve Basit Onarımları” na ilişkin 05.11.1999 tarih ve 661 sayılı ilke kararı    doğrultusunda özgün malzeme ve biçime uygun olarak yapılacaktır.

BASİT ONARIM KAPSAMINA GİREN MÜDAHALELER

1.Duvarların bozulmuş bölümleri aynı malzeme ve teknik kullanılarak yenilenebilir.

2.Kapı, pencere, döşeme, tavan ve çatıların niteliğini ve taşıma gücünü yitirmiş bölümleri yine aynı boyut ve biçimde ahşap    kullanılarak yenilenebilir.

3.İç ve dış sıvaların ve badanaların bozulmuş olan bölümleri aynı renk ve malzeme kullanılarak yenilenebilir.

ESASLI ONARIM

1.Esaslı onarımlarda tadil edilecek yapı için hazırlanacak rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri ve diğer belgeler Koruma    Bölge Kuruluna sunulur.

2.Koruma Bölge Kurulunun onayladığı proje ve koşullarda uygulama gerçekleştirilir.

3.Uygulamalara ilişkin denetleme KUDEB esaslarına göre yapılır.

NOT:

 • 1.Kentsel sit alanı içerisinde ahşap doğrama haricinde pvc,alüminyum,demir doğrama, çelik kapı kullanmak yasaktır.
 • 2.Bina renkleri kesinlikle beyaz olmak zorundadır.
 • 3.İzinsiz ek bina yapmak kesinlikle yasak olup, imar durumunda ilave yapılanma hakkı var ise Muğla Belediyesinden ruhsat    alınarak bu yapılanmaya izin verilecektir.
 • 4.Alaturka kiremit dışında Marsilya tipi kiremit, onduline, shingle tipi çatı malzemesi kullanmak yasaktır.
 • 5.Bacalar özgün Muğla bacası olacaktır.
 • 6.Tescilli ve tescilli bitişiğindeki yapılarda yapılacak her türlü bakım ve onarım için Muğla Belediyesi’ ne müracaat etmek ve    KUDEB’ in onayını almak zorunludur.
 • 7.Açık sofa ve ev önü verandaların kapatılması kesinlikle yasaktır.
 • 8.Ahşap konsol ve dikmeler betonarme yapılamaz.
 • 9.Kentsel Sit Alanı içinde klima, uydu anteni, tabela v.b. yapılacaksa gelişi güzel yerlere monte edilmeyecek, mümkün    olduğunca yol ve sofa cephesinden görünmeyecek şekilde Muğla Belediyesinden izin alınarak yapılacaktır.
Yukarı